Danh mục mã trường THPT tỉnh Bắc Giang

Mã trường THPT trên toàn tỉnh Bắc Giang năm 2019 gồm các trường THPT Thái Thuận, Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam,....

Mã trường THPT tỉnh Bắc Giang 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
18 Bắc Giang 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_18   Khu vực 2
18 Bắc Giang 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_18
  Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
011 THPT Ngô Sĩ Liên P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
012 THPT Chuyên Bắc Giang P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
013 THPT Thái Thuận P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
038 PTTH Dân lập Nguyên
Hồng
P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
039 PTTH Dân lập Hồ Tùng
Mậu
Xã Đa Mai, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
040 PT DTNT tỉnh Bắc Giang P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
041 TT GDTX tỉnh Bắc Giang P. Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
042 TT Ngoại ngữ -Tin học
Bắc Giang
P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
043 TT GD KTTH Hướng
nghiệp
P. Xương Giang, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
061 CĐ Nghề Bắc Giang Xã Dĩnh trì, Tp. Bắc Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
067 CĐ Kỹ thuật Công nghiệp P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
077 TC Nghề Thủ công Mỹ
nghệ 19.5
Xã Tân Mỹ, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
079 TC Nghề GTVT Xã Song Mai, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
080 TC Nghề Lái xe số 1 P. Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
082 THPT Giáp Hải Xã Tân Mỹ-Tp.Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
083 TC Văn hóa-Thể thao và
Du lịch
P. Thọ Xương, Tp.Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
084 CĐ Công nghệ Việt Hàn
Bắc Giang
Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
085 Tiểu học, THCS, THPT
Thu Hương
P. Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc
Giang
086 TT GDTX - HN tỉnh Bắc
Giang
P. Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang Khu vực 2
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 014 THPT Yên Thế TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 015 THPT Bố Hạ Xã Bố Hạ, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 044 THPT Mỏ Trạng Xã Tam Tiến, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 045 TT GDTX DN H.Yên Thế TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 075 TC Nghề MN Yên Thế TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 016 THPT Lục Ngạn số 1 TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 017 THPT Lục Ngạn số 2 Xã Tân Hoa, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 018 THPT Lục Ngạn số 3 Xã Phượng Sơn, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 046 THPT Lục Ngạn số 4 Xã Tân Sơn, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 047 TT GDTX-DN H.Lục
Ngạn
TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 068 PT DTNT H.Lục Ngạn Xã Kiên Thành, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 070 THPT Bán công H.Lục
Ngạn
TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 087 TT GDNN-GDTX H.Lục
Ngạn
TTr. Chũ, H.Lục Ngạn Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 048 THPT Sơn Động số 1 Xã An Lập, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 049 PT DTNT H.Sơn Động TTr. An Châu, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 050 THPT Sơn Động số 2 Xã Cẩm Đàn, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 051 TT GDTX-DN H.Sơn
Động
TTr. An Châu, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 069 THPT Sơn Động số 3 TTr. Thanh Sơn, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 088 TT GDNN-GDTX H.Sơn
Động
TTr. An Châu, H.Sơn Động Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 019 THPT Lục Nam TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 020 THPT Cẩm Lý Xã Cẩm Lý, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 021 THPT Phương Sơn Xã Phương Sơn, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 022 THPT Tứ Sơn Xã Trường Sơn, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 052 PTTH dân lập Đồi Ngô Xã Tiên Hưng H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 053 TT GDTX-DN H.Lục
Nam
TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 071 THPT tư thục Thanh Hồ Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 089 THPT Đồi Ngô Xã Tiên Hưng H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 090 TT GDNN-GDTX H.Lục
Nam
TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 091 THPT Thanh Lâm Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 023 THPT Tân Yên số 1 TTr Cao Thượng, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 024 THPT Tân Yên số 2 Xã Lam Cốt, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 025 THPT Nhã Nam TTr. Nhã Nam, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 054 PTTH dân lập Tân Yên TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 055 TT GDTX-DN H.Tân Yên Xã Cao Xá, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 092 THPT Hoàng Hoa Thám TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 093 TT GDNN-GDTX H.Tân
Yên
Xã Cao Xá, H.Tân Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 026 THPT Hiệp Hòa số 1 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 027 THPT Hiệp Hòa số 2 Xã Bắc Lý, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 028 THPT Hiệp Hòa số 3 Xã Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 056 THPT dân lập Hiệp Hòa 1 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 057 THPT Dân lập số 2 Hiệp
Hòa
Xã Hương Lâm, H. Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 058 TT GDTX-DN H. Hiệp
Hòa
TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 074 THPT Hiệp Hòa số 4 Xã Hoàng An, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 081 THCS và THPT Hiệp Hòa Xã Đức Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 1
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 094 THPT Hiệp Hòa số 5 TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa 095 TT GDNN-GDTX H.
Hiệp Hòa
TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 029 THPT Lạng Giang số 1 Xã Yên Mỹ, H Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 030 THPT Lạng Giang số 2 Xã Tân Thịnh, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 031 THPT Lạng Giang số 3 Xã Mỹ Hà, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 059 THPT Dân lập Thái Đào Xã Thái Đào, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 060 THPT Dân Lập Phi Mô Xã Phi Mô, H.Lạng Giang Khu vực 1
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 062 TT GDTX-DN H.Lạng
Giang
TTr. Vôi, H.Lạng Giang Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 076 TC Nghề số 12 Bộ Quốc
phòng
TTr. Vôi, H.Lạng Giang Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 096 TT GDNN-GDTX
H.Lạng Giang
TTr. Vôi, H.Lạng Giang Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 032 THPT Việt Yên số 1 TTr. Bích Động, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 033 THPT Việt Yên số 2 Xã Tự Lạn, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 034 THPT Lý Thường Kiệt Xã Tiên Sơn, H. Việt Yên Khu vực 1
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 063 TH, THCS, THPT
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Xã Quảng Minh, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 064 TT GDTX-DN H.Việt
Yên
TTr Bích Động, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 097 TT GDNN-GDTX H.Việt
Yên
TTr Bích Động, H.Việt Yên Khu vực 2 NT
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 035 THPT Yên Dũng số 1 Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 036 THPT Yên Dũng số 2 Xã Tân An, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 037 THPT Yên Dũng số 3 Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 065 THPT Dân lập Yên Dũng Xã Tiền Phong, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 066 TT GDTX-DN H.Yên
Dũng
Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 072 THPT dân lập Quang
Trung
Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 073 THPT tư thục Thái Sơn Xã Quỳnh Sơn, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 098 TT GDNN-GDTX H.Yên
Dũng
Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng Khu vực 1
18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 099 THPT Quang Trung Xã Cảnh Thụy, H.Yên Dũng Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Bắc Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!