Đề thi KSCL môn Tiếng anh lớp 9 trường Thcs Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 9 môn tiếng anh trường THCS Lê Qúy Đôn năm học học 2018-2019, cụ thể như sau:

Đề thi KSCL môn Tiếng anh lớp 9 trường Thcs Lê Qúy Đôn năm 2018-2019

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part pronounced differently from that of the others

Câu 1: A. clothing   B.  although  C. together  D. birthday

Câu 2: A. collects  B. alows  C. happens  D. conserves

Câu 3: A. children  B. charity  C. chicken  D. christian

Câu 4: A. hour  B. heat  C. honor  D. honest

Câu 5: A. needed  B. worked  C. stopped  D. watched

De thi KSCL mon Tieng anh lop 9 truong Thcs Le Quy Don nam 2018-2019De thi KSCL mon Tieng anh lop 9 truong Thcs Le Quy Don nam 2018-2019De thi KSCL mon Tieng anh lop 9 truong Thcs Le Quy Don nam 2018-2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL môn Tiếng anh lớp 9 trường Thcs Lê Quý Đôn năm 2018-2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!