Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Tuyensinh247 cập nhật đáp án môn thi Tiếng Nhật khối D năm 2014 tất cả các mã đề: 138, 429, 518, 639, 853, 972 sau đây.

Sáng ngày 11/7/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đáp án đề thi tất cả các môn Đại học.

Danh sách các mã đề môn thi Tiếng Nhật năm 2014: 138, 429, 518, 639, 853, 972

Đề thi môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 - mã đề 138

Dap an de thi mon Tieng Nhat khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nhat khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nhat khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nhat khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nhat khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Nhat khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật khối D mã đề 138 năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 138
1 A 17 D 33 D 49 B 65 C
2 C 18 C 34 A 50 A 66 C
3 D 19 B 35 A 51 D 67 A
4 C 20 D 36 C 52 D 68 A
5 D 21 A 37 C 53 A 69 A
6 D 22 A 38 B 54 B 70 D
7 C 23 C 39 B 55 A 71 B
8 B 24 C 40 A 56 D 72 C
9 A 25 C 41 B 57 D 73 B
10 C 26 A 42 B 58 B 74 B
11 D 27 A 43 C 59 D 75 A
12 A 28 D 44 B 60 D 76 C
13 B 29 B 45 A 61 C 77 D
14 B 30 C 46 A 62 B 78 D
15 B 31 B 47 B 63 D 79 D
16 C 32 C 48 A 64 C 80 D

 Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 429

Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 429
1 A 17 C 33 B 49 D 65 D
2 B 18 C 34 D 50 C 66 B
3 A 19 C 35 B 51 A 67 B
4 A 20 D 36 A 52 A 68 B
5 D 21 A 37 C 53 B 69 B
6 D 22 C 38 D 54 C 70 D
7 A 23 D 39 A 55 D 71 B
8 C 24 B 40 D 56 C 72 C
9 D 25 A 41 A 57 C 73 D
10 C 26 B 42 C 58 C 74 B
11 B 27 D 43 A 59 B 75 B
12 C 28 B 44 B 60 A 76 D
13 A 29 A 45 C 61 B 77 A
14 C 30 D 46 D 62 A 78 C
15 C 31 D 47 A 63 A 79 D
16 B 32 A 48 B 64 C 80 D

 Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 518

Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 518
1 A 17 D 33 B 49 B 65 C
2 B 18 A 34 D 50 D 66 B
3 D 19 A 35 A 51 A 67 B
4 C 20 D 36 A 52 C 68 C
5 A 21 D 37 A 53 B 69 A
6 D 22 D 38 A 54 A 70 B
7 A 23 C 39 D 55 B 71 B
8 A 24 D 40 D 56 B 72 D
9 B 25 A 41 A 57 C 73 C
10 D 26 B 42 C 58 D 74 B
11 A 27 C 43 C 59 B 75 C
12 C 28 B 44 A 60 B 76 C
13 C 29 D 45 D 61 A 77 D
14 A 30 B 46 B 62 C 78 B
15 C 31 C 47 C 63 D 79 D
16 A 32 C 48 D 64 B 80 C

 Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 639

Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 639
1 C 17 D 33 C 49 D 65 C
2 B 18 C 34 B 50 D 66 A
3 B 19 B 35 C 51 A 67 C
4 B 20 A 36 C 52 A 68 B
5 A 21 A 37 A 53 B 69 A
6 B 22 C 38 B 54 B 70 B
7 D 23 C 39 D 55 A 71 A
8 D 24 A 40 A 56 C 72 C
9 D 25 A 41 C 57 B 73 C
10 B 26 A 42 D 58 A 74 C
11 D 27 D 43 C 59 B 75 B
12 B 28 C 44 D 60 A 76 D
13 D 29 A 45 A 61 D 77 D
14 B 30 C 46 B 62 D 78 D
15 B 31 A 47 C 63 C 79 C
16 D 32 D 48 D 64 B 80 A

 Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 972

Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật  khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 972
1 B 17 D 33 C 49 A 65 B
2 D 18 B 34 C 50 B 66 C
3 A 19 C 35 D 51 A 67 C
4 C 20 B 36 A 52 A 68 B
5 C 21 D 37 B 53 A 69 D
6 D 22 A 38 B 54 D 70 A
7 B 23 D 39 A 55 D 71 D
8 B 24 C 40 D 56 C 72 A
9 D 25 B 41 B 57 D 73 D
10 C 26 C 42 D 58 A 74 D
11 A 27 C 43 A 59 A 75 A
12 C 28 A 44 B 60 A 76 B
13 B 29 D 45 B 61 A 77 C
14 D 30 C 46 C 62 C 78 D
15 C 31 B 47 D 63 A 79 C
16 B 32 A 48 B 64 B 80 C

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!