Danh sách mã trường THPT tỉnh Bắc Kạn

Mã trường THPT tại tỉnh Bắc Cạn năm 2020 bao gồm mã của 19 trường của tất cả các huyện thuộc địa bàn tỉnh.

Mã trường THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
11 Bắc Kạn 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_11   Khu vực 3
11 Bắc Kạn 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_11   Khu vực 3
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 009 THPT Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 014 Trường PT DTNT tỉnh Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 019 THPT Chuyên Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 021 TT GDTX tỉnh (Trước 2018) Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 022 THPT Dân lập Hùng Vương Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 025 TT Kỹ thuật TH-HN Bắc Kạn
(Trước 2018)
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 027 TC nghề Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 034 CĐ Nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 042 TT GDTX-GDHN Bắc Kạn (Từ
2018)
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 048 Cao đẳng Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 02 Huyện Chợ Đồn 010 THPT Chợ Đồn Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 02 Huyện Chợ Đồn 024 THPT Bình Trung Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 02 Huyện Chợ Đồn 030 TT GDTX-DN H. Chợ Đồn, tỉnh
Bắc Kạn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 02 Huyện Chợ Đồn 035 TT GDNN-GDTX H. Chợ Đồn, tỉnh
Bắc Kạn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 03 Huyện Bạch Thông 017 THPT Phủ Thông Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 03 Huyện Bạch Thông 033 TT GDTX H. Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 03 Huyện Bạch Thông 036 TT GDNN-GDTX H. Bạch Thông,
tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 03 Huyện Bạch Thông 046 THPT Phủ Thông Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 03 Huyện Bạch Thông 047 TT GDNN-GDTX H. Bạch Thông,
tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
11 Bắc Kạn 04 Huyện Na Rì 012 THPT Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 04 Huyện Na Rì 031 TT GDTX H. Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 04 Huyện Na Rì 037 TT GDNN-GDTX H. Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 05 Huyện Ngân Sơn 013 THPT Ngân Sơn Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 05 Huyện Ngân Sơn 015 THCS&THPT Nà Phặc Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 05 Huyện Ngân Sơn 028 TT GDTX H. Ngân Sơn, tỉnh Bắc
Kạn
Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 05 Huyện Ngân Sơn 038 TT GDNN-GDTX H. Ngân Sơn,
tỉnh Bắc Kạn
Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 018 THPT Ba Bể Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 023 THPT Quảng Khê Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 026 TT GDTX H. Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 039 TT GDNN-GDTX H. Ba Bể tỉnh
Bắc Kạn
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 043 TT GDNN-GDTX H. Ba Bể tỉnh
Bắc Kạn
Xã Thượng Giáo (từ 28/4/2017) Khu vực 1
11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 011 THPT Chợ Mới Xã Yến Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 020 THPT Yên Hân Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 032 TT GDTX H. Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn
Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 040 TT GDNN-GDTX H. Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn
Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 044 TT GDNN-GDTX H. Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 045 THPT Chợ Mới Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 08 Huyện Pác Nặm 016 THPT Bộc Bố Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 08 Huyện Pác Nặm 029 TT GDTX H. Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
11 Bắc Kạn 08 Huyện Pác Nặm 041 TT GDNN-GDTX H. Pác Nặm, tỉnh
Bắc Kạn
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Bắc Kạn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!