Đề giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - 2019 Quốc tế Á Châu

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 12 năm học 2018 - 2019 có đáp án trường Quốc tế Á Châu, TPHCM.

Đề giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - 2019 Quốc tế Á Châu

Câu 6: Chất phản ứng được với các dung dịch HCl, NaOH là :

A. C2H6            B. CH3COOH                 C. C2H5OH                     D. H2NCH2COOH.

Câu 7: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5  thu được sản phẩm gồm:

A. 1 muối và 1 ancol.   B. 1 muối và 2 ancol.  C. 2 muối và 2 ancol. D. 2 muối và 1 ancol.

Câu 8: Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :

A. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ                             B. Glucozơ, fructozơ, tinh bột

C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ                              D. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ

De giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2018 - 2019 Quoc te A Chau

Đáp án đề giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - 2019 Quốc tế Á Châu

De giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2018 - 2019 Quoc te A Chau

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - 2019 Quốc tế Á Châu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!