Đề KSCL đầu năm 2022 THPT Hàn Thuyên - lớp 12 môn Sinh (có đáp án)

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 đầu năm học 2022 - 2023 trường THPT Hàn Thuyên môn Sinh học kèm đáp án như sau:

Đề KSCL đầu năm 2022 THPT Hàn Thuyên - lớp 12 môn Sinh (có đáp án)

Câu 35: Khi nói về các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng ?

I. Nếu thiếu các nguyên tổ này thì cây không hoàn thành được chu trình sống

II. Các nguyên tố này không thể thay thế bởi bất kỳ nguyên tố nào khác

III. Các nguyên tố này phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cây

IV. Các nguyên tố này phải tham gia vào cấu tạo các chất hữu cơ đại phân tử

A. 2                B. 3                 C. 1                  D. 4

De KSCL dau nam 2022 THPT Han Thuyen - lop 12 mon Sinh (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 THPT Han Thuyen - lop 12 mon Sinh (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 THPT Han Thuyen - lop 12 mon Sinh (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 THPT Han Thuyen - lop 12 mon Sinh (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 THPT Han Thuyen - lop 12 mon Sinh (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm 2022 THPT Hàn Thuyên - lớp 12 môn Sinh (có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247