Đề thi KSCL môn Anh lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm học 2019-2020 gồm 50 câu dưới hình thức trắc nghiệm.

Đề thi KSCL môn Anh lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differsfrom the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1: A. culture B. suggest C. shuttle D. drug

Câu 2: A. cooked B. booked C. looked D. naked

De thi KSCL mon Anh lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2019>>>> Tải đề thi TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL môn Anh lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!