Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 - Tất cả mã đề

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán tất cả mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 có đáp án chi tiết.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 - Tất cả mã đề

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT 2020 -  MÔN TOÁN 

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Mã đề: 101 - Tuyensinh247.com

1. C

2. B

3. B

4. D

5. D

6. A

7. C

8. A

9. D

10. D

11. B

12. C

13. D

14. B

15. B

16. A

17. B

18. C

19. B

20. B

21. C

22. C

23. C

24. B

25. C

26. A

27. C

28. A

29. B

30. A

31. C

32. C  

33. C 

34. B  

35. A 

36. C 

37. A 

38. A 

39. B  

40. B 

41. A 

42. A 

43. A 

44. B 

45. C 

46. A 

47. A 

48. B 

49. C 

50. C  

 Mã đề: 102 - Tuyensinh247.com

1. D

2. C

3. D

4. B

5. A 

6. B

7. C

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

13. C 

14. D 

15. C 

16. A

17. C

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. D 

33. B

34. C

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B 

40. D

41. D

42. B

43. C

44. D

45. D

46. C

47. A

48. A

49. D

50. A 

 Mã đề: 103 - Tuyensinh247.com

1. C

2. A 

3. B

4. C 

5. B 

6. C 

7. D 

8. D 

9. C 

10. A 

11. D 

12. B 

13. A 

14. C 

15. D 

16. C 

17. B 

18. D 

19. C 

20. C 

21. A 

22. B 

23. D 

24. D 

25. A 

26. D 

27. A 

28. A 

29. A 

30. D 

31. A 

32. C  

33. C 

34. A  

35. C 

36. A

37. C

38. A 

39. C  

40. A 

41. A 

42. D 

43. C 

44. C 

45. D 

46. C 

47. D 

48. A 

49. D 

50. D  

 Mã đề: 104 - Tuyensinh247.com

1. C

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. A

11. B

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. D

18. C

19. A

20. D

21. B

22. A

23. D

24. C

25. A

26. D

27. A

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B 

33. D

34. C 

35. C

36. A

37. D

38. A

39. B

40. A

41. B

42. A

43. B

44. D

45. B

46. C

47. D

48. C

49. D

50. D

 Mã đề: 105  - Tuyensinh247.com

1. A

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. D 

7. A 

8. D 

9. D 

10. A 

11. A 

12. D 

13. A 

14. C 

15. A 

16. B 

17. C 

18. C 

19. D 

20. B 

21. D 

22. C 

23. D 

24. D 

25. B 

26. D 

27. A 

28. C 

29. A 

30. A 

31. A 

32. D  

33. B 

34. D  

35. D 

36. B 

37. A 

38. C 

39. A  

40. B 

41. C 

42. D 

43. B 

44.  D

45. B

46. C

47. C

48. C

49. D

50. C  

 Mã đề: 106 - Tuyensinh247.com

1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C 

12. C

13. C

14. A

15. A

16. B

17. C

18. A

19. A

20. B

21. B

22. D 

23. B 

24. B

25. B 

26. C 

27. C 

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. D 

34. B  

35. B 

36. D 

37. C

38. B 

39. D  

40. C 

41. B 

42. C 

43. D 

44. B 

45. C 

46. B 

47. D 

48. C 

49. D

50. D  

 Mã đề: 107  - Tuyensinh247.com

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. D

7. D

8. B

9. D

10. C

11. A

12. D

13. D

14. A

15. A

16. C

17. A

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. A

25. C

26. D

27. D

28. C

29. B

30. A 

31. B

32. B 

33. C

34. D

35. A

36. C

37. D

38. C

39. C

40. A

41. A

42. B

43. D

44. C

45. D

46. A

47. A

48. C

49. A

50. B

 Mã đề: 108 - Tuyensinh247.com

1. C

2. B

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. B

11. B

12. B

13. D

14. A

15. D

16. B

17. A

18. C

19. C

20. A

21. C

22. A

23. A

24. A

25. B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. D

31. B

32. C

33. B

34. B

35. A

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. A

42. D

43. A

44. B

45. C

46. C

47. C

48. D

49. C

50. C 

Mã đề: 109 - Tuyensinh247.com

1. A

2. D

3. B

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. A

23. B

24. B

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. B 

31. C

32.  D

33. C

34. C

35. A

36. A

37. C

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. A

44. A

45. D

46. B

47. D

48. D

49. A

50. B

 Mã đề: 110 - Tuyensinh247.com

1. A

2. D

3. D

4. D

5. C

6. A 

7. C 

8. A

9. A

10. B 

11. C

12. B 

13. D

14. B 

15. A

16. A

17. C 

18. B

19. C 

20. D 

21. B 

22. B 

23. A 

24. A 

25. D 

26. D

27. B

28. A

29. B 

30. B  

31. B

32. D 

33. B

34. A  

35. D

36. B

37. B 

38. D

39. A  

40. D 

41. A

42. A

43. A

44. D

45. A

46. B 

47. D 

48. D  

49. A 

50. D  

 Mã đề: 111 - Tuyensinh247.com

1. C

2. C

3. D

4. C

5. C

6. A

7. A

8. B

9. C

10. A

11. A

12. A

13. C

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. D

21. C

22. A

23. B

24. B

25. B

26. D

27. A

28. A

29. C

30. B

31. A

32. A 

33. B

34. D 

35. B

36. A

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. B

45. C

46. D

47. B

48. C

49. D

50. D

 Mã đề: 112 - Tuyensinh247.com

1. C

2. B

3. C

4. B

5. C

6. B

7. A

8. C

9. D

10. C

11. B

12. A

13. A

14. C

15. A

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. C

23. D

24. A

25. C

26. D

27. D

28. A

29. B

30. A

31. D

32. D 

33. A

34. D 

35. C

36. B

37. D

38. B

39. C

40. D

41. D

42. A

43. A

44. B

45. C

46. A

47. D

48. B

49. D

50. B

Mã đề: 113 - Tuyensinh247.com

1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. C

8. B 

9. A

10. A

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. B 

17. A

18. A

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. D

28. B

29. C

30. A

31. D

32.  B

33. B

34. B

35. C

36. B

37. D

38. D

39. C

40. C

41. B

42. B

43. D

44. C

45. C

46. B

47. C

48. C

49. B

50. D 

 Mã đề: 114 - Tuyensinh247.com

1. D

2. B

3. B

4. D

5. D

6. D

7. B

8. D

9. A

10. A

11. A

12. B

13. D

14. A

15. D

16. C

17. A

18. A

19. B

20. B

21. B

22. D

23. D

24. A

25. C

26. B

27. A

28. A

29. C

30. C

31. C

32.  D

33. A

34.  D

35. B

36. D

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. A

45. A

46. B

47. A

48. D

49. D

50. B

 Mã đề: 115 - Tuyensinh247.com

1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

6. A

7. D

8. D

9. C

10. D

11. B

12. B

13. A

14. C

15. D

16. D

17. D

18. C

19. A

20. A

21. A

22. C

23. D

24. D

25. B

26. B

27. B

28. D

29. A

30. B

31. D

32. A 

33. D

34. B

35. D

36. B

37. C

38. B

39. C 

40. B

41. C

42. C

43. A

44. B

45. B

46. B

47. A

48. D

49. A

50. A

Mã đề: 116 - Tuyensinh247.com

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. C

29. A

30. C

31. B

32.  D

33. B

34. D

35. B

36. C

37. B

38. B

39. A

40. B

41. D

42. A

43. C

44. C

45. D

46. C

47. A

48. A

49. C

50. D  

Mã đề: 117 - Tuyensinh247.com

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. D

17. A

18. D

19. A

20. D

21. B

22. B

23. A

24. A

25. B

26. D

27. C

28. C

29. A

30. A

31. C

32.  D

33. D 

34. B 

35. D

36. A

37. A

38. D

39. B

40. D

41. B

42. C

43. B

44. C

45. B

46. C

47. C

48. B

49. B

50. A

 Mã đề: 118 - Tuyensinh247.com 

1. D

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. D

10. D

11. C

12. C

13. A

14. D

15. B

16. A

17. D

18. B

19. D

20. B

21. C

22. C

23. A

24. C

25. C

26. C

27. A

28. B

29. D

30. C

31. A

32. B 

33. A

34. B 

35. D

36. C

37. D

38. A

39. B 

40. A

41. A

42. D

43. B

44. B

45. A

46. D 

47. B

48. B

49. A

50. A

 Mã đề: 119 - Tuyensinh247.com

1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C

8. B

9. C

10. B

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. A

17. B

18. A

19. B

20. A

21. B

22. B 

23. D 

24. B 

25. D 

26. C 

27. C 

28. A 

29. D 

30. D 

31. A 

32. B  

33. A 

34. A  

35. B 

36. C 

37. D 

38. C 

39. A  

40. B 

41. D 

42. B 

43. C

44. C

45. C

46. B

47. D

48. A

49. C

50. C 

 Mã đề: 120 - Tuyensinh247.com

1. A

2. A

3. C

4. D

5. D

6. A

7. C

8. B

9. A

10. D

11. A

12. C

13. D

14. B

15. A

16. D

17. B

18. C

19. D

20. B

21. B

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. D

32. A

33. B

34. D

35. D

36. D

37. A

38. A

39. C 

40. A

41. A

42. D

43. D

44. C

45. A

46. C

47. A

48. C

49. D

50. A 

 Mã đề: 121 - Tuyensinh247.com

1. B

2. A

3. C

4. B 

5. B 

6. D 

7. C

8. B

9. C 

10. D 

11. C 

12. A 

13. B 

14. D

15. B 

16. A 

17. A 

18. D

19. D 

20. B 

21. C 

22. C 

23. A 

24. C 

25. D 

26. A 

27. D 

28. C 

29. B 

30. A 

31. D 

32. A  

33. D 

34. B  

35. C 

36. C 

37. A 

38. B 

39. D  

40. B 

41. B 

42. B 

43. A 

44. A 

45. C 

46. B 

47. C

48. A 

49. D 

50. C  

 Mã đề: 122 - Tuyensinh247.com

1. A

2. A

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. D

11. C

12. C

13. C

14. B

15. D

16. A

17. D

18. D

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. C 

28. A 

29. D 

30. B 

31. D 

32. A  

33. B 

34. D  

35. C 

36. C 

37. A 

38. D

39. B

40. B

41. B

42. A

43. B

44. A

45. B

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B 

 Mã đề: 123 - Tuyensinh247.com

1. D

2. C 

3. B

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. D 

9. A 

10. D 

11. D 

12. B 

13. A 

14. B 

15. A 

16. B 

17. C 

18. C 

19. A 

20. D 

21. A 

22. C 

23. C 

24. C 

25. C 

26. A 

27. A 

28. C 

29. B 

30. C 

31. A 

32. A  

33. B 

34. A  

35. D 

36. C 

37. C 

38. B 

39. C  

40. C 

41. A 

42. C 

43. B

44. A 

45. B 

46. B 

47. C 

48. A 

49. A 

50. B  

Mã đề: 124 - Tuyensinh247.com

1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. B

8. D

9. B

10. B

11. B

12. C

13. B

14. D

15. D

16. D

17. C

18. B

19. C

20. C

21. A

22. C

23. C

24. B

25. A

26. A

27. D

28. B

29. D

30. B

31. D

32. C

33. D

34. C 

35. A

36. D

37. B

38. A

39. B

40. D 

41. B

42. A

43. A

44. D

45. D

46. D

47. C

48. A

49. B

50. C

1. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán mã đề 101

2. Đáp án đề thi môn Toán mã đề 102 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

3. Đáp án mã đề 103 môn Toán thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

4. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 104 năm 2020

5. Đáp án đề thi môn Toán thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 105

6. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 106 môn Toán năm 2020

7. Đáp án mã đề 107 thi Tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020

8. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 108 môn Toán năm 2020

9. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán mã đề 109

10. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán mã đề 110

11. Đáp án đề thi môn Toán mã đề 111 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

12. Đáp án mã đề 112 môn Toán thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

13. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 113 môn Toán năm 2020

14. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 114 năm 2020

15. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 115 năm 2020

16. Đáp án đề thi môn Toán thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã 116

17. Đáp án mã đề 117 thi Tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020

18. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 118 môn Toán năm 2020

19. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán mã đề 119

20. Đáp án đề thi môn Toán mã đề 120 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

21. Đáp án mã đề 121 môn Toán thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

22. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 122 năm 2020

23. Đáp án đề thi môn Toán thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 123

24. Đáp án mã đề 124 thi Tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 - Tất cả mã đề

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH