Danh mục mã trường THPT tỉnh Cao Bằng

Cập nhật mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020 gồm 45 trường cụ thể như sau:

Mã trường THPT tại tỉnh Cao Bằng năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
06 Cao Bằng 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_06 035, Bế Văn Đàn, Hợp Giang, TP Cao Bằng Khu vực 3
06 Cao Bằng 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_06 035, Bế Văn Đàn, Hợp Giang, TP Cao Bằng Khu vực 3
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 000 Sở GD&ĐT Cao Bằng 035, Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 002 THPT DTNT tỉnh Cao Bằng Km4, P. Đề Thám, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 003 THPT Thành phố Cao Bằng Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 004 THPT Chuyên Cao Bằng Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 005 TT GDNN-GDTX Thành phố Cao
Bằng
Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 006 TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 028 THPT Cao Bình Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 044 THPT Bế Văn Đàn Nà Cáp, Ph. sông Hiến, TP Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 058 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
tỉnh
Km 4 Đề Thám , TP Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 059 TC nghề Cao Bằng P. Sông Hiến, TP Cao Bẳng , Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 02 Huyện Bảo Lạc 008 THPT Bảo Lạc TT Bảo Lạc, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 02 Huyện Bảo Lạc 055 THPT Bản Ngà Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 02 Huyện Bảo Lạc 056 TT GDNN-GDTX Bảo Lạc TTr Bảo Lạc, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 03 Huyện Thông Nông 010 THPT Thông Nông (Trước
10/01/2020)
TTr Thông Nông, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 03 Huyện Thông Nông 053 TT GDNN-GDTX Thông Nông TTr Thông Nông, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 012 THPT Hà Quảng TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 013 THPT Nà Giàng Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 047 TT GDNN-GDTX Hà Quảng TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 050 THPT Đàm Quang Trung Thị trấn Xuân Hòa Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 054 THPT Lục Khu Xã Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 061 THPT Thông Nông (Từ 10/01/2020) TTr Thông Nông, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 05 Huyện Trà Lĩnh 015 THPT Trà Lĩnh (Trước 01/3/2020) TTr Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 05 Huyện Trà Lĩnh 016 THPT Quang Trung (Trước
01/3/2020)
Xã Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 05 Huyện Trà Lĩnh 046 TT GDNN-GDTX Trà Lĩnh TTr Hùng Quốc,Trà Lĩnh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 018 THPT Trùng Khánh TTr Trùng Khánh,Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 019 THPT Pò Tấu Xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 020 THPT Thông Huề Xã Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 021 TT GDNN-GDTX Trùng Khánh TTr. Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 062 THPT Trà Lĩnh (Từ 01/3/2020) TTr Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 063 THPT Quang Trung (Từ 01/3/2020) Xã Quang Trung, Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 07 Huyện Nguyên Bình 023 THPT Nguyên Bình TT Nguyên Bình, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 07 Huyện Nguyên Bình 024 THPT Tinh Túc Tinh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 07 Huyện Nguyên Bình 025 THPT Nà Bao Xã Lang Môn, Nguyên Bình, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 07 Huyện Nguyên Bình 052 TT GDNN-GDTX Nguyên Bình TTr Nguyên Bình, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 08 Huyện Hòa An 027 THPT Hoà An TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 08 Huyện Hòa An 029 TT GDNN-GDTX Hoà An TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 09 Huyện Quảng Uyên 031 THPT Quảng Uyên (Trước
01/3/2020)
TTr Quảng Uyên, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 09 Huyện Quảng Uyên 032 THPT Đống Đa (Trước 01/3/2020) Xã Ngọc Động, Quảng Uyên Khu vực 1
06 Cao Bằng 09 Huyện Quảng Uyên 033 TT GDNN-GDTX Quảng Uyên
(Trước 01/3/2020)
TTr Quảng Uyên, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 035 THPT Thạch An TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 036 THPT Canh Tân Xã Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 048 TT GDNN-GDTX Thạch An TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 038 THPT Hạ Lang TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 039 THPT Bằng Ca Xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 051 TT GDNN-GDTX Hạ Lang TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 041 THPT Bảo Lâm TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 057 THPT Lý Bôn Xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 060 TT GDNN-GDTX Bảo Lâm TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 043 THPT Phục Hoà (Trước 01/3/2020) TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 045 THPT Cách Linh (Trước 01/3/2020) Xã Cánh Linh, Phục Hoà, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 049 TT GDNN-GDTX Phục Hoà TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 064 THPT Quảng Uyên (Từ 01/3/2020) TTr Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 065 THPT Đống Đa (Từ 01/3/2020) Xã Ngọc Động, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 066 TT GDNN - GDTX Quảng Hòa TTr Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 067 THPT Phục Hòa (Từ 01/3/2020) TTr Hòa Thuận, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 068 THPT Cách Linh (Từ 01/3/2020) Xã Cách Linh, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Cao Bằng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!