Danh mục mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Mã trường THPT tại tỉnh Thái Nguyên năm 2019 gồm 45 trường cụ thể như sau:

Mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
12 Thái Nguyên 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_12 Thái Nguyên Khu vực 3
12 Thái Nguyên 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_12
Thái Nguyên Khu vực 3
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
001 TTGDTX TP. Thái
Nguyên
P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
010 THPT Chuyên Thái
Nguyên
P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
011 THPT Lương Ngọc Quyến P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
012 THPT Ngô Quyền P. Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
013 THPT Gang Thép P. Trung Thành, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
014 THPT Chu Văn An P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
015 THPT Dương Tự Minh P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
017 PT Dân tộc nội trú Thái
Nguyên
P. Tân Lập, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
018 THPT Thái Nguyên P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
019 THPT Lê Quý Đôn P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
031 Thiếu Sinh Quân QK1 P. Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
033 Phổ thông Vùng Cao Việt
Bắc
Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
038 CĐ SP Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
039 CĐ Kinh tế Tài chính
Thái Nguyên
P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
041 CĐ Giao thông Vận tải
miền núi
P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
042 CĐ Y tế Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
043 CĐ Văn hoá Nghệ thuật
Việt Bắc
P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
044 CĐ Thương mại và Du
lịch
P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 050 TH Bưu chính Viễn thông và CNTT Miền Núi P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
051 CĐ Kinh tế kỹ thuật - ĐH
TN
P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
052 CĐ Nghề Cơ điện LK P. Tích Lương, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
056 TC nghề Thái Nguyên Ph. Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
059 TT GDTX tỉnh Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
060 THPT Đào Duy Từ Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
062 CĐ nghề số 1- Bộ Quốc
phòng
P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
064 Trung cấp Y tế Thái
Nguyên
Số 2A Chu Văn An - P.Hoàng Văn Thụ - TP. Thái
Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
065 Trung cấp Thái Nguyên Số 3/158, đường Phan Đình Phùng, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
066 Trung cấp Y khoa Pasteur Số 5, Tân Quang, Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh
Thái Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
081 TT GDNN-GDTX TP.
Thái Nguyên
P. Túc Duyên, TPTN Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
084 Trường trung học Giao
thông Vận tải khu vực 1
Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
085 THPT Khánh Hoà Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
086 CĐ Công nghiệp Thái
Nguyên
Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
087 CĐ Nghề than khoáng
sản Việt Nam
Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái
Nguyên
088 THPT Đồng Hỷ Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông
Công
002 TTGDTX Thành phố
Sông Công
Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông
Công
020 THPT Sông Công Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông
Công
032 THPT Lương Thế Vinh Phường Cải Đan, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông
Công
040 CĐ Cơ khí luyện kim Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông
Công
047 CĐ Công nghiệp Việt Đức P. Thắng Lợi, Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông
Công
048 Văn hoá I - Bộ Công An Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông
Công
080 TT GDNN-GDTX TP.
Sông Công
Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 003 TTGDTX Huyện Định
Hoá
TT Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 021 THPT Định Hoá TTr. Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 022 THPT Bình Yên xã Bình Yên, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 079 TT GDNN-GDTX Huyện
Định Hoá
TT Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 004 TTGDTX Huyện Phú
Lương
TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 016 THPT Khánh Hoà xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 023 THPT Phú Lương TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 034 THPT Yên Ninh Xã Yên Ninh, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 045 CĐ Công nghiệp Thái
Nguyên
Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 049 CĐ Nghề than khoáng
sản Việt Nam
Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 078 TT GDNN-GDTX Huyện
Phú Lương
TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 082 CĐ than khoáng sản Việt
Nam
Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 083 Trung cấp nghề dân tộc
nội trú Thái Nguyên
Xã Động Đạt, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 005 TTGDTX Huyện Võ Nhai TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 024 THPT Võ Nhai Xã Lâu Thượng, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 053 THPT Trần Phú Xã Cúc Đường - H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 055 THPT Hoàng Quốc Việt Xã Tràng Xá, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 077 TT GDNN-GDTX Huyện
Võ Nhai
TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 006 TTGDTX Huyện Đại Từ TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 025 THPT Đại Từ TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 035 THPT Nguyễn Huệ Xã Phú Thịnh, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 054 THPT Lưu Nhân Chú Xã Ký Phú, H Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 075 TT GDNN-GDTX Huyện
Đại Từ
Xã Tiên Hội, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 007 TTGDTX Huyện Đồng
Hỷ
Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 026 THPT Đồng Hỷ TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, TN Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 027 THPT Trại Cau TTr. Trại Cau, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 057 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Quang Sơn, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 076 TT GDNN-GDTX Huyện
Đồng Hỷ
Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 008 TTGDTX Huyện Phú
Bình
Xã Xuân Phương, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 028 THPT Phú Bình Thị Trấn Hương Sơn, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 036 THPT Lương Phú Xã Lương Phú, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 058 THPT Điềm Thuỵ Xã Điềm Thuỵ, H. Phú Bình, Thái Nguyên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 074 TT GDNN-GDTX Huyện
Phú Bình
Xã Xuân Phương, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 009 TTGDTX Thị xã Phổ Yên Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 029 THPT Lê Hồng Phong P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 030 THPT Bắc Sơn P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 037 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 046 CĐ Công nghệ và Kinh tế
Công nghiệp
Xã Trung Thành TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 061 TC Nghề Nam Thái
Nguyên
Xã Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 063 Trường TC nghề KT 3D Xã Đông Cao, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 067 TT GDTX Thị xã Phổ
Yên
Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 068 THPT Lê Hồng Phong P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 069 THPT Bắc Sơn P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 070 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 071 CĐ Công nghệ và Kinh tế
Công nghiệp
Xã Trung Thành TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 072 TC Nghề Nam Thái
Nguyên
Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 073 THPT Lý Nam Đế Xã Nam Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!