Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh 2018 - Quảng Xương

Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ 1 năm học 2017 - 2018 môn Tiếng Anh phòng giáo dục huyện Quảng Xương.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh 2018 - Quảng Xương

Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)

1. A. hair             B. hour                            C. high                                D. house

2. A. worked          B. watched                     C. needed                         D. stopped

3. A. please               B. teach                C. head                              D. meat

4. A. who                         B. what              C. where                          D. why

Question II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 1.5 points)

1. She (have) _______________long black hair. 

2. Nam (live) _______________ here for a long time.

3. They  ( play)_________________football at the moment.

4.They are going ( see ) _____________ the movie “ Dream City “

5. Last night, Nam (go) _____________ to the movies together.

6. We ( visit ) _____________  our friends next week.

De thi giua ki 1 lop 8 mon Anh 2018 - Quang Xuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh 2018 - Quảng Xương

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!