Đề khảo sát lớp 9 môn Toán 2019 - THCS Thanh Xuân

Tham khảo đề khảo sát năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 9 lần 1 trường THCS Thanh Xuân dưới đây.

Đề khảo sát lớp 9 môn Toán 2019 - THCS Thanh Xuân

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC > AB và đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.

1)Chứng minh AD.AB = AE.AC và ∆ABC ∽ ∆AED

2) Cho BH = 2cm, HC = 4,5 cm

a) Tính DE, góc ABC

b) Tính diện tích của tam giác ADE

De khao sat lop 9 mon Toan 2019 - THCS Thanh Xuan

Viết bình luận: Đề khảo sát lớp 9 môn Toán 2019 - THCS Thanh Xuân

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!