Đáp án môn Sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 - Tất cả mã đề

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh tất cả mã đề năm 2020: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án môn Sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 - Tất cả mã đề

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

MÔN SINH - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.D

84.A

85.A

86.A

87.D

88.D

89.A

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.A

96.B

97.A

98.A

99.D

100.A

101.C

102.C

103.D

104.D

105.B

106.D

107.D

108.B

109.C

110.B

111.D

112.C

113.C

114.B

115.B

116.C

117.B

118.C

119.B

120.B

 Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.D

84.A

85.D

86.B

87.C

88.C

89.D

90.D

91.C

92.D

93.C

94.A

95.D

96.D

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.D

103.C

104.A

105.C

106.A

107.C

108.B

109.B

110.D

111.B

112.B

113.A

114.A

115.B

116.B

117.C

118.A

119.C

120.B

 Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.D

84.A

85.C

86.C

87.D

88.C

89.B

90.D

91.C

92.B

93.C

94.B

95.D

96.C

97.D

98.C

99.C

100.B

101.C

102.A

103.C

104.B

105.B

106.A

107.D

108.B

109.C

110.B

111.D

112.D

113.B

114.A

115.B

116.D

117.D

118.B

119.D

120.B

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.C

84.A

85.B

86.A

87.A

88.D

89.C

90.D

91.B

92.B

93.C

94.D

95.B

96.A

97.A

98.C

99.D

100.D

101.D

102.B

103.C

104.C

105.B

106.A

107.D

108.C

109.C

110.D

111.B

112.A

113.A

114.B

115.C

116.B

117.C

118.B

119.B

120.B

 Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

81.C

82.D

83.C

84.C

85.C

86.D

87.A

88.B

89.C

90.D

91.D

92.C

93.A

94.C

95.A

96.C

97.A

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.D

104.B

105.C

106.A

107.C

108.D

109.D

110.A

111.A

112.C

113.D

114.A

115.A

116.C

117.D

118.D

119.A

120.D

 Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.B

85.A

86.D

87.D

88.B

89.C

90.A

91.A

92.D

93.D

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.A

100.D

101.C

102.C

103.D

104.C

105.C

106.C

107.D

108.D

109.A

110.B

111.B

112.C

113.C

114.C

115.A

116.A

117.B

118.A

119.B

120.B

 Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.C

84.A

85.D

86.A

87.B

88.D

89.A

90.D

91.B

92.B

93.B

94.A

95.C

96.C

97.A

98.D

99.B

100.D

101.C

102.A

103.C

104.A

105.C

106.D

107.D

108.D

109.C

110.A

111.A

112.A

113.C

114.D

115.D

116.C

117.D

118.C

119.C

120.A

Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.D

84.C

85.D

86.D

87.A

88.D

89.B

90.A

91.D

92.D

93.B

94.D

95.D

96.C

97.B

98.A

99.B

100.B

101.B

102.C

103.A

104.A

105.C

106.C

107.C

108.A

109.A

110.A

111.C

112.B

113.C

114.B

115.B

116.C

117.B

118.C

119.C

120.A

 Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.D

84.C

85.C

86.A

87.C

88.C

89.C

90.B

91.A

92.B

93.B

94.B

95.C

96.C

97.D

98.B

99.A

100.A

101.D

102.D

103.A

104.B

105.A

106.B

107.D

108.B

109.A

110.D

111.D

112.D

113.A

114.D

115.D

116.A

117.D

118.B

119.B

120.D

 Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

81.D

82.D

83.A

84.D

85.A

86.A

87.B

88.A

89.C

90.C

91.A

92.A

93.C

94.C

95.B

96.B

97.C

98.B

99.C

100.B

101.B

102.C

103.B

104.C

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.A

112.B

113.D

114.D

115.D

116.A

117.B

118.A

119.B

120.B

 Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.C

85.B

86.A

87.B

88.D

89.D

90.B

91.D

92.D

93.C

94.C

95.C

96.B

97.C

98.B

99.A

100.A

101.B

102.C

103.B

104.D

105.B

106.A

107.B

108.D

109.D

110.A

111.A

112.C

113.C

114.C

115.A

116.B

117.A

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.A

84.D

85.B

86.D

87.D

88.A

89.C

90.C

91.A

92.C

93.C

94.C

95.B

96.D

97.C

98.C

99.B

100.C

101.A

102.A

103.B

104.D

105.B

106.D

107.C

108.C

109.B

110.A

111.C

112.D

113.C

114.C

115.D

116.A

117.A

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

81.B

82.C

83.A

84.A

85.A

86.B

87.C

88.A

89.C

90.C

91.D

92.B

93.D

94.C

95.D

96.D

97.B

98.A

99.B

100.A

101.C

102.B

103.C

104.D

105.C

106.D

107.C

108.A

109.B

110.B

111.D

112.A

113.A

114.C

115.D

116.D

117.C

118.B

119.A

120.D

 Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

81.D

82.B

83.B

84.D

85.B

86.B

87.C

88.D

89.A

90.D

91.C

92.A

93.D

94.B

95.A

96.B

97.C

98.A

99.B

100.A

101.B

102.A

103.A

104.B

105.C

106.B

107.A

108.D

109.A

110.A

111.A

112.B

113.D

114.D

115.D

116.A

117.D

118.C

119.A

120.D

 Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

81.B

82.C

83.C

84.C

85.A

86.C

87.A

88.D

89.A

90.D

91.A

92.A

93.A

94.D

95.D

96.B

97.D

98.D

99.D

100.C

101.C

102.B

103.C

104.B

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.B

111.D

112.B

113.B

114.D

115.A

116.B

117.B

118.B

119.D

120.B

 Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.A

84.A

85.D

86.C

87.D

88.D

89.D

90.A

91.C

92.D

93.D

94.B

95.A

96.D

97.B

98.C

99.C

100.A

101.C

102.C

103.C

104.B

105.A

106.C

107.B

108.B

109.A

110.A

111.C

112.D

113.C

114.B

115.B

116.D

117.B

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.B

85.B

86.D

87.B

88.B

89.C

90.D

91.A

92.A

93.D

94.B

95.A

96.C

97.B

98.B

99.D

100.B

101.D

102.C

103.B

104.A

105.C

106.D

107.C

108.B

109.D

110.D

111.C

112.C

113.A

114.C

115.D

116.C

117.A

118.D

119.A

120.C

 Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.B

85.C

86.D

87.C

88.D

89.B

90.B

91.C

92.A

93.A

94.D

95.C

96.B

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.C

104.A

105.A

106.A

107.B

108.C

109.C

110.B

111.C

112.C

113.B

114.C

115.B

116.B

117.A

118.A

119.B

120.B

 Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.D

84.B

85.C

86.B

87.A

88.D

89.C

90.A

91.B

92.B

93.D

94.C

95.A

96.A

97.C

98.C

99.A

100.C

101.B

102.B

103.D

104.D

105.C

106.D

107.C

108.D

109.A

110.B

111.D

112.A

113.B

114.D

115.C

116.A

117.C

118.A

119.D

120.D

 Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.D

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.A

96.C

97.B

98.A

99.B

100.B

101.D

102.A

103.D

104.D

105.A

106.C

107.A

108.C

109.B

110.C

111.A

112.D

113.D

114.B

115.C

116.A

117.D

118.A

119.D

120.A

 Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

81.C

82.B

83.B

84.D

85.A

86.A

87.C

88.A

89.B

90.C

91.B

92.A

93.A

94.D

95.C

96.D

97.A

98.B

99.B

100.C

101.A

102.D

103.C

104.B

105.D

106.C

107.D

108.B

109.A

110.C

111.B

112.A

113.A

114.B

115.C

116.A

117.C

118.B

119.C

120.C

 Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.A

85.A

86.C

87.B

88.B

89.C

90.C

91.B

92.B

93.A

94.C

95.B

96.A

97.A

98.B

99.D

100.C

101.C

102.C

103.A

104.B

105.B

106.D

107.A

108.D

109.D

110.B

111.D

112.A

113.D

114.D

115.C

116.A

117.D

118.C

119.A

120.D

 Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.A

84.D

85.C

86.B

87.A

88.C

89.C

90.B

91.C

92.D

93.B

94.B

95.A

96.C

97.B

98.B

99.C

100.B

101.A

102.D

103.C

104.C

105.B

106.C

107.C

108.A

109.A

110.D

111.D

112.C

113.D

114.A

115.D

116.A

117.D

118.D

119.A

120.A

 Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.B

84.D

85.B

86.C

87.D

88.D

89.C

90.A

91.D

92.B

93.C

94.B

95.D

96.B

97.A

98.D

99.C

100.B

101.D

102.A

103.D

104.D

105.C

106.C

107.B

108.D

109.C

110.B

111.C

112.B

113.D

114.B

115.D

116.B

117.C

118.D

119.C

120.D

 Đề thi và đáp án được cập nhật theo từng mã đề phía dưới. Các em click vào mã đề để xem chi tiết:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 mã đề 201

Đáp án đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT mã đề 202 năm 2020

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 203 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh mã đề 204

Đáp án đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 205

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 206 môn Sinh năm 2020

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 207 thi tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 208 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 209 môn Sinh

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 210 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh mã đề 211 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 212 môn Sinh năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 213 môn Sinh 

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 214 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 215 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 216 môn Sinh

 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 mã đề 217 

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 218 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh mã đề 219 

Đáp án đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 220 

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 221 tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 222 thi tốt nghiệp THPT 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 mã đề 223 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 224 môn Sinh năm 2020

Theo TTHN


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đáp án môn Sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 - Tất cả mã đề

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!