Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2016 - 2017.

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (2 mark)

1. Is that Peter? - Yes, It ____.

A. Is

B. not

C. isn’t

D. are

2. She _____ ten years old.

A. are

B. is

C. am

D. is not

3. _____ do you spell your name? –  T – O – N - Y

A. Who

B. What

C. How

D. Which

4. Peter and Linda are my ________.

A. friends

B. years

C. names

D. friend

III. Match  the sentences in column A with the sentences in column B

( Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) (2 marks)

1. How old is she?

1 ->

a. Yes. They are.

2. What’s your name?

2->

b. N – A – M

3. Is this Peter?

3->

c. My name is Tony.

4. Are they your friends?

4->

d. She is nine years old.

5. How do you spell your name?

5->

e. No, It isn’t. It’s Tom.

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2017

De thi giua ki 1 lop 3 mon tieng Anh nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247