Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 - Tất cả mã đề

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2020 tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 - Tất cả mã đề

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Lưu ý: Đề thi các em xem phía dưới.

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

41. C

42.D 

43. B

44.A 

45. B

46.D

47.C

48.D

49.C

50.D

51.D

52.B

53.A

54.A

55.C

56.B

57.B

58.A

59.A

60.B

61.A

62.B

63.B

64.D

65.A

66.B

67.D

68.D

69.D

70.A

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

41.A 

42. D

43. B

44. A

45. A

46.C

47.B

48.C

49.D

50.B

51.A

52.D

53.A

54.B

55.C

56.D

57.D

58.B

59.C

60.A

61.B

62.B

63.B

64.A

65.A

66.A

67.B

68.B

69.D

70.A

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.D

78.D

79.A

80.A

 Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

41.D 

42. C

43.D 

44.D 

45.B 

46.C

47.A

48.D

49.C

50.B

51.B

52.B

53.C

54.A

55.D

56.B

57.A

58.C

59.B

60.A

61.C

62.D

63.D

64.A

65.A

66.C

67.A

68.A

69.D

70.A

71.C

72.A

73.C

74.A

75.B

76.C

77.C

78.A

79.D

80.A

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

41. B

42. A

43. D

44. B

45. B

46.C

47.C

48.A

49.A

50.C

51.D

52.B

53.B

54.C

55.D

56.C

57.D

58.B

59.D

60.D

61.A

62.A

63.B

64.B

65.C

66.A

67.C

68.D

69.A

70.B

71.B

72.D

73.C

74.A

75.A

76.B

77.B

78.B

79.D

80.C

  Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

41. A

42.D 

43.C 

44.C 

45.D

46.D

47.A

48.D

49.C

50.C

51.B

52.C

53.D

54.A

55.D

56.A

57.C

58.B

59.A

60.B

61.A

62.C

63.D

64.C

65.D

66.D

67.D

68.A

69.D

70.A

71.A

72.C

73.C

74.A

75.A

76.C

77.A

78.D

79.D

80.D

 Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

41.A

42.D

43.D

44.D

45.B

46.A

47.D

48.B

49.B

50.A

51.A

52.C

53.C

54.C

55.B

56.D

57.B

58.B

59.D

60.B

61.C

62.A

63.C

64.A

65.B

66.C

67.A

68.D

69.C

70.C

71.D

72.B

73.A

74.B

75.D

76.C

77.A

78.B

79.C

80.D

Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

41. C

42. C

43. B

44. C

45. A

46.D

47.C

48.A

49.A

50.A

51.C

52.C

53.B

54.A

55.A

56.A

57.C

58.B

59.D

60.D

61.D

62.B

63.A

64.D

65.D

66.C

67.A

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.D

75.D

76.B

77.C

78.B

79.B

80.A

 Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

41. D

42.D 

43. A

44. B

45. C

46.A

47.C

48.B

49.C

50.C

51.D

52.D

53.B

54.B

55.C

56.B

57.C

58.B

59.A

60.B

61.D

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.A

68.C

69.D

70.C

71.D

72.A

73.C

74.A

75.C

76.A

77.C

78.B

79.B

80.B

 Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

41.D 

42. C

43. C

44. A

45. C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.D

51.D

52.A

53.B

54.B

55.B

56.A

57.D

58.D

59.B

60.D

61.D

62.D

63.C

64.C

65.B

66.B

67.A

68.B

69.B

70.C

71.B

72.C

73.B

74.C

75.A

76.B

77.C

78.B

79.C

80.C

 Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

41. B

42. C

43. D

44. C

45. C

46.C

47.B

48.B

49.C

50.A

51.C

52.D

53.B

54.A

55.D

56.D

57.D

58.A

59.B

60.B

61.C

62.A

63.A

64.B

65.B

66.D

67.B

68.A

69.A

70.D

71.B

72.B

73.B

74.A

75.A

76.D

77.D

78.B

79.D

80.A

 Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

41. A

42. A

43. B

44. C

45. B

46.D

47.A

48.B

49.D

50.C

51.D

52.C

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.D

60.A

61.C

62.B

63.B

64.A

65.A

66.A

67.D

68.B

69.D

70.C

71.A

72.C

73.B

74.A

75.D

76.A

77.B

78.B

79.C

80.A

 Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

41. A

42. A

43. B

44. B

45. C

46.C

47.D

48.A

49.B

50.B

51.C

52.C

53.A

54.B

55.D

56.D

57.C

58.D

59.D

60.C

61.C

62.A

63.C

64.D

65.D

66.B

67.D

68.D

69.A

70.D

71.A

72.B

73.C

74.C

75.C

76.B

77.A

78.A

79.A

80.C

 Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

41.D 

42. D

43. C

44.B 

45. C

46.C

47.A

48.C

49.A

50.A

51.D

52.C

53.A

54.A

55.B

56.A

57.B

58.C

59.B

60.B

61.B

62.D

63.B

64.C

65.D

66.A

67.D

68.D

69.C

70.C

71.C

72.C

73.D

74.B

75.D

76.B

77.B

78.A

79.B

80.A

 Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

41. D

42. A

43. C

44. B

45.A 

46.B

47.D

48.A

49.A

50.A

51.C

52.B

53.B

54.B

55.D

56.D

57.C

58.D

59.B

60.D

61.C

62.C

63.C

64.B

65.A

66.D

67.B

68.C

69.A

70.D

71.D

72.A

73.C

74.A

75.A

76.A

77.B

78.D

79.A

80.C

 Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. A

44.C 

45. D

46.C

47.B

48.D

49.D

50.D

51.A

52.C

53.D

54.C

55.D

56.A

57.A

58.A

59.C

60.A

61.B

62.B

63.C

64.B

65.D

66.B

67.C

68.C

69.C

70.B

71.D

72.D

73.D

74.B

75.C

76.C

77.B

78.A

79.A

80.B

 Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

41. A

42. A

43. A

44. D

45. D

46.C

47.C

48.D

49.B

50.B

51.D

52.A

53.D

54.B

55.C

56.A

57.A

58.B

59.A

60.A

61.D

62.A

63.A

64.B

65.C

66.C

67.C

68.D

69.A

70.B

71.D

72.C

73.A

74.B

75.B

76.B

77.B

78.D

79.C

80.D

 Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

41.A 

42.C

43.C

44.D

45.B

46.B

47.D

48.D

49.C

50.D

51.A

52.B

53.A

54.B

55.B

56.B

57.A

58.B

59.B

60.D

61.D

62.D

63.A

64.A

65.D

66.D

67.D

68.C

69.C

70.A

71.A

72.D

73.C

74.C

75.A

76.D

77.D

78.D

79.A

80.A

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

41.A

42.C

43.A

44.B

45.B

46.B

47.D

48.B

49.D

50.C

51.B

52.A

53.C

54.A

55.D

56.D

57.C

58.C

59.A

60.B

61.A

62.A

63.D

64.A

65.C

66.A

67.D

68.C

69.C

70.B

71.C

72.B

73.D

74.B

75.B

76.D

77.C

78.B

79.D

80.D

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

41. D

42. A

43.A 

44.C

45.B 

46.C

47.B

48.B

49.A

50.D

51.B

52.C

53.B

54.A

55.D

56.B

57.D

58.C

59.D

60.C

61.D

62.D

63.C

64.C

65.C

66.D

67.B

68.B

69.D

70.D

71.C

72.B

73.A

74.D

75.C

76.B

77.B

78.D

79.D

80.D

Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

41. D

42.B 

43. B

44. B

45.D 

46.D

47.A

48.D

49.A

50.B

51.A

52.C

53.D

54.C

55.B

56.C

57.B

58.C

59.C

60.A

61.C

62.B

63.B

64.C

65.A

66.A

67.B

68.C

69.B

70.B

71.C

72.B

73.C

74.C

75.A

76.B

77.D

78.C

79.A

80.A

Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

41.B 

42.D 

43.D 

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.A

50.D

51.C

52.A

53.D

54.A

55.C

56.C

57.A

58.B

59.D

60.A

61.C

62.A

63.B

64.A

65.B

66.D

67.B

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.D

76.D

77.A

78.B

79.B

80.A

Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

41.B 

42.C 

43.C

44.D

45.C

46.A

47.C

48.D

49.C

50.B

51.B

52.B

53.C

54.C

55.B

56.D

57.B

58.D

59.B

60.C

61.B

62.A

63.A

64.A

65.B

66.C

67.B

68.B

69.A

70.B

71.A

72.A

73.A

74.C

75.A

76.A

77.A

78.D

79.C

80.B

 Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

41. B

42. B

43. B

44. A

45. D

46.C

47.C

48.A

49.C

50.B

51.A

52.C

53.D

54.C

55.B

56.D

57.C

58.D

59.D

60.A

61.D

62.D

63.C

64.B

65.C

66.C

67.A

68.D

69.B

70.A

71.D

72.D

73.A

74.C

75.B

76.B

77.D

78.B

79.A

80.B

  Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. C

44. C

45. B

46.C

47.D

48.D

49.C

50.D

51.D

52.B

53.B

54.B

55.C

56.D

57.C

58.A

59.D

60.A

61.B

62.A

63.A

64.B

65.D

66.A

67.D

68.B

69.B

70.D

71.A

72.C

73.C

74.B

75.A

76.D

77.C

78.D

79.A

80.B

>> Xem đề thi của từng mã đề phía dưới đây:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 201 môn Hóa

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 202 thi tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 203 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 204 môn Hóa năm 2020

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 205 tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 206

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 207 môn Hóa năm 2020

Đáp án mã đề thi 208 môn Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 209 môn Hóa

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 210 thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 211 

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 212 tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 mã đề 213

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 214 môn Hóa 2020

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 215

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 216 tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 217

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 219

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 220 môn Hóa năm 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 221 môn Hóa năm 2020

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT mã đề 222 năm 2020

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 223 thi tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 224

Theo TTHN


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 - Tất cả mã đề

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!