Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Sử 2018 - THPT Nguyên Hồng

Đề thi giữa học kì 1 môn Sử lớp 12 năm 2018 trường THPT Nguyên Hồng, Bắc Giang có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Sử 2018 - THPT Nguyên Hồng 

Câu 1: Mục tiêu cuộc đấu tranh của các nước Mĩ latinh là:

A. Xóa bỏ chế độ phong kiến.                                       B. Xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

C. Xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.                     D. Xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Câu 2: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp những yếu tố nào?

A. Phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Phong trào yêu nước, phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin .

C. Phong trào yêu nước và phong trào công nhân.

D. Phong trào công nhân, phong trào yêu nước và đoàn kết quốc tế.

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Su 2018 - THPT Nguyen Hong

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Sử 2018 - THPT Nguyên Hồng 

1

D

11

A

21

B

31

B

2

B

12

D

22

A

32

B

3

A

13

C

23

C

33

C

4

D

14

A

24

C

34

D

5

D

15

B

25

A

35

D

6

D

16

A

26

B

36

C

7

D

17

B

27

A

37

A

8

B

18

A

28

D

38

B

9

C

19

D

29

A

39

A

10

C

20

B

30

D

40

D

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Sử 2018 - THPT Nguyên Hồng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!