Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 THPT Phan Ngọc Hiền

Cập nhật đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 trường THPT Phan Ngọc Hiền các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 NĂM 2014 - THPT PHAN NGỌC HIỀN

Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm 5% và giảm  khoảng cách từ hai khe đến màn 3% so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

A.  Giảm 8,00%     B. Giảm 7,62 %     C. Giảm 1,67%    D.Tăng 8,00 %

Câu 2: Hạt nhân  đang đứng yên thì phóng ra 1 hạt a và biến đổi thành hạt nhân đồng thời toả ra năng lượng DE dưới dạng động năng của các hạt nhân X và hạt a. bỏ qua năng lượng do bức xạ g, lấy khối lượng các hạt  nhân xấp xỉ số khối thì động  năng của hạt a và hạt nhân X’ lần lượt là

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Phan Ngoc Hien

Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) .  Để trong khoảng thời gian 5T/4 đầu tiên vật đi được quãng đường ngắn nhất thì giá trị của pha ban đầu là

A. π/4 hoặc -3π/4                            B. – π/6 hoặc 5 π/6    

C. π/6 hoặc -5 π/6                          D. 3 π/4 hoặc – π/4

Câu 4: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 40pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,25mH, cường độ dòng điện cực đại là 50mA. Tại thời điểm ban đầu dòng điện qua mạch bằng không và đang tăng .  Biểu thức của điện tích trên tụ là

A.  q = 5.10-10sin(107t)(C).                               B.        q = -5.10-9cos(107t)(C).

C.  q = 5.10-10cos(107t +/2)(C).                         D.        q = 5.10-9cos(107t +/2)(C).

Câu 5: Một mạch dao động LC của một máy thu được thiết kê để thu được sóng ngắn. Để mạch có thể thu được sóng trung  thì phải

A. mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp

B. mắc song song cuộn cảm cũ  một cuộn dây thuần cảm thích hợp

C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp

D. mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp

Câu 6: Một đoạn mạch  nối tiếp gồm một tụ điện có điện dung C = 2.10-4/p(F), một cuộn dây có điện trở thuần  22,5W và độ tự cảm L =0,3/p(H).  Điện áp xoay chiều ổn định thì dòng điện chạy qua mạch có phương trình i = cos(100pt+p/4) (A). Để tổng trở của đoạn mạch có giá trị bằng tổng trở của cuộn dây thì cần phải ghép thêm với tụ điện cũ một tụ mới như thế nào

A.  nối tiếp một tụ điện có điện dung C' = 10-3/p(F),

B.  nối tiếp một tụ điện có điện dung C' = 2.10-3/p(F),

C.  song song  một tụ điện có điện dung C' = 2.10-3/p(F),

D.  nối tiếp một tụ điện có điện dung C' = 6.10-3/p(F),

Câu 7: Tại 1 điểm A nằm cách xa nguồn âm N (coi như nguồn điểm) một khoảng NA = 1m có  mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10-12 W/m2, môi trường không hấp thụ âm.  Cường độ âm tại B nằm trên đường NA và cách N khoảng NB = 10 m là:

A.  9.10-3 W/m2.         B. 10-5 W/m2.       C. 9.10-2 W/m2.      D. 10-2 W/m2.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc sử dụng các loại sóng vô tuyến?

A.  Sóng cực ngắn không bị phản xạ hoặc hấp thụ trên tầng điện li.

B.  Sóng dài có năng lượng thấp và ít bị nước hấp thụ. Được dùng để thông tin dưới nước.

C.  Sóng trung và sóng ngắn đều phản xạ mạnh trên tầng điện li vào ban đêm.

D.  Các sóng  ngắn dùng để điều khiển hoạt động của các con tàu thăm dò vũ trụ

Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V, tần số f có thể thay đổi được vào một vào đoạn mạch gồm một điện trở thuần R, một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C mắc nối tiếp. Điều chỉnh để f = 50Hz và dùng một vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo điện áp hai đầu  C và hai đầu L cho kết quả lần lượt là 90V và 30V. Phải thay đổi tần số  f  đến giá trị  bằng bao nhiêu để điện áp ở hai đầu điện trở thuần R  là 100V       

A.  75 Hz                B.  150 Hz .                C. 100 Hz.              D. 50√3 Hz .

Câu 10: Trên một sợi dây đang có sóng dừng ổn định người ta thấy 3 điểm liên tiếp nhau M, N, P cùng biên độ 4cm và đều không phải là các điểm bụng sóng. Biết MN = NP = 10cm, tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng.

A.  4 cm, 60cm        B. 8cm, 60cm            C. 8cm,40cm         D.  4cm,40cm

Câu 11: Chọn phương án sai khi nói về các sao.

A. Sao biến quang là sao có độ sáng thay đổi.

B. Đa số các sao tồn tại ở trạng thái ổn định, có kích thước, nhiệt độ không đổi trong một thời gian dài.

C. Mặt Trời là một ngôi sao ở trong trạng thái ổn định.

D. Sao biến quang bao giờ cũng là một hệ sao đôi.

Câu 12: Cho đoạn mạch điện không  phân nhánh AB  gồm: Đoạn AM nối tiếp với một  cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L (đoạn MB) . Đặt vào hai đầu mạch AB một điện áp   xoay chiều ổn định có giá trị hiệu hiệu dụng là 100V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch  AM là 60V và điện áp giữa hai đầu đoạn MB có biểu thức Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn AM là:

A.  uAM = 60cos(100πt + )                             B.        uAM = 60cos(100πt + )V.

C.  uAM = 60cos(100πt - )V.                           D.        uAM = 60cos(100πt - )V.

Câu 13: Một  vật nhỏ  khối lượng m được treo vào đầu dưới của một lò xo nhẹ thì dao động điều hòa với chu kì T = 0,2s, Treo thêm vào đầu dưới lò xo này một gia trọng có khối lượng 225g thì hệ hai vật dao động với chu kì T' = 0,25s. Lấy g = 10m/s2, khối lượng vật và độ cứng lò xo có giá trị lần lượt là

A.  400g và  400N/m                            B.        250g và 100N/m        

 C. 500g và 4N/m                                D.        1000g và 250N/m

Câu 14: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm: điện trở R nối tiếp với hộp X  và nối tiếp với tụ C (trong X chứa 2 phần tử mắc nối tiếp). Khi đặt điện áp  vào hai đầu toàn mạch thì đo được điện áp hiệu dụng hai đầu R là 200V, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C là 200 V, điện áp hiệu dụng hai đầu hộp X là  V  Chọn câu đúng:

A. Hộp X chứa cuộn thuần cảm.nối tiếp với điện trở thuần R' = R   

B. Hộp X chứa tụ điện nối tiếp với  cuộn thuần cảm.

C. Hộp X chứa cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần R' = R/2

D. Hộp X chứa cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần R' = R.

Câu 15:   Phát biểu nào sau đây là sai về quang phổ?

A. Quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ đều được ứng dụng trong phép phân tích quang phổ

B. Mỗi nguyên tố hóa học đều có quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.

C. Vị trí các vạch sáng trong quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố sẽ thay thế bằng các vạch tối trong quang phổ vạch hấp thụ của chính một nguyên tố đó.

D. Khi chiếu ánh sáng trắng qua một đám khí (hay hơi) ta luôn thu được quang phổ vạch hấp thụ của khí (hay hơi) đó.

Câu 16: Hai chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã là T1, T2. Ban đầu số hạt nhân của hai chất này là , thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là : 

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Phan Ngoc Hien

Câu 17: Vùng bức xạ tử ngoại có bước sóng ngắn có tính chất giống với bức xạ điện từ thuộc vùng nào sau đây

A.  Tia Rơnghen cứng                           B.        Tia hồng ngoại có bước sóng ngắn

C.  Tia hồng ngoại có bước sóng dài       D.        Tia Rơnghen  mềm

Câu 18: Rọi ánh sáng hồ quang điện vào một tấm kẽm cô lập điện và không mang điện trong thời gian đủ dài  thì hiện tượng xảy ra đối với nó như thế nào

A. Bị nhiễm điện tích dương tăng dần đến một giá trị giới hạn sau thời gian ngắn

B. Bị nhiễm điện tích dương tăng dần liên tục đến khi ngừng chiếu sáng

C. Hiện tượng quang điện xảy ra sau một thời gian ngắn thì ngừng lại

D. Không bị nhiễm điện

Câu 19: Một điốt phát quang (LED) chỉ sáng khi điện áp UAK ³ 3V, đèn LED này được mắc vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 3V và tần số 50Hz. Tỉ số giữa thời gian sáng và thời gian tắt của đèn trong 1 chu kì của dòng điện là  

A.  3/2                  B. 1                     C.  2/3                   D.  1/3

Câu 20: Năng lượng của e trong nguyên tử Hiđrô được viết theo công thức  (A hằng số dương; n = 1 , 2 , 3 … ). Biết bước sóng dài nhất trong dãy Banme do khí Hyđrô phát ra là 0,6563mm. Xác định bước sóng ngắn nhất trong phổ bức xạ của nguyên tử hidro

A.  0,0574mm      B. 0,0923mm        C.  0,0912mm         D. 0,4014mm

Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng dùng ánh trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,38mm đến 0,76mm, hiệu khoảng cách từ hai khe sáng đến một điểm A trên  màn là Dd =3,5mm. Có bao nhiêu bức xạ đơn sắc bị triệt tiêu tại A

A.  5                      B.  2                          C.  4                 D.  8

Câu 22: Một trạm phát điện truyền đi một công suất P bằng đường dây có điện trở tổng cộng R, điện áp ở trạm phát điện là U, hệ số công suất của hệ thống bằng 1, hiệu suất truyền tải là 50%. Nếu được tăng điện áp  truyền tải lên 2 lần và điện trở đường dây  giảm đi 20% thì hiệu suất truyền tải  điện năng  sẽ là 

A.  75 %              B. 70 %               C.  95 %                D.   90 %

Câu 23: Một vật có khối lượng m, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình:  và (cm). Khi vật qua li độ  thì vận tốc của vật  v = 50pcm/s. Tần số dao động tổng hợp của vật là :

A.  255 Hz.               B.  50 Hz.                   C. 5 Hz.            D. 12,5 Hz.

Câu 24: Một toa xe trượt trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng nằm ngang là α = 300 hệ số ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiêng là 0,1. Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 1(m) nối với một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho con lắc dao động điều hoà với biên độ góc nhỏ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2. Chu kì dao động của con lắc là

A.  2,809s                 B. 1,987s                 C. 2,129s            D.  2,135s

Câu 25: Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử?

A. Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân. 

B. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân.

C. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân.

D. Lực hấp dẫn liên kết các nuclôn trong hạt nhân

Câu 26: Nếu đặt điện áp u1 = U0cos100pt (V)vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm L không đổi và điện trở thuần r ¹ 0 thì công suất tiêu thụ của cuộn dây là P và hệ số công suất của mạch là 0,5. Nếu đặt điện áp u2 = 2U0cos50pt (V) vào hai đầu cuộn dây trên thì công suất tiêu thụ trên cuộn dây là:

A.  55P/14               B. 32P/13                 C. 64P/7                 D. 16P/5

Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu một đoạn mạch điện không phân nhánh AB theo thứ tự gồm: Biến trở R, một cuộn dây có cảm kháng ZL và điện trở hoạt động r,  một tụ điện có dung kháng ZC, M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi biến trở R được điều chỉnh để công suất tiêu thụ điện trên biến trở cực đại thì UAB = 1,6UAM. So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng:

A.  78,1%                 B. 37,5%               C. 25%                   D. 50%

Câu 28: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao chạy ổn định cấp điện cho tải là 3 điện trở không đổi giống hệt nhau mắc hình sao không có dây trung hòa thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là P. Khi một  trong số ba dây pha bị đứt thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là  

A.  P√3/2                B.  P/ √2                 C. 3P/4                     D.  P/2

Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc (đỏ) và (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đơn sắc quan sát được là:

A.  9                     B. 10                    C. 11                     D.  14

Câu 30: Chọn câu trả lời sai.

A. Trong khí quyển càng lên cao sóng âm truyền càng chậm.

B. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng, truyền pha dao động.

C. Vận tốc truyền sóng cơ học trong một môi trường phụ thuộc vào bản chất môi trường và chu kì sóng.

D. Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì  tần số không đổi còn bước sóng và vận tốc truyền sóng thay đổi.

Câu 31: Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là 0,3mm. Chiếu vào bề mặt kim loại này lần lượt các bức xạ có tần số f1 = 8.1014 Hz;  f2 = 15.1014 Hz;  f3 = 1015 Hz;  f4 = 0,85.1014 Hz thì bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện (cho: c = 3.108m/s)

A.  f1 và f2                B.  f3 và  f4           C. f2 và  f3           D.   f2 và  f4

Câu 32: Người ta dùng prôton có động năng Kp = 2,2MeV bắn vào hạt nhân đứng yên  và thu được hai hạt X giống nhau có cùng động năng. Cho khối lượng các hạt là: mp = 1,0073 u; mLi = 7,0144 u; mx = 4,0015u; và 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của mỗi hạt X là

A.  4,81MeV              B. 12,81 MeV           C. 9,81 MeV         D. 6,81MeV

Câu 33: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 10cm và tần số 2Hz. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều dương, lúc t = 2s vật có gia tốc a = 8m/s2, lấy p »10, phương trình dao động của vật là

A.  x = 10cos(4p- p/3) (cm)                     B.   x = 10cos(4pt- 5p/6) (cm)

C.  x = 10cos(4pt + 5p/6) (cm)                 D.   x = 10cos(4pt - 2p/3) (cm)

Câu 34: Pôlôni  là chất phóng xạ  tạo thành hạt nhân . Chu kì bán rã của là 140 ngày. Lúc đầu có một mẫu Pôlôni nguyên chất sau thời gian t = 420 ngày ng­ười ta thu được 10,3 g chì. Khối lượng chất  Pôlôni lúc đầu là   

A.  14g                B.  12,75 g                C.  13g                     D.  12g

Câu 35: Một con lắc đơn dao động nhỏ với phương trình a = 0,14sin2pt(rad). Thời gian ngắn nhất từ lúc con lắc chuyển động chậm dần qua li độ góc 0,07 rad đến khi nó đến vị trí biên xa nhất là:

A.  1/6s                    B. 2/3 s               C. 1/8s                   D. 5/12s

Câu 36: Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi công thức: En = -13,6/n2 (eV) với n =1,2,3... khi nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì được chiếu chùm bức xạ mà các phôtôn có năng lượng trong khoảng từ 1,89 eV đến 10,19 eV thì nó có thể chuyển lên trạng thái kích thích nào sau đây

A.  Mức kích thích thứ hai                                                                       

B. Không thể ở bất cứ mức kích thích  nào

C.  Mức kích thích thứ ba                                                            

D. Mức kích thích thứ nhất

Câu 37: Một vật nhỏ khối lượng 200g gắn với một  lò xo nhẹ  dao đông điều hòa theo phương thẳng đứng. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên vật là 25N và 15N, Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

A.  7,25m/s2              B. 100m/s2             C. 25m/s2              D. 125m/s2

Câu 38: Trong mạch dao động LC khi có dao động điện từ duy trì gọi q, u, i là điện tích, điện áp và dòng điện  tức thời; qo, Uo, Io là điện tích, điện áp và dòng điện cực đại thời của mạch. Trong giai đoạn dòng điện trong mạch có chiều âm và độ lớn đang tăng dần, đúng lúc WL = WC thì nhận định nào sau đây là đúng

A.  u = U0/và đang giảm                    B.  u = U0/và đang giảm

C.  u = U0/4 và đang tăng                  D.  q = -q0/2 và đang giảm

Câu 39: Chiếu chùm sáng trắng vào mặt trước 2 tấm kính lọc sắc màu đỏ và màu vàng ghép sát nhau người ta  nhìn thấy gì sau 2 tấm kính đó 

A.  Màu đen          B.  Màu da cam         C. Màu tổng hợp      D. Màu đỏ

Câu 40: Trong một thí nghiêm giao thoa của hai sóng nước hai nguồn sóng A và B dao động với tần số 15Hz, cùng pha người ta thấy điểm M trong vùng giao thoa cách A và B lần lượt 18cm và 28,5cm là điểm luôn đứng yên, giữa M và đường trung trực của AB còn có 3 dãy cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A.  33,75cm/s           B. 3cm/s              C. 45cm/s            D. 675cm/s

Câu 41: Hai vật dao động điều hòa cùng tần số, biết gia tốc của vật I cùng pha với vận tốc của vật II, hỏi khi vật I đi qua VTCB theo chiều dương thì vật II đang như thế nào

A.  Đang ở vị trí biên âm                     B.  Đi qua VTCB theo chiều dương

C.  Đang ở vị trí biên dương                 D.  Đi qua VTCB theo chiều âm

Câu 42: Một đoạn mạch RLC trong đó: tụ điện có điện dung thay đổi được, cuộn thuần cảm và điện trở    R = 50√3 W được đặt vào điện áp xoay chiều ổn định u = Uocos100pt (V) . Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện thì thấy có 2 giá trị điện dung C= C1=10-4/p (F) và C= C2=10-4/2p (F) dòng điện trong mạch có cùng giá trị hiệu dụng. Dòng điện trong mạch ứng với 2 giá trị điện dung trên  lệch pha nhau bao nhiêu (rad)

 A. π/6                  B. 2π/3                     C.π/4                        D. π/3                                                       

Câu 43: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang dao động với điện tích cực đại trên bản cực của tụ điện là q0.  Điện lượng chuyển qua cuộn cảm  trong khoảng  thời gian ngắn nhất giữa hai lần trong mạch có  3Wc = WL là 

A. q0                   B. 0                  C. √3 qo                         D. √3 qo / 2                   

Câu 44: Trong một thí nghiệm giao thoa 2 khe I âng khoảng cách 2 khe sáng là 0,5mm, ánh sáng đơn sắc dùng có bước sóng 0,5mm. Màn ảnh để hứng vân có độ rộng 54mm di chuyển được song vân trung tâm luôn ở giữa màn. Để quan sát được 25 vân sáng thì màn phải cách 2 khe sáng tối đa một đoạn bao nhiêu

A.  2,5m            B. 1,5m                 C. 2,16m             D. 2,25m

Câu 45: Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu khối lượng của vật nặng giảm đi 20% thì số lần dao động của con lắc trong một khoảng thời gian xác định sẽ: 

A.  giảm 25%         B. giảm 4,47%         C. tăng  11,8%       D. tăng  20%

Câu 46: Một dây đàn hồi tạo sóng dừng với ba tần số liên tiếp là 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz. Trạng thái hai đầu dây và tần số của âm cơ bản là

A. hai đầu cố định, tần số của âm cơ bản là 50 Hz.

B. hai đầu tự do, tần số của âm cơ bản là 50 Hz.

C. một đầu cố định, một đầu tự do, tần số của âm cơ bản là 25 Hz.

D. hai đầu cố định, tần số của âm cơ bản là 25 Hz.

Câu 47: Một đoạn mạch AB theo thứ tự  gồm điện trở thuần R nối tiếp cuộn dây, M là điểm nối giữa cuộn dây điện và trở thuần R . Biết  uAB = 150cos(100pt) (V); UAM = 35 (V); UMB = 85 (V). Cuộn dây tiêu thụ công suất 40W. Tổng điện trở thuần của mạch AB là

A.  35Ω                     B.  75Ω                   C.  85Ω                  D.  40Ω

Câu 48: Vạch thứ nhất và vạch thứ hai trong dãy Ban me lần lượt có bước sóng là:  0,656mm ; 0,486mm. Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hiđrô cần hấp thụ phôton có năng lượng nào sau đây? ( cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s)

A.  4,1.10-19 J       B. 4,25.10-19 J        C. 2,42.10-19 J     D. 5,44.10-19 J

Câu 49: Kết luận nào dưới đây không đúng?

A. Độ phóng xạ phụ thuộc vào bản chất của chất phóng xạ, tỉ lệ thuận với số nguyên tử của chất phóng xạ.

B. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo qui luật qui luật hàm số mũ.

C. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một chất phóng xạ.

D. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

Câu 50: Một con lắc đơn có điểm treo cố định dao động điều hoà dưới tác dụng của trọng lực, kết luận nào sau là đúng.

A. Khi thế năng cực đại thì lực kéo về đổi chiều

B. Tốc độ của vật tăng nhanh nhất khi sức căng sợi dây cực tiểu

C. Khi động năng cực đại thì vật không còn gia tốc

D. Thế năng cực đại khi sức căng sợi dây cực đại 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 NĂM 2014 - THPT PHAN NGỌC HIỀN

1B

2C

3D

4B

5D

6A

7B

8D

9D

10D

11D

12C

13A

14D

15D

16B

17D

18A

19B

20C

21C

22D

23C

24C

25A

26C

27A

27D

29B

30C

31C

32C

33B

34D

35B

36B

37C

38B

39A

40C

41C

42D

43A

44D

45C

46D

47B

48A

49C

50B

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cấp nhật các đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 tiếp theo các em chú ý theo dõi nhé!

Nguồn Thư viện đề lí

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 THPT Phan Ngọc Hiền

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247