Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh năm học 2021 - 2202 mới được tổ chức thi gồm 2 trang như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, không chính xác.

Part 1.Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống. (2.pts)

1. We have written to each other ...... last month.

A since          B. for         C. in          D. to

2. I wish I  .......in a big city.

A. live           B. lived        C. has lived         D. have lived

3. Jeans are .............by the young all over the world.

A wear         B. wore         C. wearing          D. worn

4. Nguyen Duis considered a famous Vietnamese

De thi giua ki 1 lop 9 mon tieng Anh nam 2021 - 2022

De thi giua ki 1 lop 9 mon tieng Anh nam 2021 - 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!