Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Kim Đồng

Đề kiểm tra định kì giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2016 - 2017 trường tiểu học Kim Đồng.

Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Kim Đồng

De thi giua ki 2 lop 2 mon Toan 2017 - TH Kim Dong

Theo TTHN

Câu 2: Trong phÐp chia, sè bÞ chia lµ 4 chôc, nÕu sè chia  lµ 5 th× th­ư¬ng lµ:

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 3:  B¹n Lan ngñ tr­ưa thøc dËy lóc 1 giê, ta cã thÓ nãi Lan thøc dËy lóc:

A.  1 giê s¸ng

B.  1 giê tèi

C.  13 s¸ng

D.  13 giê

Câu 4:  Mét ®­ưêng gÊp khóc gåm 4 ®o¹n th¼ng cã ®é dµi 28cm. Tæng ®é dµi ®o¹n th¼ng thø nhÊt vµ ®o¹n th¼ng thø hai lµ 9cm. Hai ®o¹n th¼ng cßn l¹i dµi lµ:

A.  28cm

B.  9cm

C.  19cm

D.  4cm

Câu 5:  32 häc sinh xÕp ®Òu thµnh 4 hµng, mçi hµng cã bao nhiªu häc sinh ?

A.  4

B.  8

C.  28

D.  32

 

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán 2017 - TH Kim Đồng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247