Danh sách hồ sơ bị lỗi xét tuyển ĐH Giao thông vận tải 2016

Tính đến ngày 9/8, trường Đại học Giao thông vận tải đã lọc được 93 hồ sơ của thí sinh bị lỗi cụ thể như sau.

DANH SÁCH THÍ SINH BỊ LỖI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2016 (Tính đến 9h00 ngày 09/08/2016)

STT

SBD

Họ tên

Mô tả lỗi

Nơi nộp HS

Ngày nộp

1

DCN010495

Trân Đức Quý

Đã đăng ký 2 trường khác nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

2

DHS016481

Trân Quang Trung

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

3

TDV013980

Nguyễn Văn Phước

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

4

HDT014448

Lê Nguyễn Ngọc Sơn

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

5

MDA001005

Nguyễn Tiên Đạt

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

6

DCN002119

Phan Tiên Dũng

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

7

TDV019895

Nguyễn Văn Trường

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

8

DCN013008

Vũ Thanh Tỉnh

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

9

HVN001177

Nguyễn Văn Cương

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

10

HDT012510

Lê Thị Nhung

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

11

GHA006359

Trân Văn Trung

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

12

SP2001175

Nguyễn Ngọc Đức

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

13

TDV015148

Cao Bá San

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

14

HDT018854

Lê Văn Tuân

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

15

NTH004330

Phan Thanh Sơn

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

16

DCN000505

Phạm Vân Anh

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

17

TDV011897

Nguyễn Đình Nam

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

18

TDV020285

Nguyễn Anh Tuân

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

19

TDV021401

Bùi Văn Xô

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

20

DCN014697

Nguyễn Thái Việt

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

01/08/2016

21

KQH004492

Đỗ Thị Hiên

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Bưu điện

01/08/2016

22

DCN004686

Nguyễn Xuân Hinh

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Bưu điện

01/08/2016

23

LNH000285

Nguyễn Tuân Anh

Sai mã đăng ký xét tuyên

Bưu điện

01/08/2016

24

TND008204

Ngô Sơn Tùng

Sai mã ngành

Bưu điện

01/08/2016

25

HVN000074

Chử Thuân Anh

Sai mã ngành

Bưu điện

01/08/2016

26

TDV003601

Nguyễn Hải Đăng

Sai mã ngành

Bưu điện

01/08/2016

27

MDA003023

Trịnh Thị Thùy Linh

Đã đăng ký 2 trường khác nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

28

DCN014665

Bùi Thê Việt

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

29

HDT010864

Trân Khăc Mạnh

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

30

HDT000046

Ngô Công An

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

31

HHA001900

Phạm Công Chiên

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

32

TDV014564

Nguyễn Duy Quân

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

33

TDV004008

Phan Văn Đức

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

34

TDV010769

Phạm Đức Lương

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

35

MDA000986

Đặng Thành Đạt

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

02/08/2016

36

YTB004144

Mai Văn Hiệt

Nhâp ở trường khác, khác thứ tự nguyện vọng

Bưu điện

02/08/2016

37

TDV015225

Lê Đăng Sáng

Sai mã ngành

Bưu điện

02/08/2016

38

TDV000245

Đặng Ngọc Anh

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

03/08/2016

39

DCN002884

Mai Hải Đăng

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

03/08/2016

40

MDA002016

Nguyễn Văn Huân

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

03/08/2016

41

DHS007641

Nguyễn Văn Kiên

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

03/08/2016

42

THV000926

Vũ Thị Duyên

Đăng ký 3 nguyện vọng vào 1 trường

Bưu điện

03/08/2016

43

DCN004855

Lương Thị Thu Hòa

Sai mã ngành

Bưu điện

03/08/2016

44

DCN009577

Trân Thị Nhung

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

04/08/2016

45

MDA001045

Lê Sơn Đình

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

04/08/2016

46

KHA001320

Thân Trùng Dương

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Bưu điện

04/08/2016

47

HHA005147

Bùi Thị Hiên

Sai mã ngành

Bưu điện

04/08/2016

48

GHA003164

Nguyễn Văn Lâm

Đã đăng ký online

Online

 

49

BKA000951

Phạm Duy Anh

Đã đăng ký online

Online

 

50

BKA002263

Đỗ Hồng Dương

Đã đăng ký online

Online

 

51

XDA002264

Bê Kim Ly

Đã đăng ký online

Online

 

52

DCN008286

Trịnh Đình Mạnh

Đã đăng ký online

Online

 

53

KQH015251

Hoàng Anh Tuân

Đã đăng ký online

Online

 

54

SKH002293

Luyên Văn Hiệp

Đã đăng ký online

Online

 

55

YTB005696

Phạm Quang Hưng

Đã đăng ký online

Online

 

56

SP2005162

Bùi Sơn Thuyên

Đã đăng ký online

Online

 

57

THV001810

Lê Ngọc Hiêu

Đã đăng ký online

Online

 

58

NTH000265

Nguyễn Tuân Anh

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

01/08/2016

59

YTB009443

Bùi Minh Hoàng Phúc

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

01/08/2016

60

YTB000605

Nguyễn Việt Anh

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

01/08/2016

61

YTB013368

Phạm Xuân Tuân

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

01/08/2016

62

YTB011530

Phạm Văn Thịnh

Đăng ký 2 phiêu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

01/08/2016

63

DCN002154

Trịnh Văn Dũng

Đăng ký 3 nguyện vọng vào 1 trường

Tại trường

01/08/2016

64

DCN007188

Nguyễn Thị Liễu

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

01/08/2016

65

SKH003412

Đỗ Duy Khánh

Sai mã ngành

Tại trường

01/08/2016

 

STT

SBD

Họ tên

Mô tả lỗi

Nơi nộp HS

Ngày nộp

66

TMA005755

Ngô Văn Trường

Sai mã ngành

Tại trường

01/08/2016

67

TDV015384

Hoàng Sơn

Sai mã ngành

Tại trường

01/08/2016

68

TLA006719

Nguyễn Thành Long

Đăng ký 2 nguyện vọng trùng nhau

Tại trường

02/08/2016

69

TLA001420

Phan Hà Châu

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

02/08/2016

70

KQH007056

Trân Đức Khánh

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

02/08/2016

71

TLA000108

Cao Quang Long Anh

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

02/08/2016

72

DTS000424

Phan Văn Hà

Sai mã ngành

Tại trường

02/08/2016

73

TMA004199

Lưu Hữu Phước

Đăng ký 2 nguyện vọng trùng nhau

Tại trường

03/08/2016

74

DHS014096

Hoàng Mạnh Thăng

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

03/08/2016

75

YTB004628

Vũ Minh Hoàn

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

04/08/2016

76

KHA003111

Đồng Đức Huy

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

04/08/2016

77

HVN008090

Nguyễn Tiến Sáng

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

04/08/2016

78

THV001598

Lưu Thị Thanh Hằng

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

04/08/2016

79

DCN004427

Cao Ngọc Hiệp

Sai mã ngành

Tại trường

04/08/2016

80

GHA001614

Nguyễn Bá Hào

Sai mã ngành

Tại trường

04/08/2016

81

SPH001681

Đỗ Đức Doanh

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

05/08/2016

82

TTB001411

Nguyễn Đức Linh

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

05/08/2016

83

HDT005724

Trân Văn Hiện

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

05/08/2016

84

HDT011049

Nguyễn Trọng Minh

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

05/08/2016

85

DCN007769

Đỗ Đình Long

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

05/08/2016

86

HDT004054

Nguyễn Huỳnh Đức

Sai mã ngành

Tại trường

05/08/2016

87

SKH003616

Đào Duy Khánh

Đăng ký 2 phiếu vào 2 trường trong nhóm GX

Tại trường

06/08/2016

88

SKH001419

Hoàng Văn Điệp

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

06/08/2016

89

KQH011976

Nguyễn Đình Sơn

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

06/08/2016

90

LNH004914

Phạm Hồng Thái

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

06/08/2016

91

KQH012632

Lê Thị Thảo

Đăng ký 4 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

06/08/2016

92

DCN004569

Nguyễn Chí Hiếu

Đăng ký 3 trường (1 trường ngoài nhóm GX)

Tại trường

08/08/2016

93

KQH0078472

Đỗ Đăng Luân

Sai mã ngành

Tại trường

08/08/2016

Kiểm tra thông tin đăng ký nguyện vọng 

Kính  gửi: Các thí sinh đăng ký tuyển sinh qua đường bưu điện và đăng ký trực tiếp ở trường

Trường ĐH Giao thông vận tải đề nghị các thí sinh kiểm tra thông tin nguyện vọng các ngành đăng ký trên trang:thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Nếu có sai khác gì so với bản đăng ký, liện lạc theo số điện thoại 09.11.93.17.27 để được đính chính trước khi xét tuyển chính thức (trường hợp không sai khác đề nghị thí sinh ko liên lạc)   

Thông báo khẩn về việc ghi mã ngành xét tuyển 

Hiện nay trường ĐH Giao thông vận tải nhận được một số hồ sơ qua bưu điện, trong phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh ghi mã ngành theo danh mục mã ngành cấp 4, khác với mã ngành xét tuyển của các trường trong nhóm GX hiện tại
Để đảm bảo quyền lợi của mình, trường đại học Giao thông vận tải đề nghị các thí sinh tra cứu thông tin mã ngành xét tuyển của các trường trong nhóm GX tại website http://tsgx.vn/tim-kiem-theo-truong và khai trong phiếu đăng ký xét tuyển theo đúng mã ngành như quy định.

Theo ĐH Giao thông vận tải

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách hồ sơ bị lỗi xét tuyển ĐH Giao thông vận tải 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH