Đề cương giữa kì 1 lớp 11 môn Anh - THPT Trần Phú 2021

Dưới đây là đề cương ôn tập giữa học kì 1 trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2021 - 2022 môn tiếng Anh lớp 11.

Đề cương giữa kì 1 lớp 11 môn Anh - THPT Trần Phú 2021

4. Which of the following is NOT true about divorce rates in the USA?

A. They will still be high.

B. They can cause problems for both parents and children.

C. More problems are caused by children from divorced families.

D. Children are encouraged to meet their separate parents.

5. The word "equivalent” in paragraph 2 is closest in meaning to ____.

A. comparable      B. opposed       C. dissimilar        D . contrasting

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Anh - THPT Tran Phu 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 lớp 11 môn Anh - THPT Trần Phú 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!