Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Hóa 2019 - Sở GD Gia Lai

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2018 - 2019 môn Hóa lớp 12 của Sở GD Gia Lai có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Hóa 2019 - Sở GD Gia Lai

Câu 19: Tên gọi của ankan có công thức phân tử C3H

Câu 20: Este Eđược tạo thành từ etilen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử E, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thì lượng NaOH đã phản ứng là 10,0 gam. Giá trị của m là

De khao sat dau nam lop 12 mon Hoa 2019 - So GD Gia Lai

Theo TTHN

HD. B

Câu 19: Tên gọi của ankan có công thức phân tửC3H8

D. metan.

A. etan.

B. butan.

C. propan.

       

 

HD. C

Câu 20: Este Eđược tạo thành từetilen glicol và hai axit cacboxylicđơn chức. Trong phân tửE, sốnguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thì lượng NaOH đã phản ứng là 10,0 gam. Giá trị của m là

 

A. 16,5.                                    B. 17,5.                                     C. 14,5.                                     D. 15,5.

 

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Hóa 2019 - Sở GD Gia Lai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!