Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La

Mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020 như: THPT Nguyên Du, THPT Tô Hiệu,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
14 Sơn La 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_14 106 Đường Thanh Niên, Tổ 3 Phường Tô Hiệu,
Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Khu vực 3
14 Sơn La 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_14 Số 106, Đường Thanh Niên, thành phố Sơn La,
tỉnh Sơn La
Khu vực 3
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 001 Trung tâm GDNN - GDTX Thành
phố Sơn La
Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 002 Trường THPT Tô Hiệu Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 003 Trường THPT Chiềng Sinh Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 004 Trường THPT Chuyên Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 005 Trường PTDT Nội trú tỉnh Bản Ca Láp, Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 006 Trường THPT Nguyễn Du Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn
La, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 043 Phòng GD -ĐT Thành phố Sơn La Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 056 Trường TH, THCS & THPT Chu
Văn An
Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 057 Trung tâm GDTX Thành phố Sơn La Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 072 Trường Đại học Tây Bắc Tổ 2, Phường Quyết tâm, Thành phố Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 074 Trường THCS-THPT Nguyễn Du Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn
La, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 007 Trường THPT Quỳnh Nhai Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện
Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 008 Trường THPT Mường Giôn Bản Chiềng Lề, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh
Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 009 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Quỳnh Nhai
Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện
Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 044 Phòng GD -ĐT huyện Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 058 Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện
Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 076 Trường PTDTNT THCS&THPT
huyện Quỳnh Nhai
Bản Phiêng Nèn - Xã Mường Giàng - Huyện
Quỳnh Nhai - Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 010 Trường THPT Mường La Tiểu khu 5, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 011 Trường THPT Mường Bú Bản Văn Minh, Xã Mường Bú, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 012 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 045 Phòng GD -ĐT huyện Mường La Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 059 Trung tâm GDTX huyện Mường La Bản Nong Heo, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường
La, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 077 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Mường La
Thị trấn Ít Ong - Huyện Mường La - Tỉnh sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 013 Trường THPT Thuận Châu Tiểu khu 1, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 014 Trường THPT Tông Lệnh Tiểu khu 3, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 015 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Thuận Châu
Bản Máy Đường, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 016 Trường THPT Bình Thuận Bản Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 017 Trường THPT Co Mạ Bản Pa Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 046 Phòng GD -ĐT huyện Thuận Châu Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 060 Trung tâm GDTX- HD&DN huyện
Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 068 Trung tâm GDTX huyện Thuận Châu Thị Trấn Thuận Châu,  Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 078 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Thuận Châu
TK I Thị Trấn Thuận Châu huyện Thuận Châu
tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 018 Trường THPT Bắc Yên Bản Phiêng Ban 3, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 019 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Bắc Yên
Bản Phiêng Ban 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 047 Phòng GD -ĐT huyện Bắc Yên Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 061 Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên Bản Phiêng Ban 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 079 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Bắc Yên
PHIÊNG BAN I- THỊ TRẤN BẮC YÊN - BẮC
YÊN- SƠN LA
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 020 Trường THPT Phù Yên Khối 10, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 021 Trường THPT Gia Phù Phố Tân Lập,xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 022 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 023 Trường THPT Tân Lang Bản Khẻn, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 048 Phòng GD -ĐT huyện Phù Yên Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 062 Trung tâm GDTX- HD&DN huyện
Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 069 Trung tâm GDTX huyện Phù Yên Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 080 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Phù Yên
Bản Úm - Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 024 Trường THPT Mai Sơn Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 025 Trường THPT Cò Nòi Tiểu khu 2, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 026 Trường THPT Chu Văn Thịnh Bản Áng, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 027 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Mai Sơn
Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 049 Phòng GD -ĐT huyện Mai Sơn Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 063 Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 081 Trường PTDTNT THCS-THPT
Huyện Mai Sơn
Tiểu khu 13 thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 082 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Yên Châu
Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 028 Trường THPT Yên Châu Số 113 Phố Chu Văn An, Thị Trấn Yên Châu,
Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 029 Trường THPT Phiêng Khoài Thôn Kim Chung I, Xã Phiêng Khoài - Huyện
Yên Châu
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 030 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Yên Châu
Tiểu khu 4, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 050 Phòng GD -ĐT huyện Yên Châu Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 064 Trung tâm GDTX huyện Yên Châu Tiểu khu 4, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 031 Trường THPT Sông Mã Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 032 Trường THPT Chiềng Khương Bản Khương Tiên, Xã Chiềng Khương - Huyện
Sông Mã
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 033 Trường THPT Mường Lầm Bản Tà Coọng, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 034 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Sông Mã
Bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 051 Phòng GD -ĐT huyện Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 065 Trung tâm GDTX huyện Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 083 Trường PTDT nội trú THCS&THPT
Sông Mã
Tổ Dân phố 2, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã,
tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 035 Trường THPT Chiềng Sơn Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 036 Trường THPT Tân Lập Tiểu khu 2, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 037 Trường THPT Mộc Lỵ Đường Phan Đình Giót, Thị Trấn Mộc Châu,
Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 038 Trường THPT Thảo Nguyên Tiểu khu cấp 3, Thị trấn Nông trường, Huyện
Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 039 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Mộc Châu
Bản Tự Nhiên, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 052 Phòng GD - ĐT huyện Mộc Châu Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 066 Trung tâm GDTX-HN&DN Mộc
Châu
Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 070 Trung tâm GDTX Mộc Châu Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 075 Trường THCS - THPT Chiềng Sơn Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 084 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Mộc Châu
Tiểu khu 3 - Thị trấn Mộc Châu - Huyện Mộc
Châu - Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 040 Trường THPT Sốp Cộp Trung tâm huyện Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện
Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 041 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Sốp Cộp
Bảng Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 053 Phòng GD -ĐT huyện Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 067 Trung tâm GDTX- HN &DN huyện
Sốp Cộp
Bảng Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 071 Trung tâm GDTX huyện Sốp Cộp Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 085 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Sốp Cộp
Khu Tái Định Cư Nà Phe, xã Sốp Cộp, huyện Sốp
Cộp
Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 042 Trường THPT Mộc Hạ Bản Dạo, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 054 Phòng GD - ĐT huyện Vân Hồ Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 055 Trường THPT Vân Hồ Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 073 Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Vân Hồ
Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!