Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Lưu ý: Xem chi tiết đề thi kéo xuống phía dưới.

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

1.C

2.B

3.D

4.A

5.C

6.A

7.C

8.D

9.C

10.A

11.B

12.A

13.B

14.D

15.B

16.A

17.A

18.A

19.D

20.A

21.D

22.D

23.B

24.D

25.A

26.A

27.B

28.A

29.D

30.B

31.D

32.D

33.D

34.B

35.B

36.A

37.D

38.D

39.A

40.B

 Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.C

4.D

5.D

6.B

7.A

8.C

9.C

10.D

11.A

12.B

13.B

14.C

15.A

16.A

17.C

18.C

19.B

20.B

21.C

22.A

23.A

24.B

25.A

26.B

27.B

28.A

29.B

30.C

31.A

32.C

33.B

34.A

35.A

36.A

37.B

38.C

39.C

40.B

 Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.A

4.C

5.C

6.D

7.A

8.B

9.D

10.C

11.B

12.D

13.B

14.A

15.C

16.A

17.D

18.A

19.D

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.D

26.B

27.D

28.D

29.B

30.A

31.B

32.A

33.B

34.D

35.D

36.B

37.D

38.B

39.A

40.B

 Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

1.C

2.A

3.D

4.C

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.D

18.D

19.D

20.B

21.C

22.B

23.B

24.C

25.C

26.A

27.D

28.D

29.D

30. B

31.B

32.D

33.D

34.D

35.B

36.C

37.B

38.B

39.C

40.C

 Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

1.C

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.B

17.C

18.D

19.B

20.C

21.A

22.C

23.B

24.D

25.C

26.A

27.D

28.A

29.A

30.C

31.C

32.B

33.D

34.D

35.B

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

 Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.C

11.D

12.A

13.B

14.D

15.C

16.C

17.D

18.B

19.B

20.A

21.C

22.C

23.C

24.A

25.A

26.C

27.C

28.D

29.A

30.C

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.A

37.D

38.C

39.A

40.A

Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.A

4.C

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.C

11.D

12.A

13.D

14.C

15.C

16.D

17.A

18.C

19.D

20.D

21.A

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.D

28.B

29.A

30.C

31.D

32.A

33.A

34.B

35.D

36.C

37.B

38.B

39.D

40.D

 Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.B

4.C

5.B

6.B

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.D

14.D

15.A

16.C

17.C

18.D

19.D

20D

21.A

22.B

23.A

24.A

25.B

26.A

27.D

28.B

29.C

30.D

31.C

32.D

33.D

34.A

35.B

36.C

37.B

38.C

39.B

40.C

 Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.B

12.B

13.C

14.C

15.A

16.C

17.B

18.D

19.C

20.D

21.A

22.B

23.C

24.B

25.D

26.A

27.A

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.A

34.D

35.A

36.C

37.D

38.D

39.D

40.D

 Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.D

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.B

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.B

23.C

24.A

25.A

26.C

27.A

28.A

29.A

30.C

31.C

32.A

33.C

34.B

35.B

36.C

37.B

38.A

39.B

40.B

 Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.C

14.D

15.C

16.B

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.A

23.B

24.D

25.D

26.A

27.B

28.C

29.A

30.C

31.A

32.D

33.A

34.C

35.C

36.A

37.C

38.C

39.D

40.A

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.C

5.C

6.D

7.A

8.A

9.C

10.C

11.B

12.C

13.C

14.C

15.B

16.A

17.B

18.D

19.A

20.A

21.B

22.C

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.D

29.A

30.B

31.D

32.C

33.D

34.D

35.D

36.B

37.A

38.C

39.B

40.B

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.B

4.C

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.B

15.B

16.A

17.D

18.B

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.B

25.D

26.C

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.D

33.C

34.B

35.D

36.D

37.C

38.C

39.C

40.D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

1.C

2.A

3.D

4.C

5.D

6.A

7.A

8.D

9.C

10.D

11.B

12.A

13.A

14.B

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20C

21.D

22.B

23.A

24.C

25.B

26.B

27.D

28.C

29.A

30.A

31.B

32.B

33.D

34.C

35.D

36.D

37.C

38.B

39.B

40.D

 Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.D

4.B

5.B

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.A

25.A

26.D

27.B

28.D

29.A

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.A

36.A

37.C

38.B

39.A

40.C

Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

1.A

2.D

3.C

4.A

5.D

6.C

7.D

8.A

9.A

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.C

16.B

17.D

18.B

19.B

20.B

21.A

22.D

23.C

24.D

25.B

26.B

27.D

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.A

34.C

35.A

36.C

37.C

38.D

39.A

40.A

 Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.C

4.A

5.B

6.A

7.B

8.C

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.D

22.B

23.D

24.C

25.D

26.D

27.A

28.D

29.C

30.D

31.A

32.B

33.A

34.B

35.C

36.A

37.C

38.D

39.B

40.A

 Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

1.A

2.D

3.A

4.B

5.B

6.D

7.D

8.C

9.D

10.D

11.D

12.D

13.C

14.C

15.B

16.A

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.B

24.A

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.C

40.B

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.C

4.B

5.A

6.C

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.B

13.A

14.B

15.A

16.C

17.D

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.C

24.A

25.D

26.D

27.A

28.D

29.C

30.C

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.A

37.C

38.D

39.D

40.C

 Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.D

4.D

5.A

6.C

7.C

8.D

9.A

10.C

11.A

12.A

13.A

14.B

15.A

16.A

17.B

18.B

19.C

20.D

21.B

22.A

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.C

29.B

30.C

31.C

32.D

33.C

34.D

35.C

36.A

37.C

38.B

39C.

40.A

 Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

1.A

2.C

3.B

4.A

5.D

6.A

7.D

8.C

9.B

10.C

11.A

12.D

13.B

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.A

20.C

21.D

22.B

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.D

11.B

12.A

13.D

14.D

15.D

16.A

17.D

18.A

19.A

20.A

21.C

22.B

23.C

24.B

25.D

26.C

27.C

28.C

29.A

30.D

31.B

32.C

33.B

34.A

35.B

36.B

37.A

38.A

39.D

40.D

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.D

4.D

5.C

6.A

7.B

8.A

9.B

10.D

11.A

12.C

13.A

14.C

15.D

16.A

17.B

18.B

19.B

20D

21.A

22.C

23.A

24.D

25.D

26.C

27.A

28.B

29.D

30.C

31.D

32.B

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.D

39.C

40.D

 Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.D

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.A

10.A

11.A

12.B

13.C

14.B

15.A

16.B

17.D

18.D

19.D

20.C

21.B

22.A

23.D

24.C

25.A

26.C

27.C

28.B

29.C

30.B

31.C

32.B

33.C

34.D

35.A

36.C

37.D

38.A

39.C

40.D

>> Xem đề thi click vào từng mã đề phía dưới:

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 201

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 mã đề 202

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý mã đề 203

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 204 thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý mã đề 205

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 206 thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 mã đề 207

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 208 thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý mã đề 209

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 210

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT mã đề 211 năm 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý mã đề 212

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 213 

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 214 thi tốt nghiệp THPT 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 215 môn Lý

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 216 thi tốt nghiệp THPT 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý mã đề 217

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 218

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý mã đề 219

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 220

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý mã đề 221 năm 2020

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 222 thi tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý mã đề 223

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 224 thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Theo TTHN


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!