Đáp án đề thi Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT THPT Quốc gia 2015

Đáp án chính xác nhất nhất từ Bộ GD&ĐT môn tiếng Anh tất cả các mã đề: 194; 362; 425; 582; 796; 931 được cập nhật sớm nhất trên Tin.Tuyensinh247.com

Chiều ngày 4/7, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ chính thức công bố đáp án đề thi môn tiếng Anh năm 2015 đến các thí sinh. Tiếng Anh là môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 để đánh giá thí sinh xét tốt nghiệp.

>> Tải file đáp án môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT tại đây

Dap an de thi Tieng Anh cua Bo GD&DT THPT Quoc gia 2015

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 

Tất cả các mã đề: 194; 362; 425; 582; 796; 931;

Các em lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là của học sinh. Đáp án chính xác từ thầy cô các em xem phía dưới

Dap an de thi Tieng Anh cua Bo GD&DT THPT Quoc gia 2015

Question 18: Nguyen Thi Anh Vien performed so well in the 28th Sea Games women’s 200m butterfly that one of her rivals could ____ her.

A. catch up with         B. come up to              C. look up to               D. put up to

Question 19: Global warming will result ____ crop failures and famine.

A. of                B.to                 C. from            D. in

Question 20:Jane really loves the ___ jewelry box that her parents gave her as a birthday present.

A. nice wooden brown           B.nice brown wooden

C.wooden brownnice              D. brown wooden nice

Question 21: Such characters as fairies or witches in Walt Disney animated cartoons are purely ___ .

A. imaginary                            B. imagining               C.imaginative              D.imaginable

Question 22: ___ at school yesterday when we were informed that there was no class due to a suddenpower cut.

A. We had arrived hardly       B.We have hardly arrived

C.Hardly had we arrived        D.Hardly we had arrived

Question 23: Mike and Lane are university students. They are talking about Lane’s upcoming high-school reunion. Select the most suitable response to fill in the blank.

          Mike: “So, you have your fifth high-school reunion coming up?”

          Lane: “____”

A. Yeah. I’m really looking forward to it.      B. The food at the reunion was excellent.

C. No.You’re in no mood for the event.        D. Oh, the school reunion was wonderful.

Question 24:  Ken and Tom are high-school students . They are discussing where their study group will meet. Select the most suitable response to fill in the blank.

          Ken : “ Where is our study group going to meet next weekend?”

          Tom : “___”

A. We are too busy on weekdays       B. The library would be best.

C. Why don’t you look at the atlas?   D. Studying in a group is great fun.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 25:   “ Don’t be such a pessimist. I’m sure you’ll soon get over it. Cheer up!”

A. optimist                              B. hobbyist                 C. activist        D. feminist

Question 26:  “ Be quick! We must speed up if we don’t want to miss the flight. “

A. Slow down                         B. put foward             C. turn down               D. look up

....

Theo thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Đáp án đề thi Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT THPT Quốc gia 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH