Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Anh 2021 - THPT Núi Thành

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường THPT Núi Thành, Quảng Nam năm học 2021 - 2022 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Anh 2021 - THPT Núi Thành

Question 5. When she retired, she did a lot of __________  service for the Red Cross.

     A. voluntary          B. voluntarily                     C. volunteers              D. volunteer

Question 6. The city council agreed __________ the architect's proposed design for a new parking garage.

     A. to accept       B. accepting            C. accept                            D. accepted

Question 7. While I __________, he was running.

     A. walked           B. was walking                  C. had walked              D. walk

De thi giua ki 1 lop 11 mon Anh 2021 - THPT Nui Thanh

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Anh 2021 - THPT Núi Thành

De thi giua ki 1 lop 11 mon Anh 2021 - THPT Nui Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Anh 2021 - THPT Núi Thành

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!