Đề cương ôn tập kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Thanh Khê 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thanh Khê, Đà Nẵng được cập nhật phía dưới.

Đề cương ôn tập kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Thanh Khê 2021

I. Multiple Choice

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. A. women                  B. follow                     C. concentrate             D. project

2. A. address                  B. allow                       C. traffic                      D. rural

3. A. encourage             B. contribute                C. delicious                 D. college

4. A. female                  B. parent                      C. baby                        D. age

Choose A, B, C, or D to indicate the correct answer in each of the following sentences..

De cuong on tap ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Thanh Khe 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Thanh Khê 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!