Đề khảo sát lần 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Đoàn Thượng

Tham khảo đề thi khảo sát lần 1 lớp 12 năm học 2019 - 2020 môn Toán có đáp án của tất cả mã đề trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương.

Đề khảo sát lần 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Đoàn Thượng 

Câu 21: Trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.

Câu 34: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?


De khao sat lan 1 lop 12 mon Toan 2019 - THPT Doan Thuong

Đáp án đề khảo sát lần 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Đoàn Thượng 

Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an
382 1 B 488 1 C 912 1 A 667 1 D
382 2 A 488 2 A 912 2 B 667 2 A
382 3 C 488 3 C 912 3 D 667 3 D
382 4 D 488 4 B 912 4 A 667 4 C
382 5 B 488 5 D 912 5 C 667 5 B
382 6 D 488 6 C 912 6 B 667 6 C
382 7 A 488 7 A 912 7 C 667 7 B
382 8 C 488 8 D 912 8 B 667 8 A
382 9 A 488 9 C 912 9 A 667 9 C
382 10 C 488 10 A 912 10 C 667 10 D
382 11 B 488 11 B 912 11 D 667 11 C
382 12 A 488 12 D 912 12 B 667 12 A
382 13 D 488 13 C 912 13 D 667 13 D
382 14 A 488 14 D 912 14 A 667 14 B
382 15 C 488 15 A 912 15 D 667 15 C
382 16 A 488 16 B 912 16 C 667 16 B
382 17 D 488 17 D 912 17 B 667 17 D
382 18 A 488 18 B 912 18 D 667 18 C
382 19 D 488 19 C 912 19 B 667 19 D
382 20 C 488 20 D 912 20 D 667 20 B
382 21 D 488 21 B 912 21 A 667 21 C
382 22 C 488 22 D 912 22 D 667 22 D
382 23 D 488 23 B 912 23 A 667 23 B
382 24 B 488 24 C 912 24 C 667 24 A
382 25 C 488 25 B 912 25 D 667 25 C
382 26 B 488 26 A 912 26 C 667 26 D
382 27 A 488 27 B 912 27 B 667 27 B
382 28 B 488 28 C 912 28 C 667 28 D
382 29 D 488 29 A 912 29 D 667 29 A
382 30 A 488 30 B 912 30 A 667 30 D
382 31 B 488 31 C 912 31 C 667 31 B
382 32 D 488 32 A 912 32 A 667 32 A
382 33 A 488 33 C 912 33 B 667 33 D
382 34 C 488 34 A 912 34 A 667 34 C
382 35 A 488 35 B 912 35 D 667 35 B
382 36 D 488 36 C 912 36 C 667 36 C
382 37 C 488 37 B 912 37 D 667 37 D
382 38 D 488 38 D 912 38 A 667 38 A
382 39 B 488 39 C 912 39 D 667 39 B
382 40 D 488 40 A 912 40 C 667 40 A
382 41 A 488 41 C 912 41 D 667 41 C
382 42 C 488 42 A 912 42 A 667 42 A
382 43 B 488 43 B 912 43 C 667 43 B
382 44 C 488 44 A 912 44 A 667 44 C
382 45 A 488 45 B 912 45 B 667 45 A
382 46 B 488 46 D 912 46 C 667 46 A
382 47 B 488 47 A 912 47 C 667 47 B
382 48 C 488 48 A 912 48 B 667 48 D
382 49 D 488 49 D 912 49 B 667 49 B
382 50 B 488 50 D 912 50 A 667 50 A

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát lần 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Đoàn Thượng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!