Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Anh 2021 - THPT Cửa Tùng (Minh họa)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 lớp 12 môn tiếng Anh, đề tham khảo gồm 40 câu trắc nghiệm cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Anh 2021 - THPT Cửa Tùng (Minh họa)

Question 23. In Vietnam, two or more _________ may live in a home.

 A. generations                 B. generous              C. generation              D. generators

Question 24. In England, an _______ year runs from September to July.

A. academic                     B. academy              C. academically          D. academies

Question 25. It is imperative that every parcel on board ________ before the flight.

 A. must be checked         B. is checked            C. were checked         D. be checked

De thi giua ki 1 lop 12 mon Anh 2021 - THPT Cua Tung (Minh hoa)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Anh 2021 - THPT Cửa Tùng (Minh họa)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247