Đáp án đề thi môn tiếng Đức khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án môn tiếng Đức khối D năm 2014 tất cả các mã đề 149, 269, 358, 518, 736, 953.

Đáp án tất cả các mã đề: 149, 269, 358, 518, 736, 953 các bạn xem phía dưới

Đề thi môn tiếng Đức khối D năm 2014 Mã đề 149

Dap an de thi mon tieng Duc khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Dap an de thi mon tieng Duc khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Dap an de thi mon tieng Duc khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Dap an de thi mon tieng Duc khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Dap an de thi mon tieng Duc khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Dap an de thi mon tieng Duc khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Đáp án đề thi môn Tiếng Đức khối D năm 2014

Đáp án đề thi môn Đức khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 149
1 D 17 C 33 A 49 B 65 C
2 B 18 D 34 C 50 B 66 B
3 C 19 C 35 C 51 A 67 D
4 B 20 C 36 D 52 B 68 A
5 A 21 D 37 C 53 C 69 A
6 C 22 B 38 D 54 C 70 B
7 A 23 B 39 C 55 B 71 D
8 B 24 C 40 D 56 A 72 A
9 D 25 D 41 B 57 C 73 A
10 B 26 D 42 A 58 D 74 C
11 D 27 A 43 D 59 A 75 A
12 C 28 B 44 D 60 A 76 A
13 C 29 D 45 D 61 B 77 B
14 A 30 C 46 B 62 B 78 A
15 A 31 D 47 A 63 D 79 C
16 C 32 B 48 D 64 A 80 B
Đáp án đề thi môn Đức khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 269
1 A 17 D 33 B 49 D 65 B
2 B 18 D 34 B 50 A 66 D
3 B 19 C 35 C 51 B 67 A
4 A 20 A 36 B 52 A 68 C
5 A 21 C 37 B 53 C 69 B
6 C 22 C 38 A 54 D 70 B
7 B 23 A 39 A 55 B 71 D
8 A 24 D 40 C 56 D 72 D
9 A 25 A 41 C 57 D 73 D
10 C 26 A 42 B 58 B 74 B
11 D 27 B 43 B 59 D 75 C
12 C 28 A 44 C 60 A 76 B
13 B 29 D 45 D 61 C 77 C
14 D 30 C 46 A 62 D 78 C
15 C 31 D 47 C 63 C 79 A
16 B 32 D 48 A 64 A 80 D

Các em lưu ý: Diem thi dai hoc 2014 bắt đầu công bố từ ngày 17/7/2014, các em thường cuyên truy cập trang: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc.html để nhận thông tin điểm thi nhanh nhất.

Đáp án đề thi môn Đức khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 358
1 C 17 D 33 C 49 D 65 A
2 B 18 C 34 A 50 D 66 A
3 A 19 A 35 B 51 A 67 B
4 C 20 D 36 A 52 D 68 B
5 B 21 C 37 C 53 C 69 A
6 C 22 A 38 B 54 B 70 D
7 A 23 D 39 A 55 D 71 C
8 A 24 C 40 C 56 A 72 D
9 A 25 D 41 C 57 D 73 A
10 D 26 D 42 A 58 D 74 B
11 B 27 B 43 C 59 B 75 D
12 A 28 D 44 B 60 A 76 C
13 B 29 C 45 C 61 D 77 A
14 C 30 C 46 D 62 D 78 A
15 B 31 B 47 B 63 B 79 B
16 B 32 B 48 D 64 C 80 C


Đáp án đề thi môn Đức khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 518
1 C 17 A 33 D 49 C 65 C
2 B 18 C 34 B 50 B 66 C
3 D 19 A 35 D 51 D 67 A
4 D 20 B 36 B 52 D 68 B
5 D 21 A 37 A 53 B 69 C
6 A 22 D 38 D 54 A 70 B
7 D 23 C 39 A 55 A 71 D
8 C 24 B 40 D 56 A 72 B
9 A 25 B 41 B 57 C 73 C
10 A 26 B 42 A 58 C 74 C
11 D 27 B 43 B 59 C 75 B
12 C 28 D 44 D 60 B 76 A
13 C 29 A 45 D 61 D 77 C
14 C 30 A 46 A 62 A 78 B
15 A 31 D 47 C 63 C 79 C
16 A 32 B 48 D 64 D 80 B
Đáp án đề thi môn Đức khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 736
1 B 17 A 33 D 49 C 65 B
2 A 18 B 34 A 50 D 66 C
3 C 19 C 35 B 51 B 67 B
4 D 20 B 36 A 52 B 68 A
5 D 21 C 37 C 53 B 69 C
6 C 22 A 38 B 54 C 70 A
7 B 23 C 39 A 55 C 71 C
8 D 24 D 40 B 56 A 72 D
9 C 25 D 41 B 57 D 73 D
10 C 26 A 42 C 58 A 74 B
11 A 27 D 43 B 59 B 75 D
12 D 28 A 44 D 60 A 76 B
13 C 29 D 45 C 61 B 77 A
14 A 30 A 46 A 62 B 78 D
15 D 31 A 47 A 63 C 79 C
16 B 32 C 48 D 64 D 80 D
Đáp án đề thi môn Đức khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 953
1 C 17 A 33 B 49 A 65 B
2 B 18 C 34 D 50 D 66 C
3 B 19 D 35 B 51 D 67 C
4 B 20 C 36 B 52 A 68 D
5 A 21 A 37 C 53 B 69 D
6 D 22 C 38 D 54 C 70 C
7 D 23 A 39 D 55 A 71 C
8 A 24 A 40 D 56 A 72 B
9 C 25 A 41 A 57 A 73 C
10 B 26 B 42 B 58 D 74 A
11 C 27 A 43 B 59 B 75 A
12 C 28 B 44 C 60 D 76 D
13 B 29 D 45 D 61 A 77 C
14 C 30 D 46 B 62 D 78 B
15 B 31 D 47 B 63 A 79 A
16 A 32 C 48 D 64 C 80 C

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn tiếng Đức khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247