Đề thi khảo sát lớp 12 môn tiếng Anh 2019 - THPT Đoàn Thượng

Đề sát hạch lần 1 năm học 2019 - 2020 môn tiếng Anh lớp 12 có đáp án chi tiết trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương.

Đề thi khảo sát lớp 12 môn tiếng Anh 2019 - THPT Đoàn Thượng

12. My favourite household chore in the family is to …. The garbage because it doesn’t cost much time

A. give up         B. carry out       C. turn up           D. take out

13. Steve Davis, …. won the trophy last year, is already out of this year’s competition.

 

A. who           B. which          C. whose      D. whom

De thi khao sat lop 12 mon tieng Anh 2019 - THPT Doan Thuong

De thi khao sat lop 12 mon tieng Anh 2019 - THPT Doan Thuong

De thi khao sat lop 12 mon tieng Anh 2019 - THPT Doan Thuong

De thi khao sat lop 12 mon tieng Anh 2019 - THPT Doan Thuong

Đáp án đề thi khảo sát lớp 12 môn tiếng Anh 2019 - THPT Đoàn Thượng

De thi khao sat lop 12 mon tieng Anh 2019 - THPT Doan Thuong

Theo TTHN

12. My favourite household chore in the family is to …. The garbage because it doesn’t cost much time

A.give up         B. carry out       C. turn up           D. take out

13. Steve Davis, …. won the trophy last year, is already out of this year’s competition.

A.who           B. which          C. whose      D. whom

 

Viết bình luận: Đề thi khảo sát lớp 12 môn tiếng Anh 2019 - THPT Đoàn Thượng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!