Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lục Ngạn Số 3

Các em theo dõi đề thi thử đại học và đáp án môn Hóa khối A,B năm 2014 trường THPT Lục Ngạn số 3 tỉnh bắc Giang.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A,B NĂM 2014 - THPT LỤC NGẠN SỐ 3, BẮC GIANG

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1, Be =9, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35,5; K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.Si=28

Câu 1: Thuỷ phân hoàn toàn 6,84 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80%, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:           A. 4,32            B. 3,456             C. 8,64                    D. 6,912

Câu 2: Trong các chất sau: Na2SO4,Cl2, CuSO4, S, SO2, H2S, Fe2(SO4)3, SO3. Số chất có thể tạo ra H2SO4 bằng một phản ứng là:   

A. 5.                    B. 6.                    C. 7.                         D. 8.

Câu 3: Số hợp chất đơn chức, mạch hở, đồng phân của nhau có cùng công thức phân tử C4H6O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:        

A. 8.                   B. 10.                      C. 7.                       D. 9.

Câu 4: Cho dãy các chất: o-xilen, stiren, isopren, vinylaxetilen, Anđehit axetic, Toluen, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là ở điều kiện thường là:

A. 5.                   B. 3.                      C. 4.                      D. 6.

Câu 5: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 6,72 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 8,1                   B. 5,4                     C. 7,56                  D. 10,8

Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung AgNO3 rắn.                          (b) Đun nóng NaCl tinh thể với H2SO4 (đặc).

(c) Hòa tan Urê trong dung dịch HCl.     (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dd NaHCO3.

(e) Hòa tan Si trong dung dịch NaOH      (f) Cho Na2S vào  dung dịch Fe(NO3)3

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là:  

A. 6                      B. 4.                    C. 3.                   D. 5.

Câu 7: Cho các chất: Al, Cl2, NaOH, Na2S, Cu, HCl, NH3, NaHSO4 ,Na2CO3, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là:          

A. 9                     B. 7                    C. 6                      D. 8

Câu 8: Cho 15 gam hỗn hợp các amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là :

A. 15,925 gam.          B. 20,18 gam.       C. 16,825 gam.     D. 21,123 gam.

Câu 9: Từ 0,1 mol K2Cr2O7 tác dụng với dung dịch HCl dư. Thể tích khí Clo (lít) thu được ở đktc là:

A. 6,72               B. 4,48                   C. 3,36                     D. 5,6

Câu 10: Đốt cháy x mol andehit X tạo ra 2x mol CO2. Mặt khác x mol X tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac dư tạo ra 4x mol Ag. Xác định X trong số các andehit sau:

A. HCHO            B. CH2=CH-CHO            C. (CHO)2            D. CH3CHO

Câu 11: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, propan-1,2-điol, etylen glicol, anbumin, Axit axetic, Glucozo, Anđehit axetic, Gly-Ala. Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

A. 4.                     B. 6.                       C. 5.                        D. 7.

Câu 12: Tổng số đồng phân thơm của C6H6,C7H8, C8H10 là:

A. 5                      B. 7                      C. 6                           D. 4

Câu 13: Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, SiO2,Cr2O3 ,Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là

A. 4                  B. 7                      C. 6                                D. 5

Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp KNO3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 trong đó số mol Cu(NO3)2 bằng 2 lần số mol Fe(NO3)2 trong điều kiện không có oxy, sau phản ứng thu được V lít hỗn hợp khí ở đktc. Cho V lít hỗn hợp khí trên vào nước thu được 1,2 lít dung dịch Y có pH = 1(trong Y chỉ chứa 1 chất tan duy nhất), không có khí bay ra. Giá trị của m là:          

A. 10,96                B. 12,635               C. 8,63                 D. 11,12

Câu 15: Cho 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1 M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3, 0,05 mol HCl và 0,025 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 75,725.              B. 15,6                C. 83,525.                D. 7,8.

Câu 16: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?

A. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2.

B. H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3.

C. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO.

D. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH.

Câu 17: Cho 0,1 mol chất X (C2H9O6N3) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH đun nóng thu được hợp chất amin làm xanh gấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Chọn giá trị đúng của m? A. 14,6 gam                B. 12,5 gam                 C. 23,1 gam    D. 17,8 gam

Câu 18: Để nhận biết Glucozơ và fructozơ ta dùng

A. Dung dịch AgNO3 /NH3                                 B. Dung dịch Br2

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường                            D. Cả A và C đều đúng

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 chứa 20% tạp chất trơ bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch gồm Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là

A. 22,5.                          B. 24,0.                          C. 23,2.                          D. 12,6.

Câu 20: Cho biết polime sau:  [-NH-(CH2)5-CO-]n được điều chế bằng phương pháp:

A. phản ứng trùng ngưng                                     B. đồng trùng ngưng

C. phản ứng trùng hợp                                         D. cả trùng ngưng và trùng hợp

Câu 21: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của ion M3+

A. [Ar]3d34s2.                B. [Ar]3d54s1.                C. [Ar]3d5.                     D. [Ar]3d44s2.

Câu 22: Cho 0,35 mol bột Cu và 0,06 mol Fe(NO3)3 vào dd chứa 0,24 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).  Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là:           

A. 52,52              B. 43,56                 C. 40,2                     D. 36,48

Câu 23: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với:

A. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.              B. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

C. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.    D. H2S, O2, nước Br2.

Câu 24: Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm anđehit axetic và axetilen tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 55,2                B. 61,78                    C. 80,36                  D. 21,6

Câu 25: Cho các chất HCHO,HCOOH, HCOOCH3, HCOOC2H3, CHCCHO, HCOONa số mol mỗi chất là 0,01 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 tổng khối lượng kết tủa thu được là:

A. 15,12               B. 12,96                   C. 17,06                   D. 19,22

Câu 26: Cho các axit sau: (1) axit fomic, (2) axit axetic, (3) axit acrylic, (4) axit oxalic. Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng dần tính axít của các axit đó:

A. 1,2,4,3              B. 2,1,3,4              C. 4,1,3,2            D. 2,3,1,4

Câu 27: Chất nào dưới đây phản ứng với dung dịch Brom theo tỉ lệ mol 1:1 thu được 2 sản phẩm

A. Toluen            B. But-2-en             C. Etilen                D. Propen

Câu 28: Xà phòng hóa hoàn toàn 200 gam chất béo có chỉ số axits bằng 7 cần tối đa x gam dung dịch NaOH 25 % thu được 18,86 gam glixerol và y gam muối natri. Giá trị của x và y là:

A. 102,4 và 206,29                           B. 98,4 và 206,74        

C. 98,4 và 206,29                             D. 102,4 và 283,09

Câu 29: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1.

A. 4                   B. 2                       C. 3                        D. 1

Câu 30: Cho hỗn hợp gồm 7,2 gam Mg và 10,2 gam Al2O3 tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,448 lít khí N2 (đktc) và dung dịch Y. Khối lượng muối khan  thu được khi cô cạn  dung dịch Y là:   

A. 42,6                  B. 87                  C. 91                  D. 48,4

Câu 31: Cho các oxit sau: NO2, P2O5 , CO2, SO2, SO3, CrO3, Cl2O7.  Số oxit axit ở trên là:

A. 4                    B. 5                      C. 7                       D. 6

Câu 32: Khi đun nóng hỗn hợp các ancol có công thức CH3OH và C3H7OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC và ở 170 oC) thì tổng  số ete và anken thu được tối đa là:

A. 5.                     B. 6.                   C. 7.                      D. 8

Câu 33: Cho phương trình: Fe(NO3)2 + NaHSO4 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + Na2SO4 + NO + H2O. Sau khi cân bằng tổng các hệ số nguyên tối giản của phương trình là:

A. 42                  B. 43                     C. 50                       D. 52

Câu 34: Cho 36 gam Glucozơ lên men với H = 80% số mol CO2 thu được cho vào dung dich Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là:

A. 48 gam           B. 36 gam             C. 32 gam             D. 40 gam

Câu 35: Hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng là bao nhiêu, biết rằng khi đưa nhiệt độ của phản ứng từ -500C lên đến 50oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 1024 lần?

A. 1                    B. 2                        C. 3                          D. 4

Câu 36: Nung nóng từng cặp chất trong bình kín:

(1) Fe + S (r)                                                         (2) Fe2O3 + CO (k)

(3) Au + O2 (k)                                                      (4) Cu + Cu(NO3)2 (r)

(5) Cu + KNO3 (r)                                                 (6) Al + NaCl (r)

(7) Ag +O3                         

Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là :

A. (1), (2),(3), (6)     B. (2), (3), (4)    C. (1),(2),(4), (5),(7)    D. (1), (4), (5)(7)

Câu 37: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư thu đuợc dung dịch X và 3,36 lít (đktc). Cho dung dịch X tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và AlCl3 0,6 M. Khối lượng kết tủa thu được là:           

A. 3,12                 B. 4,29                    C. 3,9                 D. 4,68

Câu 38: Số đồng phân este no,đơn chức mạch hở ứng với công thức C5H10O2 là:

A. 9                    B. 6                     C. 7                            D. 8

Câu 39: Hòa tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là :        

A. 85,6 gam.          B. 85,9 gam            C. 21,4 gam.         D. 16 gam.

Câu 40: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng và dung dịch HCl. Số phản ứng xảy  ra thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là:          

A. 9.                B. 10.                 C. 8.                    D. 7.

Câu 41: Oxit  cao nhất của một nguyên tố là RO2. Hợp chất của nó với hiđrô chứa 12,5% hiđrô về khối lượng. Nguyên tố đó là :       

A. Si                B. P                      C. C                      D. N

Câu 42: Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Dung dịch X có thể hòa tan được tối đa bao nhiêu gam Cu ( biết phản ứng tạo ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất).

A. 8,96 gam         B. 18,56 gam           C. 5,76 gam        D. 12,16 gam

Câu 43: Cho 0,13 mol hỗn hợp X gồm, CH3OH, HCOOH, HCOOCH3 tác dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH đun nóng. Oxi hóa ancol sinh ra thành anđehit, cho lượng anđehit này tác dụng hết với Ag2O/NH3 (dư) được 0,4 mol Ag. Số mol của HCOOH trong hỗn hợp đầu là:

A. 0,01 mol           B. 0,03 mol          C. 0,02 mol           D. 0,04 mol.

Câu 44: Cho các chất hoặc dung dịch sau đây

(1) dung dịch Al(NO3)3 + dung dịch Na2S  

(2)  dung dịch AlCl3 + dung dịch Na2CO3  (đun nóng)

(3) Al + dung dịch NaOH                                       

(4) dung dịch AlCl3 + dung dịch NaOH

(5) dung dịch NH3 + dung dịch AlCl3                   

(6) dung dịch NH4Cl+ dung dịch NaAlO2

(7) dung dịch Na2CO3 + dung dịch FeCl2

Số phản ứng tạo khí là:     

A. 5                 B. 3                   C. 4                     D. 2

Câu 45: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3 ,ZnO ,Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

A. 9                    B. 8                       C. 10                     D. 7.

Câu 46: Cho m gam hỗn hợp Y gồm axit axetic, phenol, ancol etylic tác dụng vừa đủ với Na thu được 19,6 gam hỗn hợp muối X. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 10,6 gam muối cacbonat. Nếu cho 30,4 gam hỗn hợp Y trên tác dụng với Na dư thì thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 4,48                 B. 5,6                    C. 3,36                  D. 6,72

Câu 47: Hòa tan 16g hỗn hợp gồm CaCO3, KHCO3 trong dung dịch HCl dư. Khí sinh ra hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch X chứa NaOH 1,5M và Ba(OH)2 0,3M  BaCl2 0,1 M; sau phản ứng, lọc, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:   

A. 19,7 gam         B. 9,85 gam         C. 5,91gam           D. 7,88 gam

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 xuất hiện 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,24.            B. 3,65.                C. 2,70.                   D. 2,34.

Câu 49: Cho 5,6  gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO dư đun nóng, thu được 7,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :        

A. 30,24.             B. 41.                C. 21,6.                D. 19,4.

Câu 50: Cho 8,0 gam Ca hoà tan hết vào 200 ml dung dịch chứa HCl 2M và H2SO4 0,75M. Nếu cô cạn dung dịch X sau phản ứng thì khối lượng chất rắn thu được là:

A. 25,95 gam.         B. 36,6 gam.          C. 22,5 gam.        D. 32,5 gam. 

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A,B NĂM 2014 - THPT LỤC NGẠN SỐ 3, BẮC GIANG

1D

2C

3B

4A

5C

6D

7A

8C

9A

10C

11B

12C

13D

14B

15C

16B

17C

18B

19A

20D

21C

22B

23A

24B

25C

26B

27A

28A

29C

30C

31C

32C

33B

34C

35B

36D

37A

38A

39B

40A

41A

42D

43B

44A

45A

46A

47D

48D

49B

50A

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B tiếp theo trên Tuyensinh247.com nhé!

Nguồn Thư viện đề Hóa

1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lục Ngạn Số 3

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247