Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn tiếng Anh trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh có đáp án năm học 2020 - 2021 gồm 50 câu cụ thể như sau:

Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu 11.  My mother is ____ for taking care of the home and the family.

A. responsible      B. takes the responsibility    C. take the duty D. Both B & C are correct.

Câu 12.  Women usually manage ____ better than men do.

A. household finances    B. household machines   C. housewives      D. houseplants

Câu 13.  My parents ____. My mother usually does more housework than my father.

A. divide chores equally                                        B. split chores unequally

C. don't share housework equally                D. Both B & C are correct.

De khao sat dau nam mon Anh lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam mon Anh lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam mon Anh lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam mon Anh lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam mon Anh lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam mon Anh lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 A 31 C 41 D
2 A 12 A 22 C 32 B 42 A
3 A 13 D 23 A 33 B 43 B
4 D 14 D 24 C 34 B 44 C
5 C 15 B 25 C 35 D 45 B
6 B 16 A 26 B 36 A 46 C
7 A 17 B 27 D 37 B 47 C
8 B 18 C 28 C 38 B 48 D
9 A 19 B 29 C 39 C 49 C
10 C 20 D 30 A 40 B 50 C

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!