Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối A08 năm 2020

Thí sinh có số báo danh 15...67 (Sở GD Phú Thọ) có tổng điểm khối A08 cao nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với tổng điểm theo khối là 29.4 điểm

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối A08 năm 2020

STT Số báo danh Sở GDĐT Tổng điểm khối A08 Chi tiết điểm
1 15...67 Sở GDĐT Phú Thọ 29.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8;
2 27...52 Sở GDĐT Ninh Bình 29.15 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2;
3 25...73 Sở GDĐT Nam Định 29.15 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8;
4 16...85 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 29 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.4;
5 57...14 Sở GDĐT Vĩnh Long 28.9 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9;
6 30...36 Sở GDĐT Hải Phòng 28.9 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8;
7 27...73 Sở GDĐT Ninh Bình 28.85 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9;
8 25...54 Sở GDĐT Nam Định 28.85 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2;
9 30...67 Sở GDĐT Hải Phòng 28.85 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4;
10 25...78 Sở GDĐT Nam Định 28.85 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8;
11 19...29 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.85 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.2;
12 13...70 Sở GDĐT Yên Bái 28.8 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10;
13 25...48 Sở GDĐT Nam Định 28.8 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8;
14 55...69 Sở GDĐT Cần Thơ 28.75 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3.8;
15 90...77 Sở GDĐT Tuyên Quang 28.75 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8;
16 16...71 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.75 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4;
17 43...07 Sở GDĐT Bình Phước 28.7 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8;
18 25...19 Sở GDĐT Nam Định 28.7 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.4;
19 16...99 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.7 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9;
20 16...37 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.7 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2;
21 51...35 Sở GDĐT An Giang 28.7 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 5.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.6;
22 27...51 Sở GDĐT Ninh Bình 28.7 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4;
23 10...14 Sở GDĐT Hà Nội 28.7 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6;
24 21...67 Sở GDĐT Hải Dương 28.7 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2;
25 25...06 Sở GDĐT Nam Định 28.65 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4;
26 25...95 Sở GDĐT Nam Định 28.65 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2;
27 44...80 Sở GDĐT Bình Dương 28.65 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.8;
28 16...63 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.65 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6;
29 18...13 Sở GDĐT Bắc Giang 28.65 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8;
30 43...19 Sở GDĐT Bình Phước 28.65 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6;
31 25...01 Sở GDĐT Nam Định 28.6 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2;
32 10...84 Sở GDĐT Hà Nội 28.6 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4;
33 16...36 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.6 Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5;
34 27...41 Sở GDĐT Ninh Bình 28.6 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4;
35 37...06 Sở GDĐT Bình Định 28.55 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4;
36 10...54 Sở GDĐT Hà Nội 28.55 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2;
37 30...94 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.55 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.2;
38 10...38 Sở GDĐT Hà Nội 28.55 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6;
39 18...39 Sở GDĐT Bắc Giang 28.55 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4;
40 52...77 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 28.55 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.4;
41 24...91 Sở GDĐT Hà Nam 28.5 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2;
42 19...92 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.5 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6;
43 15...59 Sở GDĐT Phú Thọ 28.5 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.6;
44 30...33 Sở GDĐT Hải Phòng 28.5 Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6;
45 26...54 Sở GDĐT Thái Bình 28.5 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.4;
46 15...60 Sở GDĐT Phú Thọ 28.5 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4;
47 10...49 Sở GDĐT Hà Nội 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8;
48 16...45 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4;
49 43...68 Sở GDĐT Bình Phước 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9;
50 46...04 Sở GDĐT Tây Ninh 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2;
51 25...76 Sở GDĐT Nam Định 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7;
52 50...50 Sở GDĐT Đồng Tháp 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.8;
53 21...59 Sở GDĐT Hải Dương 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.6;
54 26...33 Sở GDĐT Thái Bình 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8;
55 26...72 Sở GDĐT Thái Bình 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.8;
56 43...88 Sở GDĐT Bình Phước 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8;
57 51...05 Sở GDĐT An Giang 28.45 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.8;
58 30...89 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9;
59 27...97 Sở GDĐT Ninh Bình 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8;
60 80...78 Sở GDĐT Lào Cai 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4;
61 43...80 Sở GDĐT Bình Phước 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2;
62 30...45 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 3.4;
63 26...13 Sở GDĐT Thái Bình 28.4 Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6;
64 32...35 Sở GDĐT Quảng Trị 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Sử: 9; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.8;
65 51...32 Sở GDĐT An Giang 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4;
66 10...69 Sở GDĐT Hà Nội 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6;
67 18...09 Sở GDĐT Bắc Giang 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2;
68 10...18 Sở GDĐT Hà Nội 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8;
69 30...27 Sở GDĐT Hải Phòng 28.4 Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6;
70 18...04 Sở GDĐT Bắc Giang 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4;
71 30...38 Sở GDĐT Hải Phòng 28.4 Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8;
72 30...82 Sở GDĐT Hải Phòng 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4;
73 10...45 Sở GDĐT Hà Nội 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8;
74 27...78 Sở GDĐT Ninh Bình 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8;
75 53...31 Sở GDĐT Tiền Giang 28.4 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8;
76 10...95 Sở GDĐT Hà Nội 28.35 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8;
77 25...28 Sở GDĐT Nam Định 28.35 Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7;
78 20...38 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 28.35 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9;
79 26...73 Sở GDĐT Thái Bình 28.35 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8;
80 90...28 Sở GDĐT Tuyên Quang 28.35 Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8;
81 90...31 Sở GDĐT Tuyên Quang 28.35 Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8;
82 18...33 Sở GDĐT Bắc Giang 28.35 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2;
83 37...94 Sở GDĐT Bình Định 28.35 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6;
84 38...24 Sở GDĐT Gia Lai 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4;
85 41...89 Sở GDĐT Khánh Hoà 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7; Môn Sử: 10; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8;
86 19...49 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.8;
87 25...17 Sở GDĐT Nam Định 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.4;
88 90...18 Sở GDĐT Tuyên Quang 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6;
89 43...57 Sở GDĐT Bình Phước 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6;
90 37...56 Sở GDĐT Bình Định 28.3 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6;
91 18...48 Sở GDĐT Bắc Giang 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.4;
92 25...96 Sở GDĐT Nam Định 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.4;
93 25...35 Sở GDĐT Nam Định 28.3 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7;
94 26...68 Sở GDĐT Thái Bình 28.3 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8;
95 24...13 Sở GDĐT Hà Nam 28.25 Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.8;
96 28...06 Sở GDĐT Thanh Hoá 28.25 Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.2;
97 44...55 Sở GDĐT Bình Dương 28.25 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8;
98 10...98 Sở GDĐT Hà Nội 28.25 Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6;
99 30...77 Sở GDĐT Hải Phòng 28.25 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9;
100 15...75 Sở GDĐT Phú Thọ 28.25 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6;

Tuyensinh247.com

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối A08 năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!