Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 7 năm 2018 huyện Cát Tiên

Dưới đây là đề thi học kì 1 môn Anh lớp 7 năm học 2018-2019 của huyện Cát Tiên,có đáp án và lời giải chi tiết.

Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 7 năm 2018 huyện Cát Tiên

Part 2: Circle the answer A, B, C or D that best completes each sentence (2.0pts)

1.___________is it from your house to school? – About three kilometers.

                  A. How far                     B. How long                  C. How many              D. How much

2. She works in a hospital. She makes sick people well. She is a (an)___________

                  A. housewife                  B. doctor                        C. teacher                    D. engineer

3. Armchairs are ___________comfortable than chairs.

                  A. the most                    B. the more                    C. more                       D. most

4. ___________a beautiful girl!                     

                  A. What                         B. Where                        C. When                      D. Who

5. Her birthday is ___________Friday, August 20th.

                  A. at                               B. by                              C. on                           D. in

6. Phong: Let’s have a coffee break.  Tam: ___________.

                  A.  I do too                                                           C. That’s a good idea

                  B. I will go camping next Sunday                        D. I’m afraid so

De thi hoc ki 1 mon Anh lop 7 nam 2018 huyen Cat Tien

Đáp án đề thi học kì 1 môn Anh lớp 7 năm 2018 huyện Cát Tiên

Theo TTHNDe thi hoc ki 1 mon Anh lop 7 nam 2018 huyen Cat Tien

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 7 năm 2018 huyện Cát Tiên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247