Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Anh 2018 - TH Võ Thị Sáu

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Võ Thị Sáu, Sa Pa có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Anh 2018 - TH Võ Thị Sáu

De thi giua ki 2 lop 5 mon Anh 2018 - TH Vo Thi Sau

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Anh 2018 - TH Võ Thị Sáu

PART 1: LISTEN (2,5 points)

Question 1 : Listen and circle (1pts)

1. A                       3. D

2. C                       4.  C

Question 2 :Listen and number (1,5pts)

1- b                   2 – c               3 – a              4 – d              5 – f              6- e

Tape script

Nam : How can I get to Sapa ?

Quan : You can take a coach.

Nam . Yes. Thanks

Quan : What would you like to be in the future ?

Nam : I’d like to be a pilot

Quan : Why ?

Nam : Because I’d like to fly a plane

Quan : ohh !! Great.

Quan : What do you do in your freetime Nam ?

Nam : I surf the internet

Quan : oh ! me too

Quan : What’s the matter with you , Nam ?

Nam : I have a stomach ache

Quan : You should go to the doctor

Nam : Yes. I will. Thanks

Quan : What does your father do in his freetime ?

Nam : He go fishing

Quan : Ohh ! so great

Quan : What would you like to eat , Nam ?

Nam : I’d like a bar of chocalate

Quan : me too 

PART 2:  READING (2,5 points)

Question 3 : Read the passage and tick true (T) or False (F)

 1. T
 2. F
 3. T
 4. F
 5. T

PART 3: WRITING (2,5points)

Question 4: Reorder the words to make sentence (Sắp xếp các từ đã cho để thành câu đúng) (1,5 points)

 1. What would you like to be in the future ?
 2. Where’s the post ofice?
 3. What’s the matter with you ?
 4. When will Sports Day be ?
 5. What would you like to eat?
 6. Do you like the story?

Question 5: Fill in the blanks (1 point)

 

A: What’s would you like to be in the future ?

           B: I’d like to be a  (free answer).

PART 4: Speaking (3 pts)

Question 6: Answer  the questions.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Anh 2018 - TH Võ Thị Sáu

 •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247