Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La

Mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020 như: THPT Nguyên Du, THPT Tô Hiệu,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
14 Sơn La 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_14 106 Đường Thanh Niên, Tổ 3 Phường Tô Hiệu,
Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Khu vực 3
14 Sơn La 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_14 Số 106, Đường Thanh Niên, thành phố Sơn La,
tỉnh Sơn La
Khu vực 3
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 001 Trung tâm GDNN - GDTX Thành
phố Sơn La
Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 002 Trường THPT Tô Hiệu Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 003 Trường THPT Chiềng Sinh Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 004 Trường THPT Chuyên Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 005 Trường PTDT Nội trú tỉnh Bản Ca Láp, Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 006 Trường THPT Nguyễn Du Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn
La, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 043 Phòng GD -ĐT Thành phố Sơn La Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 056 Trường TH, THCS & THPT Chu
Văn An
Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 057 Trung tâm GDTX Thành phố Sơn La Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 072 Trường Đại học Tây Bắc Tổ 2, Phường Quyết tâm, Thành phố Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 074 Trường THCS-THPT Nguyễn Du Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn
La, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 007 Trường THPT Quỳnh Nhai Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện
Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 008 Trường THPT Mường Giôn Bản Chiềng Lề, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh
Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 009 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Quỳnh Nhai
Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện
Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 044 Phòng GD -ĐT huyện Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 058 Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện
Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 076 Trường PTDTNT THCS&THPT
huyện Quỳnh Nhai
Bản Phiêng Nèn - Xã Mường Giàng - Huyện
Quỳnh Nhai - Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 010 Trường THPT Mường La Tiểu khu 5, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 011 Trường THPT Mường Bú Bản Văn Minh, Xã Mường Bú, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 012 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 045 Phòng GD -ĐT huyện Mường La Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 059 Trung tâm GDTX huyện Mường La Bản Nong Heo, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường
La, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 077 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Mường La
Thị trấn Ít Ong - Huyện Mường La - Tỉnh sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 013 Trường THPT Thuận Châu Tiểu khu 1, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 014 Trường THPT Tông Lệnh Tiểu khu 3, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 015 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Thuận Châu
Bản Máy Đường, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 016 Trường THPT Bình Thuận Bản Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 017 Trường THPT Co Mạ Bản Pa Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 046 Phòng GD -ĐT huyện Thuận Châu Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 060 Trung tâm GDTX- HD&DN huyện
Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 068 Trung tâm GDTX huyện Thuận Châu Thị Trấn Thuận Châu,  Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 078 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Thuận Châu
TK I Thị Trấn Thuận Châu huyện Thuận Châu
tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 018 Trường THPT Bắc Yên Bản Phiêng Ban 3, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 019 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Bắc Yên
Bản Phiêng Ban 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 047 Phòng GD -ĐT huyện Bắc Yên Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 061 Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên Bản Phiêng Ban 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 079 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Bắc Yên
PHIÊNG BAN I- THỊ TRẤN BẮC YÊN - BẮC
YÊN- SƠN LA
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 020 Trường THPT Phù Yên Khối 10, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 021 Trường THPT Gia Phù Phố Tân Lập,xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 022 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 023 Trường THPT Tân Lang Bản Khẻn, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 048 Phòng GD -ĐT huyện Phù Yên Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 062 Trung tâm GDTX- HD&DN huyện
Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 069 Trung tâm GDTX huyện Phù Yên Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 080 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Phù Yên
Bản Úm - Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 024 Trường THPT Mai Sơn Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 025 Trường THPT Cò Nòi Tiểu khu 2, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 026 Trường THPT Chu Văn Thịnh Bản Áng, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 027 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Mai Sơn
Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 049 Phòng GD -ĐT huyện Mai Sơn Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 063 Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 081 Trường PTDTNT THCS-THPT
Huyện Mai Sơn
Tiểu khu 13 thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 082 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Yên Châu
Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 028 Trường THPT Yên Châu Số 113 Phố Chu Văn An, Thị Trấn Yên Châu,
Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 029 Trường THPT Phiêng Khoài Thôn Kim Chung I, Xã Phiêng Khoài - Huyện
Yên Châu
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 030 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Yên Châu
Tiểu khu 4, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 050 Phòng GD -ĐT huyện Yên Châu Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 064 Trung tâm GDTX huyện Yên Châu Tiểu khu 4, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 031 Trường THPT Sông Mã Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 032 Trường THPT Chiềng Khương Bản Khương Tiên, Xã Chiềng Khương - Huyện
Sông Mã
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 033 Trường THPT Mường Lầm Bản Tà Coọng, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 034 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Sông Mã
Bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 051 Phòng GD -ĐT huyện Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 065 Trung tâm GDTX huyện Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 083 Trường PTDT nội trú THCS&THPT
Sông Mã
Tổ Dân phố 2, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã,
tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 035 Trường THPT Chiềng Sơn Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 036 Trường THPT Tân Lập Tiểu khu 2, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 037 Trường THPT Mộc Lỵ Đường Phan Đình Giót, Thị Trấn Mộc Châu,
Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 038 Trường THPT Thảo Nguyên Tiểu khu cấp 3, Thị trấn Nông trường, Huyện
Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 039 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Mộc Châu
Bản Tự Nhiên, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 052 Phòng GD - ĐT huyện Mộc Châu Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 066 Trung tâm GDTX-HN&DN Mộc
Châu
Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 070 Trung tâm GDTX Mộc Châu Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 075 Trường THCS - THPT Chiềng Sơn Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 084 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Mộc Châu
Tiểu khu 3 - Thị trấn Mộc Châu - Huyện Mộc
Châu - Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 040 Trường THPT Sốp Cộp Trung tâm huyện Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện
Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 041 Trung tâm GDNN- GDTX huyện
Sốp Cộp
Bảng Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 053 Phòng GD -ĐT huyện Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 067 Trung tâm GDTX- HN &DN huyện
Sốp Cộp
Bảng Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 071 Trung tâm GDTX huyện Sốp Cộp Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 085 Trường PTDTNT THCS-THPT
huyện Sốp Cộp
Khu Tái Định Cư Nà Phe, xã Sốp Cộp, huyện Sốp
Cộp
Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 042 Trường THPT Mộc Hạ Bản Dạo, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 054 Phòng GD - ĐT huyện Vân Hồ Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 055 Trường THPT Vân Hồ Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 073 Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Vân Hồ
Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!