Danh mục mã trường THPT tỉnh Cao Bằng

Cập nhật mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020 gồm 45 trường cụ thể như sau:

Mã trường THPT tại tỉnh Cao Bằng năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
06 Cao Bằng 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_06 035, Bế Văn Đàn, Hợp Giang, TP Cao Bằng Khu vực 3
06 Cao Bằng 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_06 035, Bế Văn Đàn, Hợp Giang, TP Cao Bằng Khu vực 3
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 000 Sở GD&ĐT Cao Bằng 035, Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 002 THPT DTNT tỉnh Cao Bằng Km4, P. Đề Thám, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 003 THPT Thành phố Cao Bằng Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 004 THPT Chuyên Cao Bằng Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 005 TT GDNN-GDTX Thành phố Cao
Bằng
Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 006 TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 028 THPT Cao Bình Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 044 THPT Bế Văn Đàn Nà Cáp, Ph. sông Hiến, TP Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 058 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
tỉnh
Km 4 Đề Thám , TP Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 01 Thành phố Cao Bằng 059 TC nghề Cao Bằng P. Sông Hiến, TP Cao Bẳng , Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 02 Huyện Bảo Lạc 008 THPT Bảo Lạc TT Bảo Lạc, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 02 Huyện Bảo Lạc 055 THPT Bản Ngà Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 02 Huyện Bảo Lạc 056 TT GDNN-GDTX Bảo Lạc TTr Bảo Lạc, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 03 Huyện Thông Nông 010 THPT Thông Nông (Trước
10/01/2020)
TTr Thông Nông, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 03 Huyện Thông Nông 053 TT GDNN-GDTX Thông Nông TTr Thông Nông, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 012 THPT Hà Quảng TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 013 THPT Nà Giàng Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 047 TT GDNN-GDTX Hà Quảng TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 050 THPT Đàm Quang Trung Thị trấn Xuân Hòa Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 054 THPT Lục Khu Xã Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 04 Huyện Hà Quảng 061 THPT Thông Nông (Từ 10/01/2020) TTr Thông Nông, Hà Quảng, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 05 Huyện Trà Lĩnh 015 THPT Trà Lĩnh (Trước 01/3/2020) TTr Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 05 Huyện Trà Lĩnh 016 THPT Quang Trung (Trước
01/3/2020)
Xã Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 05 Huyện Trà Lĩnh 046 TT GDNN-GDTX Trà Lĩnh TTr Hùng Quốc,Trà Lĩnh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 018 THPT Trùng Khánh TTr Trùng Khánh,Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 019 THPT Pò Tấu Xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 020 THPT Thông Huề Xã Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 021 TT GDNN-GDTX Trùng Khánh TTr. Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 062 THPT Trà Lĩnh (Từ 01/3/2020) TTr Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh 063 THPT Quang Trung (Từ 01/3/2020) Xã Quang Trung, Trùng Khánh, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 07 Huyện Nguyên Bình 023 THPT Nguyên Bình TT Nguyên Bình, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 07 Huyện Nguyên Bình 024 THPT Tinh Túc Tinh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 07 Huyện Nguyên Bình 025 THPT Nà Bao Xã Lang Môn, Nguyên Bình, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 07 Huyện Nguyên Bình 052 TT GDNN-GDTX Nguyên Bình TTr Nguyên Bình, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 08 Huyện Hòa An 027 THPT Hoà An TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 08 Huyện Hòa An 029 TT GDNN-GDTX Hoà An TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 09 Huyện Quảng Uyên 031 THPT Quảng Uyên (Trước
01/3/2020)
TTr Quảng Uyên, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 09 Huyện Quảng Uyên 032 THPT Đống Đa (Trước 01/3/2020) Xã Ngọc Động, Quảng Uyên Khu vực 1
06 Cao Bằng 09 Huyện Quảng Uyên 033 TT GDNN-GDTX Quảng Uyên
(Trước 01/3/2020)
TTr Quảng Uyên, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 035 THPT Thạch An TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 036 THPT Canh Tân Xã Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 048 TT GDNN-GDTX Thạch An TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 038 THPT Hạ Lang TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 039 THPT Bằng Ca Xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 051 TT GDNN-GDTX Hạ Lang TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 041 THPT Bảo Lâm TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 057 THPT Lý Bôn Xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 060 TT GDNN-GDTX Bảo Lâm TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 043 THPT Phục Hoà (Trước 01/3/2020) TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 045 THPT Cách Linh (Trước 01/3/2020) Xã Cánh Linh, Phục Hoà, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 049 TT GDNN-GDTX Phục Hoà TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 064 THPT Quảng Uyên (Từ 01/3/2020) TTr Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 065 THPT Đống Đa (Từ 01/3/2020) Xã Ngọc Động, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 066 TT GDNN - GDTX Quảng Hòa TTr Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 067 THPT Phục Hòa (Từ 01/3/2020) TTr Hòa Thuận, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1
06 Cao Bằng 14 Huyện Quảng Hòa 068 THPT Cách Linh (Từ 01/3/2020) Xã Cách Linh, Quảng Hòa, Cao Bằng Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Cao Bằng

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học