Danh mục mã trường THPT tỉnh Bắc Giang

Mã trường THPT trên toàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 gồm các trường THPT Thái Thuận, Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam,....

Mã trường THPT tỉnh Bắc Giang 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
18 Bắc Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_18   Khu vực 2
18 Bắc Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_18   Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 011 THPT Ngô Sĩ Liên P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 012 THPT Chuyên Bắc Giang P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 013 THPT Thái Thuận P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 038 PTTH Dân lập Nguyên Hồng P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 039 PTTH Dân lập Hồ Tùng Mậu Xã Đa Mai, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 040 PT DTNT tỉnh Bắc Giang P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 041 TT GDTX tỉnh Bắc Giang P. Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 042 TT Ngoại ngữ -Tin học Bắc Giang P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 043 TT GD KTTH Hướng nghiệp P. Xương Giang, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 061 CĐ Nghề Bắc Giang Xã Dĩnh trì, Tp. Bắc Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 067 CĐ Kỹ thuật Công nghiệp P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 077 TC Nghề Thủ công Mỹ nghệ 19.5 Xã Tân Mỹ, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 079 TC Nghề GTVT Xã Song Mai, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 080 TC Nghề Lái xe số 1 P. Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 082 THPT Giáp Hải Xã Tân Mỹ-Tp.Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 083 TC Văn hóa-Thể thao và Du lịch P. Thọ Xương, Tp.Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 084 CĐ nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc
Giang
Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 085 Tiểu học, THCS, THPT Thu Hương P. Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 086 TT GDTX - HN tỉnh Bắc Giang P. Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 101 THPT Nguyên Hồng Phường Trần Nguyên Hãn TP Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 014 THPT Yên Thế TTr. Phồn Xương, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 015 THPT Bố Hạ TTr Bố Hạ, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 044 THPT Mỏ Trạng Xã Tam Tiến, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 045 TT GDTX DN H.Yên Thế TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 075 TC Nghề MN Yên Thế TTr. Phồn Xương, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 016 THPT Lục Ngạn số 1 TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 017 THPT Lục Ngạn số 2 Xã Tân Hoa, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 018 THPT Lục Ngạn số 3 Xã Phượng Sơn, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 046 THPT Lục Ngạn số 4 Xã Tân Sơn, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 047 TT GDTX-DN H.Lục Ngạn TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 068 PT DTNT H.Lục Ngạn Xã Kiên Thành, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 070 THPT Bán công H.Lục Ngạn TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 087 TT GDNN-GDTX H.Lục Ngạn TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 102 THPT Lục Ngạn số 5 Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 048 THPT Sơn Động số 1 Xã Vĩnh An, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 049 PT DTNT H.Sơn Động TTr. An Châu, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 050 THPT Sơn Động số 2 Xã Cẩm Đàn, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 051 TT GDTX-DN H.Sơn Động TTr. An Châu, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 069 THPT Sơn Động số 3 TTr. Tây Yên Tử, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 088 TT GDNN-GDTX H.Sơn Động TTr. An Châu, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 019 THPT Lục Nam TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 020 THPT Cẩm Lý Xã Cẩm Lý, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 021 THPT Phương Sơn Xã Phương Sơn, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 022 THPT Tứ Sơn Xã Trường Sơn, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 052 PTTH dân lập Đồi Ngô Xã Tiên Hưng H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 053 TT GDTX-DN H.Lục Nam TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 071 THPT tư thục Thanh Hồ Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 089 THPT Đồi Ngô TTr Đồi Ngô, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 090 TT GDNN-GDTX H.Lục Nam TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 091 THPT Thanh Lâm Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 023 THPT Tân Yên số 1 TTr Cao Thượng, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 024 THPT Tân Yên số 2 Xã Lam Cốt, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 025 THPT Nhã Nam TTr. Nhã Nam, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 054 PTTH dân lập Tân Yên TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 055 TT GDTX-DN H.Tân Yên Xã Cao Xá, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 092 THPT Hoàng Hoa Thám TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 093 TT GDNN-GDTX H.Tân Yên Xã Cao Xá, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 026 THPT Hiệp Hòa số 1 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 027 THPT Hiệp Hòa số 2 Xã Bắc Lý, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 028 THPT Hiệp Hòa số 3 Xã Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 056 THPT dân lập Hiệp Hòa 1 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 057 THPT Dân lập số 2 Hiệp Hòa Xã Hương Lâm, H. Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 058 TT GDTX-DN H. Hiệp Hòa TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 074 THPT Hiệp Hòa số 4 Xã Hoàng An, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 081 THCS và THPT Hiệp Hòa Xã Đức Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 094 THPT Hiệp Hòa số 5 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 095 TT GDNN-GDTX H. Hiệp Hòa TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 100 THPT Hiệp Hoà số 6 Xã Hương Lâm huyện Hiệp Hoà Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang (Trước 01/01/2020) 029 THPT Lạng Giang số 1 Xã Yên Mỹ, H Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang (Trước 01/01/2020) 030 THPT Lạng Giang số 2 TTr Kép, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang (Trước 01/01/2020) 031 THPT Lạng Giang số 3 Xã Mỹ Hà, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang (Trước 01/01/2020) 059 THPT Dân lập Thái Đào Xã Thái Đào, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang (Trước 01/01/2020) 060 THPT Dân Lập Phi Mô Xã Phi Mô, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang (Trước 01/01/2020) 062 TT GDTX-DN H.Lạng Giang TTr. Vôi, H.Lạng Giang Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang (Trước 01/01/2020) 076 TC Nghề số 12 Bộ Quốc phòng TTr. Vôi, H.Lạng Giang Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang (Trước 01/01/2020) 096 TT GDNN-GDTX H.Lạng Giang TTr. Vôi, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 032 THPT Việt Yên số 1 TTr. Bích Động, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 033 THPT Việt Yên số 2 Xã Tự Lạn, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 034 THPT Lý Thường Kiệt Xã Tiên Sơn, H. Việt Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 063 TH, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Xã Quảng Minh, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 064 TT GDTX-DN H.Việt Yên TTr Bích Động, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 097 TT GDNN-GDTX H.Việt Yên TTr Bích Động, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 035 THPT Yên Dũng số 1 TTr Nham Biền, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 036 THPT Yên Dũng số 2 TTr Tân An, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 037 THPT Yên Dũng số 3 Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 065 THPT Dân lập Yên Dũng Xã Tiền Phong, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 066 TT GDTX-DN H.Yên Dũng Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 072 THPT dân lập Quang Trung Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 073 THPT tư thục Thái Sơn Xã Quỳnh Sơn, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 098 TT GDNN-GDTX H.Yên Dũng TTr Nham Biền, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 099 THPT Quang Trung Xã Cảnh Thụy, H.Yên Dũng Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Bắc Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!