Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Các em cùng tham khảo đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 12 có đáp án năm học 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh.

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Question 3: The author’s purpose in writing the passage is to__________.

A.    explain the relationship between wildlife and human beings

B.     call people’s attention to serious problem of pollution.

C.    explain how important wildlife is to human beings.

D.    call people’s attention to the protection of wildlife

Question 4: According to the passage, the biggest threat to wildlife is __________.

A. various kinds of hunting                      B. the growing number of human beings.

C. industrial expansion                            D.rapid urbanization

De thi giua ki 2 lop 12 mon Anh THPT Thuan Thanh 3 nam 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Câu Mã đề 121 Mã đề 122 Mã đề 123 Mã đề 124 Mã đề 125 Mã đề 126
1 D B A A B B
2 A D A C B A
3 B A D A B B
4 D A A C C B
5 D B C D D A
6 B A C C B D
7 D B A C B B
8 A A C A B A
9 A C D A A C
10 D B A D C A
11 B B B A D A
12 C A A C D D
13 B B B B A B
14 B D B A C B
15 A A D A C B
16 A B B A A A
17 B D D B C C
18 C B B B D A
19 A A B A A A
20 A C B B A D
21 D B A B B A
22 C A C A A C
23 B D B A C A
24 C A D D B D
25 C B B A B A
26 D A A D D D
27 D B D C D C
28 B B A C A A
29 D B A B D C
30 D C D B A A
31 A B A A A D
32 A A D A A B
33 D A C A B D
34 C D C B D A
35 B A A A A A
36 D D B A C A
37 B A B A A D
38 B D A C C D
39 D B A D B C
40 C A D D D C
41 B A A B B A
42 A C B A B B
43 D A A D A B
44 A D A B B A
45 A A D C A D
46 C C C A B B
47 C D C A B B
48 A A C A D A
49 D A B A A D
50 D A A D A A

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh THPT Thuận Thành 3 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!