Đề khảo sát đầu năm lớp 10 môn Sinh - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Sinh học năm học 2020 - 2021 có đáp án trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh.

Đề khảo sát đầu năm lớp 10 môn Sinh - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu 4: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc bổ sung.                                     B. Nguyên tắc mở.

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh.                           D. Nguyên tắc thứ bậc.

Câu 5: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Phép lai nào sau đây cho tỷ lệ phân ly kiểu hình 3 vàng: 1 xanh?

De khao sat dau nam lop 10 mon Sinh - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam lop 10 mon Sinh - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam lop 10 mon Sinh - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam lop 10 mon Sinh - THPT Ly Thuong Kiet 2021

Đáp án Đề khảo sát đầu năm lớp 10 môn Sinh - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu  Đáp án  Câu  Đáp án  Câu  Đáp án  Câu  Đáp án 
1 D 11 B 21 D 31 D
2 C 12 A 22 C 32 D
3 D 13 B 23 C 33 B
4 D 14 C 24 D 34 D
5 B 15 B 25 A 35 D
6 A 16 B 26 B 36 B
7 A 17 B 27 C 37 C
8 A 18 D 28 C 38 A
9 C 19 A 29 A 39 C
10 B 20 C 30 A 40 D

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 10 môn Sinh - THPT Lý Thường Kiệt 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247