Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 THPT Liễn Sơn 2019 - 2020

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn tiếng Anh trường THPT Liễn Sơn năm học 2019 - 2020 có đáp án

Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 THPT Liễn Sơn 2019 - 2020

Question 10: “I didn’t break the antique vase.” said the boy.

A. The child denied having broken the antique vase.           B. The child wished he didn’t break the antique vase.

C. The child regretted not breaking the antique vase.           D. The child refused to have broken the antique vase.

Question 11: It’s a long time since we last went to the cinema.

A. We weren’t to the cinema a long time ago.                        B. We don’t go to the cinema as we used to.

C. We haven’t been to the cinema for a long time.                D. We wish we went to the cinema now.

De khao sat dau nam mon Anh lop 12 THPT Lien Son 2019 - 2020

Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 THPT Liễn Sơn 2019 - 2020

104 1 B 11 C 21 C 31 C 41 D
104 2 D 12 D 22 A 32 D 42 A
104 3 D 13 D 23 B 33 C 43 A
104 4 C 14 A 24 A 34 B 44 C
104 5 A 15 B 25 B 35 B 45 C
104 6 D 16 B 26 B 36 D 46 C
104 7 B 17 A 27 C 37 A 47 B
104 8 A 18 D 28 D 38 B 48 D
104 9 A 19 A 29 C 39 B 49 B
104 10 A 20 C 30 D 40 A 50 C

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 THPT Liễn Sơn 2019 - 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!