Đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 4 năm 2014 THPT Triệu Sơn

Tuyensinh247 gửi tới các em đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 4 năm 2014 của trường THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa.

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B NĂM 2014 - THPT TRIỆU SƠN, THANH HÓA

Câu 1. Một mARN trưởng thành của người được tổng hợp nhân tạo gồm 3 loại Nu A, U G. Số loại bộ ba mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN trên là:    

 A.  61.                        B.  27.                   C.  9.                          D.  24.

Câu 2. Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì

A. các đảo cách xa nhau nên các sinh vật giữa các đảo không trao đổi vốn gen cho nhau.

B. rất dễ xảy ra hiện tương di nhập gen.

C. giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối và khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn.

D. chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 3: Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp NST kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li, giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là:

A. 4                        B. 6                         C. 2                       D. 8

Câu 4: Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây

De thi thu dai hoc mon Sinh khoi B lan 4 nam 2014 THPT Trieu Son

Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lại trên, những phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 là

A. (2) và (4).           B. (3) và (6)            C. (1) và (5)              D. (2) và (5)

Câu 5. Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là

A. không có sự tương hợp về cấu tạo cơ quan sinh sản với các cá thể cùng loài.

B. bộ NST của bố và mẹ trong các con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc.

C. có sự cách li hình thái với các cá thể cùng loài.

D. cơ quan sinh sản thường bị thoái hoá.

Câu 6: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lý thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?

(1) AAAa x AAAa.     (2) Aaaa x Aaaa.   (3) AAaa x AAAa.    (4) AAaa x Aaaa.

Đáp án đúng là:

A. (1), (4)               B. (2), (3)             C. (1), (2).                D. (3), (4).

Câu 7.  Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là

0,3BB + 0,4Bb + 0,3bb = 1.

Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp chiếm 0,95?

A. 4.                      B. 2.                          C. 3.                        D. 1.

Câu 8: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này không thể phát hiện ở tế bào

A. tảo lục.           B. vi khuẩn.           C. ruồi giấm.         D. sinh vật nhân thực.

Câu 9: Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

A. mất đoạn.             B. đảo đoạn.          C. lặp đoạn.           D. chuyển đoạn.

Câu 10: Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng  gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, thể dị hợp cho màu da nâu. Bố và mẹ da nâu đều có kiểu gen AaBbCc thì xác suất sinh con da nâu là:

A. 1/64                 B. 1/256                C. 1/128                       D. 62/64

Câu 11: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

(1) Ung thư máu. (2) Hồng cầu hình liềm. (3) Bạch tạng. (4) Claiphentơ. (5) Dính ngón 2 và 3.   (6) Máu khó đông. (7) Tơcnơ. (8) Đao. (9) Mù màu. Những thể đột biến lệch bội là

A. (1), (4), (7), (8).                                       B. (1), (3), (7), (9).       

C. (4), (7), (8).                                             D. (4), (5), (6), (8).

Câu 12: Một gen lặn có hại có thể biến mất hoàn toàn khỏi quần thể bởi:

 A. Đột biến ngược                                         B. Di - nhập gen          

 C. Yếu tố ngẫu nhiên                                   D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 13: Để chuyển một gen của người vào tế bào vi khuẩn E-coli nhằm tạo ra nhiều sản phẩm của gen người trong tế bào vi khuẩn người ta phải lấy mARN của gen người cần chuyển, cho phiên mã ngược thành ADN rồi mới gắn ADN này vào plasmit và chuyển vào vi khuẩn. Vì nếu không làm như vậy thì

A. gen của người có kích thước lớn không đưa vào được tế bào vi khuẩn.

B. gen của người sẽ không thể dịch mã được trong tế bào vi khuẩn.

C. sản phẩm được tổng hợp từ của gen của người sẽ không bình thường và không có giá trị sử dụng.

D. gen của người sẽ không thể phiên mã được trong tế bào vi khuẩn

Câu 14. Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuổi các sự kiện như sau:

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n

2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n

3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n

4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội

5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường  cho giao tử 2n

A. 5 → 1 → 4             B. 4 → 3 → 1             C. 3 → 1 → 4           D. 1 → 3 → 4

Câu 15: Từ một quần thể của một loài cây được tách ra thành hai quần thể riêng biệt. Hai quần thể này chỉ trở thành hai loài khác nhau trong trường hợp nào nêu dưới đây?

A. Giữa chúng có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm hình thái.

B. Giữa chúng có sự khác biệt đáng kể về thời gian ra hoa.

C. Giữa chúng có sự sai khác về thành phần kiểu gen

D. Giữa chúng có sự khác biệt về tần số alen

Câu 16. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài

A. động vật bậc cao                                B. động vật

C. thực vật                                            D. có khả năng phát tán mạnh

Câu 17.  Trong hình thành loài bằng con đường điạ lí, nếu có sự tham gia của biến động di truyền thì

A. không thể hình thành loài mới được do sự biến động làm giảm độ đa dạng di truyền

B. hình thành loài mới sẽ diễn ra chậm hơn do sự phân hóa kiểu gen diễn ra chậm

C. hình thành loài mới sẽ diễn ra nhanh hơn do sự phân hóa kiểu gen diễn ra nhanh

D. cùng một lúc sẽ hình thành nhiều loài mới do sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 18. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa gì?

A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axitnuclêic

B. Trong quá trình tiến hoá,ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin

C. Prôtêin có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mã và dịch mã

D. Sự xuất hiện các prôtêin và axitnuclêic chưa phải là xuất hiện sự sống

Câu 19. Thực chất của tiến hoá tiền sinh học là hình thành

A. các chất hữu cơ từ vô cơ                                   

B. Sinh vật nhân sơ

C. mầm sống đầu tiên từ các hợp chất hữu cơ

D. vô cơ và hữu cơ từ các nguyên tố trên bề mặt trái đất nhờ nguồn năng lượng tự nhiên

Câu 20. Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.

B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.

C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.

D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.

Câu 21. Hai loài ếch cùng chung sống trong một hồ nước, số lượng của loài 1 hơi giảm, còn số lượng của loài 2 giảm đi rất nhanh, điÒu nµy chứng minh cho mối quan hệ:

A. Hội sinh          B.  Cộng sinh       C. Con mồi - vật dữ          D. Cạnh tranh 

Câu 22: Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm ở

A. tâm động.   B. hai đầu mút NST.   C. eo thứ cấp.   D. điểm khởi sự nhân đôi

Câu 23. Rừng nhiệt đới khi bị chặt trắng, sau một thời gian những loại cây nào sẽ nhanh chóng phát triển: 

 A. Cây gỗ ưa bóng                           B. Cây gỗ chịu bóng      

  C. Cây gỗ ưa sáng                           D. Cây thân cỏ ưa sáng

Câu 24. Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái

(1) Thực vật nổi   (2) Động vật nổi   (3) Giun   (4) Cỏ    (5) Cá ăn thịt

Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái là:

 A. (2) và(4), (5)   B. (2), (3) và (4)   C. (1), (3) và (4)    D. (2),  (3) và (5)         

 Câu 25. Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau : cào cào, thỏ và nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ăn này, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là   

A. chim sâu, mèo rừng, báo.                           B. cào cào, thỏ, nai.    

C. chim sâu, thỏ, mèo rừng.                            D. cào cào, chim sâu, báo.         

Câu 26:  Người ta tiến hành cấy truyền một phôi bò có kiểu gen AABB thành 15 phôi và nuôi cấy thành 15 cá thể. Cả 15 cá thể này

A. có kiểu hình hoàn toàn khác nhau.

B. có giới tính giống hoặc khác nhau.

C. có khả năng giao phối với nhau để sinh con.

D. có mức phản ứng giống nhau.

Câu 27:  Cho các thành phần

(1) mARN của gen cấu trúc;          (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X ;

(3) ARN pôlimeraza;         (4) ADN ligaza;        (5) ADN pôlimeraza.

Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli

 A. (2) và (3)          B. (1), (2) và (3)        C. (3) và (5)         D. (2), (3) và (4)

Câu 28: Ở cừu , gen A - có sừng, gen a- không sừng, cùng có kiểu gen dị hợp (Aa)  nhưng cừu đực thì có sừng, cừu cái lại không có sừng. Cho lai 2 giống cừu thuần chủng có sừng và không sừng theo phép lai thuận và lai nghịch. Kết quả ở F1

A. 1/2 có sừng là cừu đực + 1/2 không sừng là cừu cái

B. Lai thuận: 1/2 có sừng là đực + 1/2 không sừng là cái; Lai  nghịch: 100% có sừng

C. Lai thuận: 100% có sừng; Lai nghịch: 1/2 có sừng  + 1/2 không sừng.

D. 50% cừu đực có sừng + 50% cừu cái không sừng

Câu 29:  Khi nói về số lần nhân đôi và số lần phiên mã của các gen ở một tế bào nhân thực, trong trường hợp không có đột biến, phát biều nào sau đây là đúng ?

A. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

B. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

C .Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

D.Các gen nằm trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau

Câu 30: Cho các thành tựu sau:

(1). Cừu Đôly

(2). Giống bông kháng sâu bệnh

(3). Chuột bạch có gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống

(4). Giống dâu tằm tam bội

(5). Giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt

(6). Giống lúa hạt gạo màu vàng có khả năng tổng hợp  - carotene

 Các thành tựu của công nghệ gen là:

A. (1), (3), (5), (6)                                 B. (1), (2), (3), (5), (6)        

C. (2), (3), (5), (6)                                 D. (1), (2), (3), (5)

Câu 31: Ở một loài động vật ngẫu phối, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX. Xét 3 gen, trong đó: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y; gen thứ ba có 5 alen nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X,Y. Tính theo lý thuyết, loài động vật này có tối đa bao nhiêu kiểu gen về ba gen nói trên?

A. 1380.                 B. 378.                  C. 1860                    D. 1800.

Câu 32: Xét một phần của chuỗi polipeptit có trình tự axit amin như sau:

        Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - ...

        Thể đột biến về gen này có dạng:

        Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser - Arg, ...

       Đột biến thuộc dạng:

A. Thêm 1 cặp nucleotit.                                    B. Thay thế 1 cặp nucleotit.

C. Mất 3 cặp nucleotit.                                       D. Mất 1 cặp nucleotit.

Câu 33: Ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết với giới tính là:

A. Điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong quá trình phát triển cá thể

B. Phát hiện ảnh hưởng của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến giới tính

C. Sớm phân biệt được đực, cái và điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất

D. Phát hiện ảnh hưởng của môi trường bên trong ảnh hưởng đến giới tính

Câu 34:  Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin?

A. 5’UAG3’             B. 5’AGU3’               C. 5’AUG3’                  D. 5’UUG3’

Câu 35. Cho một số khu sinh học :

(1) Đồng rêu (Tundra). (2) Rừng lá rộng rụng theo mùa. (3) Rừng lá kim phương bắc (Taiga). (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới.Có thể sắp xếp các khu sinh học nói trên theo mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn theo trình tự đúng là

A. (2) → (3) → (1)→ (4).                            B. (1) → (2)→ (3) →(4).  

C. (1) → (3) → (2) → (4).    D. (2)→ (3)→ (4)→ (1).  

 Câu 36. Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal          Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal               Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal

Hiệu suất sinh thái giữa bật dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 là :

A. 12%                      B. 10%                   C. 15%                      D. 9%            

Câu 37: : Cho sơ đồ phả hệ sau:

De thi thu dai hoc mon Sinh khoi B lan 4 nam 2014 THPT Trieu Son

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng bị mắc bệnh là

A. 1/16.                 B. 1/6.                     C. 1/12.                        D. 1/8.

Câu 38. Một quần thể ngẫu phối xét 3 locut gen: locut 1 có 3 alen nằm trên NST thường, locut 2 có 3 alen nằm trên X đoạn không tương đồng trên Y. Locut 3 gồm 2 alen  nằm trên NST X đoạn tương đồng trên Y. Nếu chỉ xét 3 locut trên thì số kiểu giao phối khác nhau trong quần thể là?

A. 2256                   B. 9072                  C. 9520                 D. 2268

Câu 39: Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường: alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là:

 A. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.                    

B. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

C. 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.                    

D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Câu 40: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E.coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E.coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14 ?

A. 8                        B. 32                     C. 16                          D. 30

Câu 41: Ở loài mèo nhà,cặp alen D,d quy định màu lông nằm trênvùng không tương đồng của NST giới tính X (DD: lông đen, Dd: tam thể, dd:lông vàng). Trong một quần thể mèo, người ta ghi được số liệu về các kiểu hình sau:

- Mèo đực: 311 lông đen, 42 lông vàng

- Mèo cái: 277 lông đen, 7 lông vàng, 54 tam thể

Tần số các alen  D và d trong quần thể trong điều kiện cân bằng lần lượt là:

A. 0,85 và 0,15    B. 0,654 và 0,34    C. 0,893 và 0,107    D. 0,726 và 0,274

 Câu 42: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn  so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai AB/abXDXd   x  AB/abXDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 11,25%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng là

A. 6,25%.              B. 5%                 C. 2,5%                D. 3,75%

Câu 43: Ở một loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn. Cho các con đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh ngắn (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh dài, 25% số con cánh ngắn. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số con cánh ngắn chiếm tỉ lệ

A.39/64               B. 1/4                      C.3/8                  D.25/64

Câu 44: Ở một loài sinh vật, hai cặp gen A,a và B,b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và cách nhau 20cM. Hai cặp gen D,d và E, e cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác và cách nhau 10cM. Cho phép lai:

De thi thu dai hoc mon Sinh khoi B lan 4 nam 2014 THPT Trieu Son

Biết rằng không phát sinh đột biến mới và hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về tất cả các gen trên chiếm tỉ lệ

A.0,8%                    B. 8%                     C. 2%                      D.7,2%

Câu 45 : Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P:

De thi thu dai hoc mon Sinh khoi B lan 4 nam 2014 THPT Trieu Son

 trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 50,73%. Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ

 A. 11,04%              B. 16,91%               C. 22,43%              D. 27,95%

Câu 46: So với đột biến nhiễm sắc thể thì đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của tiến hóa vì

A. đa số đột biến gen là có hại, vì vậy chọn lọc tự nhiên sẽ loại bỏ chúng nhanh chóng, chỉ giữ lại các đột biến có lợi.

B. alen đột biến có lợi hay có hại không phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường sống, vì vậy chọn lọc tự nhiên vẫn tích lũy các gen đột biến qua các thế hệ.

C. các alen đột biến thường ở trạng thái lặn và ở trạng thái dị hợp, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp vào kiểu gen do đó tần số của gen lặn có hại không thay đổi qua các thế hệ.

D. đột biến gen phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể và ít ảnh hưởng đến sức sống, sự sinh sản của cơ thể sinh vật.

Câu 47: Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng

A. để cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit.

B. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN.

C. để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN.

D. để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN.

Câu 48: Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ-cánh bình thường x   ♂mắt trắng, cánh xẻ→ F1 100% mắt đổ-cánh bình thường. F1 x F1→ F2:    ♀: 300 mắt đỏ - cánh bình thường  ♂: 120 Mắt đỏ - cánh bình thường: 120 mắt trắng - cánh xẻ: 29 mắt đỏ - cánh xẻ: 31 mắt trắng - cánh bình thường

Hãy xác định KG của F1 và tần số hoán vị gen?

De thi thu dai hoc mon Sinh khoi B lan 4 nam 2014 THPT Trieu Son

Câu 49: Cơ thể có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử, một số tế bào đã xảy ra đột biến không phân li của cặp NST chứa cặp gen Aa trong giảm phân 2, các cặp NST còn lại phân li bình thường. Các loại giao tử đột biến có thể được tạo thành là:

A. AaB, aab, B,b                                            B. AAB,AaB,aaB,B,b

C. AAB, AAb, aaB, aab, B, b                             D. AaB, Aab,AAB,aab,B,b

Câu 50: Một nhà khoa học sinh học phát hiện thấy 3 loại protein bình thường có cấu trúc khác nhau được dịch mã từ 3 phân tử mARN khác nhau. Tuy nhiên 3 phân tử mARN này được phiên mã từ cùng 1 gen trong nhân tế bào. Hiện tượng này xảy ra là do:

A. gen được phiên mã theo cấu trúc khác nhau

B. 3 phân tử protein có chức năng khác nhau

C. một đột biến trước khi gen phiên mã làm thay đổi cấu trúc của gen

D. các exon của gen được sắp xếp theo cách khác nhau để tạo nên các phân tử mARN khác nhau.

HẾT!

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B NĂM 2014 - THPT TRIỆU SƠN, THANH HÓA

1D

11C

21D

31C

41C

2C

12C

22B

32B

42D

3C

13C

23D

33C

43D

4D

14A

24C

34C

44B

5B

15B

25B

35C

45D

6C

16D

26D

36A

46D

7C

17C

27A

37B

47C

8B

18B

28A

38B

48C

9C

19C

29A

39B

49C

10D

20B

30C

40D

50D

Các em tiếp tục theo dõi các đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014  tiếp theo trên Tuyensinh247.com nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 4 năm 2014 THPT Triệu Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247