Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Theo dõi đáp án đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2014 tất cả các mã đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo dưới đây.

Danh sách mã đề môn thi Tiếng Trung năm 2014: 295. 496, 571, 629, 846, 925

 Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2014 mã đề 295

Dap an de thi mon Tieng Trung khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Trung khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Trung khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Trung khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Tieng Trung khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

 

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2014 mã đề 295

Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 295
1 D 17 C 33 A 49 A 65 D
2 C 18 B 34 D 50 C 66 B
3 B 19 A 35 A 51 C 67 C
4 A 20 C 36 B 52 C 68 B
5 D 21 C 37 C 53 B 69 C
6 D 22 B 38 B 54 C 70 A
7 A 23 A 39 D 55 D 71 B
8 A 24 A 40 D 56 B 72 D
9 D 25 C 41 B 57 B 73 A
10 B 26 B 42 D 58 C 74 A
11 A 27 D 43 B 59 C 75 D
12 D 28 A 44 D 60 C 76 D
13 B 29 B 45 A 61 C 77 A
14 A 30 D 46 A 62 D 78 B
15 D 31 D 47 A 63 D 79 C
16 B 32 C 48 C 64 C 80 C

 Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 571

Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 571
1 D 17 A 33 A 49 D 65 A
2 C 18 D 34 A 50 B 66 C
3 B 19 A 35 C 51 A 67 A
4 D 20 B 36 D 52 C 68 D
5 B 21 A 37 D 53 D 69 A
6 C 22 D 38 B 54 B 70 B
7 B 23 A 39 C 55 A 71 D
8 B 24 C 40 D 56 D 72 C
9 D 25 B 41 B 57 A 73 C
10 C 26 D 42 C 58 C 74 B
11 B 27 A 43 C 59 D 75 D
12 A 28 B 44 D 60 B 76 C
13 A 29 D 45 B 61 B 77 D
14 C 30 D 46 A 62 B 78 D
15 C 31 A 47 C 63 B 79 C
16 B 32 C 48 B 64 A 80 C

Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 496

Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 496
1 D 17 D 33 A 49 C 65 C
2 A 18 D 34 B 50 A 66 A
3 A 19 C 35 A 51 B 67 B
4 D 20 D 36 A 52 B 68 A
5 B 21 C 37 B 53 D 69 B
6 C 22 C 38 D 54 B 70 A
7 A 23 B 39 B 55 D 71 A
8 B 24 C 40 A 56 C 72 D
9 A 25 D 41 C 57 D 73 A
10 B 26 D 42 D 58 D 74 C
11 A 27 C 43 D 59 B 75 C
12 A 28 C 44 D 60 C 76 A
13 B 29 B 45 D 61 B 77 C
14 C 30 A 46 C 62 C 78 B
15 D 31 D 47 C 63 A 79 D
16 B 32 B 48 C 64 A 80 A

 Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 629

Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 629
1 D 17 B 33 D 49 B 65 C
2 B 18 D 34 D 50 C 66 A
3 B 19 B 35 A 51 D 67 C
4 A 20 D 36 C 52 D 68 D
5 A 21 A 37 A 53 A 69 D
6 C 22 D 38 C 54 C 70 B
7 A 23 D 39 A 55 A 71 A
8 C 24 C 40 B 56 B 72 B
9 A 25 B 41 D 57 C 73 B
10 A 26 D 42 B 58 D 74 B
11 D 27 C 43 C 59 C 75 A
12 D 28 D 44 C 60 A 76 C
13 A 29 C 45 C 61 B 77 A
14 C 30 D 46 D 62 D 78 A
15 B 31 B 47 C 63 A 79 B
16 A 32 B 48 C 64 B 80 D

 Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 846

Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 846
1 B 17 D 33 D 49 C 65 C
2 A 18 A 34 D 50 C 66 C
3 A 19 B 35 B 51 A 67 A
4 C 20 D 36 A 52 C 68 B
5 C 21 B 37 A 53 B 69 B
6 C 22 D 38 D 54 B 70 B
7 B 23 A 39 B 55 D 71 D
8 B 24 B 40 C 56 A 72 A
9 D 25 D 41 D 57 D 73 A
10 D 26 C 42 B 58 B 74 D
11 B 27 A 43 C 59 D 75 A
12 A 28 B 44 C 60 C 76 D
13 B 29 C 45 C 61 D 77 A
14 C 30 B 46 D 62 C 78 D
15 A 31 C 47 C 63 C 79 A
16 B 32 A 48 D 64 A 80 B

Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 925 

Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 925
1 B 17 B 33 B 49 C 65 C
2 D 18 A 34 C 50 A 66 B
3 D 19 C 35 C 51 B 67 A
4 B 20 D 36 D 52 C 68 A
5 A 21 C 37 C 53 B 69 A
6 C 22 D 38 A 54 D 70 D
7 B 23 A 39 C 55 D 71 B
8 C 24 D 40 A 56 B 72 B
9 B 25 D 41 B 57 B 73 B
10 A 26 B 42 C 58 C 74 A
11 C 27 A 43 A 59 B 75 D
12 A 28 D 44 A 60 A 76 C
13 A 29 C 45 D 61 D 77 A
14 A 30 C 46 D 62 C 78 B
15 D 31 D 47 C 63 D 79 B
16 D 32 C 48 A 64 B 80 D

Theo Thethaotonghop

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Tiếng Trung khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247