Đề thi khảo sát lớp 10 môn Sinh năm 2019 - THPT Liễn Sơn

Đề thi khảo sát kiến thức chuẩn bị năm học 2019 - 2020 môn sinh học lớp 10 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án.

Đề thi khảo sát lớp 10 môn Sinh năm 2019 - THPT Liễn Sơn

Câu 6: Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là:

A. Oatxơn và Cric         B. Moocgan       C. Menđen                      D. Menđen và Moocgan

Câu 7: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

A. 1200 nuclêôtit   B. 3120 nuclêôtit.       C. 2400 nuclêôtit.    D. 3600 nuclêôtit.

Câu 8:  Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa :

A. 20 nuclêôtit                 B. 30 nuclêôtit      C. 20 cặp nuclêôtit   D. 10 nuclêôtit

De thi khao sat lop 10 mon Sinh nam 2019 - THPT Lien Son

Đáp án đề thi khảo sát lớp 10 môn Sinh năm 2019 - THPT Liễn Sơn

De thi khao sat lop 10 mon Sinh nam 2019 - THPT Lien Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát lớp 10 môn Sinh năm 2019 - THPT Liễn Sơn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!