Đề thi kì 2 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2018 trường THCS Mỹ Đức, huyện An Lão có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Mỹ Đức

De thi ki 2 lop 8 mon Hoa 2018 - THCS My Duc

Đáp án đề thi kì 2 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Mỹ Đức

De thi ki 2 lop 8 mon Hoa 2018 - THCS My Duc

Theo TTHN

                                      I .TRẮC NGHIỆM (4 Đ) :

Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng

C©u 1: ChÊt ®­­îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ O2 trong PTN lµ

A . H2O                          B. KMnO4                  C. Kh«ng khÝ         D. CaCO3

C©u 2: Oxit axit gåm tÊt c¶ c¸c chÊt trong nhãm

A. CaO, N2O5                B. Na2O , N2O5        C.  CO2, N2O5         D. CO2,CaO

C©u 3: Oxit bazơ gåm tÊt c¶ c¸c chÊt trong nhãm

A. Fe(OH)2 ,Na2O        B. Na2O , N2O5         C. CaO, Na2O         D. CO2,N2O5       

C©u 4: KhÝ O2 ph¶n øng ®­­îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong nhãm

A. CuO, HgO, H2O                       B.  CH4, Fe ,H2

C. CuO, HgO ,H2SO4                    D.  CuO, HgO ,HCl

C©u 5: CÆp ho¸ chÊt ®­îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ H2 trong PTN

A. Zn vµ H2SO4                            B.  Zn vµ H2O

C. Zn vµ Fe(OH)2                         D. C¶ A,B,C

Câu 6.Dung  dÞch lµm qu× tÝm ®æi sang ®á lµ:

  A.  dd HCl                B. dd NaOH               C. dd NaCl             D. dd ZnCl2

Câu 7 .Hçn hîp khÝ nµo sau ®©y lµ hçn hîp næ

  A.  H2 vµ N2                B.   H2 vµ O2             C.   CH4 vµ N2         D.  O2 vµ N2

Câu 8:Cho 22,4 g sắt tác dụng với dd H2SO4 loãng chứa 24,5 g H2SO4. Thể tích khí H2 thu được ở đktc là:

 A.    22,4 lit            B. 3,36 lit             C. 4,48 lit            D. 5,6 lit

 

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Mỹ Đức

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!