Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2014 (P1)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 gồm 2 đề thi (Đề số 1, đề số 2) năm 2014 của trường THCS Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai, các em tham khảo dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2014 - Đề số 1

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 2a và 2b. 

Câu 1. Tập nghiệm của phương trình: (x - 3/2) (x + 1) = 0 là:

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

Câu 2. Cho phương trình (m2 + 5m +4)x = m + 1 trong đó x là ẩn, m là một số cho trước. Hãy nối một ý ở cột A với một ý ở cột B để được một mệnh đề đúng.

A

B

a) Khi m = 0

1) thì phương trình vô nghiệm

b) Khi m = -1

2) thì phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của x

 

3) thì phương trình nhận x =  1/4 là nghiệm

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

D. x ≠ - 1 

Câu 4. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?

A. 2x2 + 1 < 0                                                                 C. 0.x + 4 > 0

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

Câu 5. Với x < y, ta có

A. x - 5 > y – 5                    C. 2x –5 < 2y – 5

B. 5 – 2x < 5 – 2y                D. 5 – x < 5 - y

Câu 6. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

A. Số a là số âm nếu 3a < 5a           C. Số a là số dương nếu 5a < 3a 

B. Số a là số dương nếu 3a > 5a       D. Số a là số âm nếu 5a < 3a

Câu 7. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng tập nghiệm của bất phương trình 3x - 4 < -1.

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

Câu 8. Giá trị x = 1 là nghiệm của bất phương trình:

A. 3x + 3 > 9             C. x - 2x < - 2x + 4

B. -5x > 4x + 1          D. x - 6 > 5 - x

Câu 9. Khi x < 0, kết quả rút gọn của biểu thức |- 2x| - x + 5 là:

A. - 3x + 5           B. x + 5        C. – x + 5        D. 3x + 5 

Câu 10. Biết MN/PQ = 2/5 và MN = 2cm. Độ dài đoạn PQ bằng:

A. 5cm          B. 10/5 cm              C. 10cm           D. 2cm

Câu 11. Trong Hình 1 biết MM' // NN', MN = 4cm, OM’ = 12cm và M’N’ = 8cm. Số đo của đoạn thẳng OM là:

A. 6cm                B. 8cm           C. 10cm             D. 5cm

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

Câu 12. Trên hình 2 có MN // BC. Đẳng thức đúng là: 

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

A.MN/BC = AM/AN              B. MN/BC =  AM/AB

C. BC/MN =  AM/AN            D.AM/AB =  AN/BC

Câu 13. Một hình hộp chữ nhật có

A. 6 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh            B. 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh

C. 6 mặt, 8 cạnh, 12 đỉnh          D. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

Câu 14. Cho hình lập phương có cạnh bằng 3 cm (hình 3). Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

A. 9 cm2                C. 36 cm2              B. 27 cm2            D. 54 cm2

Câu 15. Trong hình 4. Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

A. 54 cm3              C. 30 cm2             B. 54cm2            D. 30 cm3

II. Tự luận

Câu 16. (2 điểm) Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc dự định là 40km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 15 phút và tiếp tục đi. Để đến B kịp thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 5km/h. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B. 

Câu 17. (1,5 điểm) Cho bất phương trình

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

a, Giải bất phương trình trên.

b, Biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Câu 18. (2,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD, M là trung điểm của cạnh DC. Điểm G là trọng tâm của tam giác ACD. Điểm N thuộc cạnh AD sao cho NG // AB. 

a) Tính tỷ số DM

                   NG

b, Chứng minh ∆DGM đồng dạng với ∆BGA và tìm tỷ số đồng dạng.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2014 - Đề số 2

I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 18 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Nghiệm của phương trình 2x + 6 = 1 là

A. x = −2,5             B. x = 2,5             C. x = 3,5         D. x = −3,5.

Câu 2. Tập nghiệm của phương trình 2x(x − 3) = 0 là

A. S ={0}             B.S = {0;3}        C. S = {3}            D.S = ∅

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình 3x 2

                                                       2           = x

A. S = {2}              B. S = {−2}              C.S = ∅           D.S = {1}.

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình x2 −16 = 0 là

A. S = {16}                 B. S = {4}             C. S = {−4}        D. S = {−4; 4}.

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình y2− y = 0 là

A. S = {0;1}             B. S = {1}             C. S = {0}          D. S = ∅

Câu 6. Bất phương trình: 2x −3 > 0 có nghiệm là

A. x >1              B. x >1,5            C. x > −1,5          D. x < 1,5.

Câu 7. Bất phương trình 5x < 2x − 3 có nghiệm là

A. x < −1             B. x > −1             C. x > −0,5           D. x < 0,5.

Câu 8. Giá trị của biểu thức 4x −10 không âm khi

A. x < 2,5               B. x ≥ 2,5           C. x ≤ −2,5           D. x < −5. 

Câu 9. Số x = −1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. 10 – 2x < 2            B. x > 1          C. −3x + 4 > 5        D. x + 1> 7−2x. 

Câu 10. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC ⊥ BD và AC = 4cm; BD = 7cm. Diện tích tứ giác ABCD bằng

A. 14cm2         B. 28cm2              C. 22cm2         D. 11cm2.

Câu 11. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k thì tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số: 

A. k           B.1

                   k

C. k2              D.1.

Câu 12. Cho tam giác ABC có E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A.Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AEF theo tỉ số 1

                                                                             2

B. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AFE theo tỉ số 2.

C. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AEF theo tỉ số 2.

D. Tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 2. 

Câu 13. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số 3

                                                                                               5 

tích của ABC và A’B’C’ là:

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

Câu 19. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng.

A

B

a) Nếu 15a

1) a < 0.

b) Nếu 9,4a > 9,5a thì

2) a = 0.

 

3) a > 0.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 20 (1 điểm). Giải phương trình:

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 (P1)

Câu 21 (1,5 điểm). Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4h và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5h. Tính khoảng cách giữa hai bến, biết vận tốc dòng nước là 2km/h.

Câu 22. (2,5 điểm). Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a. Chứng minh rằng OA.OD = OB.OC.

b. Đường thẳng đi qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K. Chứng minh rằng: OH/OK = AB/CD

Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật nhiều đề thi kì 2 lớp 8 của các trường THCS các em nhớ lưu lại link và thường xuyên theo dõi nhé!

>>> Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 có đáp án năm 2014

Tuyensinh247 Tổng hợp


 

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

4 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2014 (P1)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!