Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Thái Bình

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh - Sở GD Thái Bình năm học 2022 - 2023 lớp 9, đề thi gồm 3 trang như sau:

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Thái Bình

Part 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

29. It's important to conserve the Earth's resources for future generations.

A. reuse           B. waste         C. recycle              D. save

30. The company is very successful in releasing a new product, which contains no artificial colors.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Thai Binh

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Thai Binh

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Thai Binh

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Thái Bình

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247