Đại học Thương mại thông báo đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2015

Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2015. Cụ thể như sau:

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ
1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

TT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kinh doanh thương mại   

623401            21

10

2

Kế toán                   

62340301

10

3

Quản lý kinh tế 

62340410

10

2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo tập trung: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.

- Hình thức đào tạo không tập trung: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

3. Hình thức tuyển sinh:    XÉT TUYỂN

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Điều kiện văn bằng

      Thí sinh đăng kí dự tuyển nghiên cứu sinh phải có văn bằng sau đây:

 

TT

 

Chuyên ngành

Đối tượng

có bằng thạc sĩ

Đối tượng có bằng cử nhân

đại học tốt nghiệp hệ     chính quy loại khá trở lên

1

Kinh doanh thương mại

 

- Chuyên ngành đúng

- Chuyên ngành Thương mại và Kinh doanh thương mại của Trường Đại học Thương mại các trường đại học khác.

- Chuyên ngành Marketing thương mại, Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Thương mại;

- Chuyên ngành Marketing thương mại, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại của các trường đại học khác.

 

- Chuyên ngành gần

-  Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý.

- Các chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành Kinh doanh của các trường đại học khác.

 

 

2

Kế toán

 

- Chuyên ngành đúng

- Chuyên ngành Kế toán của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.

- Chuyên ngành Kế toán - Tài chính doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương mại;

- Chuyên ngành Kế toán của các trường đại học khác.

 

- Chuyên ngành gần

- Các chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm.

- - Các chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành  Kế toán

- Kiểm toán của các trường đại học khác.

3

Quản lý kinh tế

 

- Chuyên ngành đúng

  -  Chuyên ngành QLKT của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.

- Chuyên ngành Kinh tế thương mại của Trường Đại học Thương mại;

- Chuyên ngành Kinh tế của các trường đại học khác.

 

 

 

- Chuyên ngành gần

  -  Các chuyên ngành khác của khối ngành Kinh doanh và Quản lý.

- Các chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành quản lý kinh tế của các trường đại học khác.

a) Thí sinh có bằng thạc sĩ

Thí sinh có bằng thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại thuộc chuyên ngành đúng, có thời gian từ ngày cấp Bảng điểm cao học đến ngày công nhận trúng tuyển NCS không quá 5 năm không phải học bổ sung kiến thức. Các đối tượng thí sinh còn lại phải học bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành đăng kí dự tuyển.

b) Thí sinh có bằng cử nhân đại học

Thí sinh có bằng cử nhân đại học của Trường Đại học Thương mại thuộc chuyên ngành đúng phải học các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Các đối tượng thí sinh còn lại phải học các học phần bổ sung trình độ đại học và các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành đăng kí dự tuyển.

c) Chương trình các học phần bổ sung trình độ đại học của từng chuyên ngành thực hiện theo Quyết định số 669/QĐ-ĐHTM ngày 18/10/2012,  chương trình học bổ sung trình độ thạc sĩ thực hiện theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHTM ngày 22/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. Thí sinh phải hoàn thành chương trình học các phần bổ sung trình độ đại học và các học phần ở trình độ thạc sĩ trong 1,5 năm đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ theo kế hoạch của Nhà trường.

d) Thí sinh được xem xét miễn học và thi các học phần bổ sung nếu thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) Học phần xin miễn có tên trong Bảng điểm đại học, Bảng điểm cao học của thí sinh (tên học phần ghi trong bảng điểm phải hoàn toàn trùng khớp với tên học phần bổ sung); (ii) Học phần có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ đào tạo theo quy định của Trường Đại học Thương mại; (iii) Điểm học phần phải từ 5 trở lên (thang điểm 10); và (iv) Thời gian từ ngày cấp Bảng điểm đến ngày công nhận trúng tuyển NCS không quá 5 năm.

đ) Thí sinh có bằng cử nhân đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận văn bằng do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

4.2. Có Báo cáo về dự định nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ, trong đó trình bày rõ tên đề tài hoặc định hướng lĩnh vực nghiên cứu; chuyên ngành và mã số chuyên ngành; lý do lựa chọn đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài dự định nghiên cứu; mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết cấu và đề cương sơ bộ của đề tài; dự kiến đóng góp mới của đề tài nghiên cứu; khái quát những chuẩn bị của thí sinh để thực hiện dự định nghiên cứu; kế hoạch chương trình đào tạo tiến sĩ của NCS (nếu trúng tuyển); và đề xuất người hướng dẫn khoa học (nếu có).

Ghi chú: Danh mục hướng nghiên cứu thuộc các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh xem tại Phụ lục 2 của Thông báo này.

4.3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh và một thư giới thiệu của một nhà khoa học như nêu trên. Những người giới thiệu cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4.4.  Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau:

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 theo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

Ghi chú: Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 xem tại Phụ lục 3 của Thông báo này.

4.5. Về kinh nghiệm làm việc

- Người có bằng đại học loại giỏi hoặc xuất sắc thuộc chuyên ngành đúng với chuyên ngành đăng ký dự tuyển NCS và người có bằng thạc sĩ được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

- Người có bằng đại học loại khá thuộc chuyên ngành đúng và chuyên ngành gần được dự tuyển NCS sau khi tốt nghiệp ít nhất một năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày xét tuyển.

4.6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

4.7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

2 Kế hoạch tuyển sinh

2.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh và đăng ký học bổ sung

Vào giờ hành chính buổi chiều các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) trong khoảng thời gian sau:

- Phát hành hồ sơ: từ 01/12/2014 đến 10/01/2015;

- Nhận hồ sơ: từ 15/12/2014 đến 10/01/2015;

- Đăng ký học bổ sung: từ 01/12/2014 đến 26/12/2014.

Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Thí sinh đến đăng ký học bổ sung mang theo bảng điểm đại học (bản foto) để đối chiếu.

2.2. Thời gian và địa điểm thi

- Thi tuyển sinh cao học: Dự kiến vào các ngày 03,04,05/4/2015 tại Trường Đại học Thương mại.

- Xét tuyển NCS: Dự kiến từ ngày 07/4-11/4/2015 tại Trường Đại học Thương mại.

2.3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học

- Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 24/4/2015 - 30/4/2015.

- Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 11/5/2015 - 15/5/2015.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Thương mại thông báo đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247