Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Đã có đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 258, 375, 538, 649, 792, 931.

Danh sách các mã đề môn Tiếng Nga năm 2014 khối D:  258, 375, 538, 649, 792, 931

Xem đầy đủ đáp án các mã đề phía bên dưới

Đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 mã đề 258 

Dap an de thi mon Tieng Nga khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nga khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nga khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nga khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nga khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nga khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 mã đề 258 

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 258
1 C 17 A 33 B 49 B 65 A
2 C 18 B 34 A 50 A 66 C
3 D 19 D 35 C 51 D 67 D
4 A 20 C 36 D 52 C 68 A
5 A 21 C 37 A 53 A 69 C
6 B 22 C 38 C 54 B 70 C
7 B 23 B 39 D 55 D 71 B
8 D 24 C 40 A 56 A 72 A
9 A 25 B 41 D 57 D 73 C
10 D 26 D 42 B 58 C 74 A
11 C 27 B 43 D 59 B 75 D
12 B 28 D 44 A 60 D 76 C
13 B 29 A 45 D 61 A 77 B
14 D 30 B 46 D 62 C 78 B
15 B 31 A 47 C 63 D 79 C
16 C 32 A 48 B 64 B 80 A

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 375

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 375
1 B 17 A 33 C 49 C 65 A
2 D 18 A 34 B 50 D 66 A
3 D 19 C 35 C 51 B 67 A
4 A 20 D 36 C 52 B 68 A
5 C 21 D 37 B 53 B 69 B
6 B 22 A 38 A 54 B 70 C
7 A 23 D 39 C 55 A 71 D
8 B 24 A 40 D 56 B 72 B
9 A 25 D 41 C 57 B 73 D
10 A 26 D 42 C 58 D 74 D
11 D 27 C 43 A 59 D 75 B
12 C 28 B 44 D 60 C 76 A
13 D 29 B 45 A 61 C 77 B
14 A 30 A 46 D 62 C 78 B
15 D 31 C 47 A 63 C 79 B
16 C 32 C 48 B 64 C 80 D

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 538

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 538
1 C 17 D 33 A 49 C 65 B
2 B 18 A 34 D 50 C 66 C
3 A 19 B 35 C 51 A 67 C
4 A 20 C 36 B 52 B 68 C
5 D 21 D 37 D 53 D 69 B
6 B 22 B 38 D 54 A 70 B
7 A 23 D 39 A 55 B 71 B
8 A 24 C 40 D 56 B 72 C
9 C 25 B 41 B 57 D 73 C
10 C 26 A 42 B 58 A 74 C
11 D 27 B 43 D 59 B 75 B
12 D 28 C 44 D 60 A 76 D
13 C 29 A 45 D 61 A 77 D
14 B 30 D 46 A 62 D 78 A
15 A 31 C 47 C 63 A 79 C
16 B 32 A 48 D 64 A 80 C

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 649

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 649
1 C 17 C 33 D 49 C 65 D
2 B 18 B 34 D 50 A 66 B
3 C 19 B 35 A 51 A 67 D
4 B 20 B 36 D 52 D 68 D
5 A 21 C 37 D 53 C 69 A
6 D 22 B 38 C 54 B 70 D
7 B 23 C 39 C 55 A 71 A
8 B 24 A 40 A 56 D 72 C
9 C 25 A 41 B 57 C 73 B
10 A 26 B 42 D 58 B 74 D
11 C 27 B 43 A 59 D 75 D
12 D 28 D 44 A 60 A 76 A
13 A 29 B 45 D 61 D 77 C
14 A 30 B 46 A 62 C 78 C
15 B 31 B 47 A 63 C 79 C
16 D 32 C 48 A 64 C 80 B

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 792

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 792
1 D 17 A 33 C 49 D 65 B
2 A 18 C 34 C 50 C 66 B
3 B 19 A 35 C 51 B 67 A
4 D 20 A 36 B 52 A 68 C
5 C 21 C 37 A 53 C 69 C
6 A 22 A 38 D 54 B 70 D
7 D 23 A 39 C 55 D 71 A
8 D 24 A 40 D 56 D 72 B
9 B 25 B 41 B 57 D 73 C
10 C 26 D 42 A 58 B 74 D
11 D 27 D 43 B 59 A 75 C
12 A 28 A 44 A 60 B 76 B
13 D 29 D 45 B 61 C 77 D
14 B 30 C 46 A 62 B 78 A
15 A 31 C 47 B 63 D 79 C
16 B 32 C 48 D 64 B 80 C

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 931

Đáp án đề thi môn Tiếng Nga  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 931
1 A 17 C 33 D 49 D 65 B
2 D 18 D 34 B 50 A 66 D
3 B 19 A 35 C 51 C 67 A
4 C 20 B 36 B 52 D 68 A
5 C 21 D 37 A 53 A 69 B
6 B 22 C 38 A 54 C 70 A
7 C 23 C 39 A 55 B 71 C
8 D 24 B 40 B 56 B 72 B
9 A 25 A 41 B 57 D 73 A
10 C 26 D 42 C 58 A 74 D
11 B 27 D 43 B 59 D 75 B
12 D 28 C 44 C 60 C 76 A
13 C 29 B 45 B 61 A 77 B
14 D 30 A 46 C 62 A 78 D
15 B 31 D 47 A 63 D 79 D
16 C 32 C 48 C 64 A 80 D

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247