Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Núi Thành 2021

Trường THPT Núi Thành, Quảng Nam tổ chức thi giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022, dưới đây là đề thi lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Núi Thành 2021

Question 10. Marrie Currie got married_________ Pierre Curie one year after they met in the school of physics.

     A. with                   B. to                             C. at                            D. from

Question 11. I’m not in a hurry. I don’t mind _________

     A. to wait               B. waited                    C. waiting                   D. wait

Question 12. Tom rarely eats ice-cream now, but he_________  it a lot when he was a child.

     A. is used  to eatingB. used to eat          C. is used  for eating           D. is used to eat

De thi giua ki 1 mon Anh lop 10 - THPT Nui Thanh 2021

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Núi Thành 2021

De thi giua ki 1 mon Anh lop 10 - THPT Nui Thanh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Núi Thành 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!