Danh sách mã trường THPT tỉnh Trà Vinh

Tuyensinh247 đã cập nhật danh sách mã trường THPT của tỉnh Trà Vinh năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Trà Vinh năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
58 Trà Vinh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_58   Khu vực 3
58 Trà Vinh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_58   Khu vực 3
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 001 THPT Phạm Thái Bường Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 011 Phổ thông Dân Tộc Nội Trú - THPT
tỉnh Trà Vinh
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh,
hưởng ưu tiên theo hộ khẩu.
Khu vực 1
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 012 THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 016 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố
Trà Vinh
Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 017 THPT Thành Phố Trà Vinh Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 039 Cao đẳng nghề Trà Vinh xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 043 Thực Hành Sư Phạm Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 047 Trung cấp Pali Khmer Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 054 THPT Chuyên Trà Vinh (2011) Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 055 Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh Phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2
58 Trà Vinh 01 Thành phố Trà Vinh 059 Phổ thông Dân tộc Nội trú - THPT
tỉnh Trà Vinh
Phường 4 Khu vực 2
58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 002 THPT Nguyễn Đáng Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 003 THPT Nguyễn Văn Hai Xã Bình Phú, huyện Càng Long,tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 013 Trung tâm GDTX – DN huyện Càng
Long
Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 014 THPT Hồ Thị Nhâm Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 015 THPT Dương Háo Học Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 020 THPT Bùi Hữu Nghĩa Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 048 Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Càng Long
Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà
Vinh
Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 056 THPT Bùi Hữu Nghĩa xã Đại Phước Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 03 Huyện Cầu Kè 004 THPT Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 03 Huyện Cầu Kè 025 THPT Phong Phú Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 03 Huyện Cầu Kè 035 THPT Tam Ngãi Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 03 Huyện Cầu Kè 036 Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu
Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 03 Huyện Cầu Kè 051 Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Cầu Kè
Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 005 THPT Tiểu Cần xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 019 THPT Cầu Quan Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 028 Trung tâm GDTX- DN huyện Tiểu
Cần
TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 031 THPT Hiếu Tử Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 050 Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Tiểu Cần
TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 057 Phổ thông DTNT THCS và THPT
huyện Tiểu Cần
xã Phú Cần Khu vực 1
58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 060 Phổ thông DTNT THCS và THPT
huyện Tiểu Cần
xã Phú Cần Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 006 THPT Vũ Đình Liệu Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh
Khu vực 1
58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 021 THPT Hòa Minh Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 027 Trung tâm GDTX- DN huyện Châu
Thành
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh
Khu vực 1
58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 030 THPT Hòa Lợi Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 040 THCS và THPT Lương Hòa A Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà
Vinh
Khu vực 1
58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 049 Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Châu Thành
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh
Khu vực 1
58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 007 THPT Trà Cú Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 008 THPT Đại An Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 018 THPT Long Hiệp Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 024 THPT Hàm Giang Xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 026 THPT Tập Sơn Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 038 Trung tâm GDTX-HNDN huyện Trà
Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 041 Phổ thông DTNT THCS và THPT
huyện Trà Cú
Thị Trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh,
hưởng ưu tiên theo hộ khẩu.
Khu vực 1
58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 009 THPT Dương Quang Đông Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà
Vinh
Khu vực 1
58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 022 THPT Cầu Ngang A Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà
Vinh
Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 023 THPT Cầu Ngang B Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 032 THPT Nhị Trường Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 037 Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu
Ngang
xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 052 Trung tâm GDNN - GDTX huyện
Cầu Ngang
xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 08 Huyện Duyên Hải 029 THPT Long Khánh TT Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 08 Huyện Duyên Hải 033 THPT Đôn Châu Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khu vực 1
58 Trà Vinh 08 Huyện Duyên Hải 044 THPT Duyên Hải Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh
Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 08 Huyện Duyên Hải 045 THPT Long Hữu Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 08 Huyện Duyên Hải 046 Trung Tâm GDTX-DN huyện
Duyên Hải
Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh
Khu vực 2 NT
58 Trà Vinh 09 Thị xã Duyên Hải 010 THPT Duyên Hải Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2
58 Trà Vinh 09 Thị xã Duyên Hải 034 THPT Long Hữu Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2
58 Trà Vinh 09 Thị xã Duyên Hải 042 Trung tâm GDTX - DN thị xã Duyên
Hải
Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2
58 Trà Vinh 09 Thị xã Duyên Hải 053 Trung tâm GDNN - GDTX thị xã
Duyên Hải
Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khu vực 2
58 Trà Vinh 09 Thị xã Duyên Hải 058 THCS và THPT Dân Thành xã Dân Thành Khu vực 2


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Trà Vinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!