Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 4

Các em tham khảo đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 lần 4 THPT Chuyên Hà Tĩnh cập nhật ngày 24/5/2014.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 NĂM 2014 LẦN 3 THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

Lấy gia tốc rơi tự do g ≈ 10 m/s2; π2 ≈ 10; số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 hạt/mol; êlectron có khối lượng me = 9,1.10-31 kg và điện tích qe = − 1,6.10-19 C; hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; đơn vị khối lượng nguyên tử 1u = 931,5 MeV/c2.

I. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Chọn phát biểu sai: Tia hồng ngoại và tia sáng màu tím

A. đều có thể bị phản xạ, khúc xạ nhưng chỉ có tia sáng màu tím mới có thể giao thoa.

B. đều là sóng điện từ, có thể được phát ra từ một vật nhưng có tần số khác nhau.

C. đều mang năng lượng nhưng phôtôn của tia hồng ngoại mang năng lượng nhỏ hơn.

D. đều có thể gây ra hiện tượng quang điện cho một số chất bán dẫn như Ge, PbS, CdS.

Câu 2: Một con lắc đơn có vật nhỏ làm bằng kim loại mang điện tích q. Khi không có điện trường, chu kì dao động nhỏ của con lắc là T0. Đặt con lắc trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là T1. Nếu đổi chiều điện trường hướng thẳng đứng lên trên (giữ nguyên cường độ) thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là T2. Hệ thức đúng là

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Chuyen Ha Tinh lan 4

Câu 3: Một đồng vị phóng xạ có thể đồng thời phát ra:

A. tia α và β+.    B. tia α và β−.       C. tia α, β−, β+ và γ      D. tia β− và γ.

Câu 4: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi f = f1 thì hệ số công suất cosφ1 = 1; khi f = 2f1 thì cosφ2 = 0,707. Khi f = 1,5f1 thì

A. cosφ3 = 0,625.    B. cosφ3 = 0,874.   C. cosφ3 = 0,486.    D. cosφ3 = 0,546.

Câu 5: Hai nguồn kết hợp S1, S2 trên mặt nước cách nhau 21 cm, dao động cùng pha với tần số f = 20 Hz. Trong các điểm nằm trên mặt nước cách S1S2 8 cm mà các phần tử ở đó không dao động, M là điểm gần mặt phẳng trung trực của S1S2 nhất - khoảng cách đó là 4,5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là :

A. v = 3,4 m/s.     B. v = 5,2 m/s.     C. v = 2,8 m/s.      D. v = 1,4 m/s.

Câu 6: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm đẳng hướng và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Bỏ qua sự hấp thụ và phản xạ âm của môi trường. Mức cường độ âm tại B là

A. 28 dB.           B. 38 dB.            C. 47 dB.             D. 36 dB.

Câu 7: Kết luận nào sau đây là sai ? Khi sóng điện từ có tần số ổn định lan truyền trong không gian, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm

A. có phương vuông góc với nhau.

B. có giá trị biến thiên tuần hoàn cùng tần số.

C. có phương trùng nhau.

D. có giá trị biến thiên tuần hoàn cùng pha.

Câu 8: Đặt điện áp u = 100 √2 cos(ω.t) V vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch vẫn có giá trị hiệu dụng không đổi và bằng 0,5 A. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là

A. 80 Ω.             B. 120 Ω.            C. 160 Ω.             D. 180 Ω.

Câu 9: Trong cách biến điệu biên độ, người ta làm cho

A. biên độ của sóng âm biến thiên theo không gian với tần số bằng tần số sóng mang.

B. biên độ của sóng mang biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số âm tần.

C. biên độ của sóng mang biến thiên theo không gian với tần số bằng tần số âm tần.

D. biên độ của sóng âm biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số sóng mang.

Câu 10: Một hạt có khối lượng m = 5,0675.10-27 kg đang chuyển động với động năng 4,78 MeV. Động lượng của hạt này là

A. 7,75.10-20 kg.m/s                     B. 8,8.10-23 kg.m/s.

C. 7,75.10-23 kg.m/s                     D. 8,8.10-20 kg.m/s

Câu 11: Tốc độ truyền sóng cơ trên một sợi dây đàn hồi phụ thuộc vào

A. gia tốc trọng trường.                   B. lực căng dây.

C. bước sóng.                                 D. biên độ sóng.

Câu 12: Tại thời điểm t1, vận tốc v1 và gia tốc a1 của một vật dao động điều hòa với chu kì T thỏa mãn hệ thức:

a1v1 > 0. Đến thời điểm t2 = t1 + T/4 thì vật đang chuyển động

A. chậm dần đều ra biên.                      B. nhanh dần về vị trí cân bằng.

C. chậm dần ra biên.                        D. nhanh dần đều về vị trí cân bằng.

Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30√2 V vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại ULmax thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ bằng 30 V. Giá trị của ULmax là

A. 30√2 V.           B. 60 V.            C. 120 V.             D. 60 √2V.

Câu 14: Nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn và số nơtron tương ứng bằng số nơtron và prôtôn có trong hạt nhân của nguyên tử 23 He, là nguyên tử

A. heli.                B. liti.                 C. triti.                  D. đơteri.

Câu 15: Một chùm sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ra ở đáy bể (lát gạch trắng) một vệt sáng

A. có nhiều màu khi chiếu xiên góc và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

B. có nhiều màu dù chiếu xiên góc hay chiếu vuông góc.

C. có màu trắng khi chiếu xiên góc và có nhiều màu khi chiếu vuông góc.

D. có màu trắng dù chiếu xiên góc hay chiếu vuông góc.

Câu 16: Mạch xoay chiều như hình vẽ,

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Chuyen Ha Tinh lan 4

tụ điện có điện dung C = 5.10-5 F. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(100t), t tính bằng s. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM là UAM = U0/ 2 . Độ tự cảm của cuộn dây là :

A. L = 4 H.            B. L = 3 H.              C. L = 1 H.              D. L = 2 H.

Câu 17: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 5cos(ω.t + φ) cm và x2 = A2cos(ω.t − π/4) thì dao động tổng hợp có phương trình dao động là x = Acos(ω.t − π/12). Để biên độ A có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại Amax của chính nó thì biên độ A2 có giá trị là

A. 5 /√3 cm.          B. 10 /√3 cm.         C. 10 √3 cm.          D. 5 √3 cm.

Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T và có năng lượng dao động W. Gọi Wđ là động năng tức thời của chất điểm. Trong một chu kỳ khoảng thời gian mà Wđ ≤ 0,75W là

A. 2T/3.             B. T/4.             C. T/6.                  D. T/3.

Câu 19: Khi xét hiện tượng quang - phát quang của một chất lỏng và một chất rắn:

A. ở chất lỏng chỉ có sự lân quang, sự huỳnh quang chỉ có ở chất rắn.

B. cả hai trường hợp đều là sự huỳnh quang.

C. cả hai trường hợp đều là sự lân quang.

D. ở chất lỏng chỉ có sự huỳnh quang, sự lân quang chỉ có ở chất rắn.

Câu 20: Khi chiếu lần lượt các bức xạ đơn sắc có các phôtôn mang năng lượng tương ứng là 10,200 eV, 12,750 eV, 13,060 eV vào nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản. Biết các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng  thái dừng được xác định bằng các công thức: En = − 13,6/n2 (eV) với n = 1,2,3... Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp

thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ?

A. 2.                 B. 1.                 C. 3.                    D. 0.

Câu 21: Biên độ của dao động cưỡng bức khi đã ổn định không phụ thuộc vào

A. tần số của ngoại lực cưỡng bức tác dụng lên vật dao động.

B. pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức tác dụng lên vật dao động.

C. lực cản của môi trường tác dụng lên vật dao động.

D. biên độ của ngoại lực cưỡng bức tác dụng lên vật dao động.

Câu 22: Mắc cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 100 V. Nếu ở cuộn sơ cấp giảm đi 1000 vòng dây hoặc tăng thêm 2000 vòng dây thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp lần lượt là 400 V và 100 V. Thực tế, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là

A. 100 V.               B. 400 V.           C. 200 V.             D. 300 V. 

Câu 23: Giới hạn quang điện của kali là 0,55 µm. Công thoát của êlectron khỏi kali bằng

A. 2,26 eV        B. 2,26 MeV.       C. 3,61.10-21 kJ.      D. 3,61.10-16 kJ.

Câu 24: Mắc đồng thời ba phần tử R = 100 Ω, L = 2 H, C = 4.10-4 F vào ba pha của một máy phát điện xoay chiều ba pha. Cường độ dòng điện đi qua R, đi qua L cùng có giá trị hiệu dụng là 1 A. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây trong phần ứng của máy phát. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua tụ C là

A. 1 A.                 B. 0,5 A.              C. 2 A.             D. 1,5 A.

Câu 25: Một cuộn dây D nối tiếp với một tụ xoay trong mạch có điện áp u = U0cos(ω.t). Ban đầu, dòng điện i trong mạch lệch pha φ = φ1 so với điện áp u và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là UD = UD1 = 30 V. Sau đó, tăng điện dung tụ xoay lên 3 lần thì lúc đó φ = φ2 = φ1 − 90o và UD = UD2 = 90 V. Giá trị của U0 là

A. 60 V.                B. 63 V.           C. 30 √2 V.              D. 12 √5 V.

Câu 26: Dưới tác dụng của tia γ, hạt nhân đơteri đứng yên bị tách thành các hạt prôtôn và nơtron có cùng động năng 0,22 MeV. Biết khối lượng của hạt nhân đơteri, của prôtôn, của nơtron lần lượt là mD = 2,0136 u, mp = 1,0073 u, mn = 1,0087 u. Tần số của tia γ là:

A. 5,43.1020 Hz.     B. 4,65.1020 Hz.     C. 3,45.1020 Hz.     D. 6,46.1020 Hz.

Câu 27: Xét hai mạch dao động lí tưởng L1C1 và L2C2 với C1 = C2, L1 = 4L2. Thời điểm ban đầu điện tích trên các bản tụ của hai mạch đều có giá trị cực đại Q0. Tại thời điểm điện tích trên tụ điện C1 có giá trị q1 = Q0/ 2 lần đầu tiên thì tỉ số cường độ dòng điện qua L2 và cường độ dòng điện qua L1 là

A.√2.                  B. 1.                C. 2√2 .              D. 2.

Câu 28: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên gắn cố định còn đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1 kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Ban đầu vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Khi m rời khỏi giá đỡ thì nó dao động điều hòa với biên độ là:

A. A = 12 cm.          B. A = 8 cm.           C. A = 10 cm.          D. A = 6 cm.

Câu 29: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu trên cố định còn đầu dưới nối với một sợi dây nhẹ không dãn. Đầu r theo phương thẳng đứng. Để vật nặng dao động điều hòa thì

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Chuyen Ha Tinh lan 4

Câu 30: Mắc vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều thì xuất hiện dòng điện qua mạch

A. vì nhờ có một dòng điện tích chạy qua không gian giữa hai bản tụ.

B. vì nhờ có sự tích điện và sự phóng điện của tụ điện.

C. với cường độ tỉ lệ nghịch với điện dung C của tụ.

D. với cường độ tỉ lệ nghịch với tần số f dòng điện.

Câu 31: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a = 1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,60 ± 0,05 (m) và độ rộng của 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm). Sai số tương đối của phép đo là:

A. δ = 1,60%.       B. δ = 7,63%.        C . δ = 0,96%.      D. δ = 5,83%.

Câu 32: Một bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin là 0,55 m2. Dòng ánh sáng chiếu vuông góc vào bộ pin có cường độ 1220 W/m2. Khi cường độ dòng điện mà bộ pin cung cấp cho mạch ngoài là 2,25 A thì điện áp đo được giữa hai cực của bộ pin là 25 V. Hiệu suất của bộ pin là

A. 8,40%.            B. 11,3%.          C. 10,2%.            D. 9,31%.

Câu 33: Trên một sợi dây có sóng dừng với biên độ dao động của bụng sóng là A. Hai điểm M, N trên dây cách nhau 5 cm, các phần tử ở đó dao động ngược pha nhau với cùng biên độ A/2. Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s thì bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là :

A. f = 40 Hz.         B. f = 20 Hz.          C. f = 60 Hz.             D. f =120 Hz.

Câu 34: Chiếu chùm tia laze vào khe F của ống trực chuẩn thì trên buồng ảnh của máy quang phổ ta thu được

A. quang phổ vạch hấp thụ, chỉ có một vạch.

C. quang phổ vạch hấp thụ, có nhiều vạch.

B. quang phổ vạch phát xạ, có nhiều vạch.

D. quang phổ vạch phát xạ, chỉ có một vạch.

Câu 35: Nếu tăng tốc độ của một hạt vi mô lên 2 lần thì động năng của nó tăng lên 5 lần. Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gn nht với giá trị nào sau đây ?

A. 9,4.107 m/s.    B. 7,5.107 m/s.    C. 6,6.107 m/s.       D. 4,4.107 m/s.

Câu 36: Bắn phá nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bởi dòng phôtôn mà mỗi phôtôn mang năng lượng 25,5.10-19 J. Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó. Biết rằng năng lượng mà êlectron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến đổi hoàn toàn thành động năng. Lấy năng lượng ion hoá của hiđrô là 13,6 eV.

A. 9,1.106 m/s.    B. 1,62.106 m/s.   C . 16,2.106 m/s.    D. 0,91.106 m/s.

Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200 √2 cos(100π.t) V vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i = 2 √2 cos(100π.t + π/3) A. Công suất tức thời của đoạn mạch có giá trị cực đại là

A. 1200 W.           B. 400 W.            C. 600 W.           D. 800 W.

Câu 38: Hạt nhân pôlôni đứng yên, phân rã α thành hạt nhân X: 21084Po → 42He+ AZX. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mPo = 209,982876 u, mHe = 4,002603 u, mX = 205,974468 u. Tốc độ của hạt α bay ra là

A. 1,2.107 m/s.      B. 1,6.106 m/s.       C. 1,2.106 m/s.       D. 1,6.107 m/s.

Câu 39: Sóng điện từ có tần số f = 150 kHz, khi truyền trong chân không có bước sóng là :

A. λ = 2000 km.     B. λ = 1000 km.    C. λ = 2000 m.        D. λ = 1000 m.

Câu 40: Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là 10 kV. Khi bay đến anôt, êlectron có động lượng bao nhiêu ? Bỏ qua tốc độ đầu khi êlectron bứt ra khỏi catôt.

A. 101 eV/c.    B. 5,40.10−20 kg.m/s.   C. 101 keV/c.    D. 5,40.10−23 g.m/s.

II. PHN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)

A. Theo chương trình Chun (10 câu, t câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

A. tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.

C. tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.

B. tần số và bước sóng đều không thay đổi.

D. tần số và bước sóng đều thay đổi.

Câu 42: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Chiếu vào khe S ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,39 µm đến 0,76 µm. Khoảng cách gần nhất từ vị trí có hai bức xạ cho vân sáng đến vân trung tâm là:

A. 1,52 mm.         B. 1,56 mm.         C. 3,04 mm.         D. 2,34 mm.

Câu 43: Một cuộn dây có 1000 vòng quay với tốc độ 3000 vòng/phút trong từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với trục quay của cuộn dây. Ở thời điểm mà từ thông xuyên qua một vòng dây có độ lớn −4 suất điện động cm ứng xuất hiện trong cuộn dây là :

A. E = 60π√2 V.         B. E = 30π √2 V.        C. E = 120π V.        D. E = 60π V.

Câu 44: Các mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức: En = − 13,6/n2 (eV), với n = 1, 2, 3... Khi một đám nguyên tử hiđrô được kích thích lên các trạng thái có mức năng lượng cao thì quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy (bước sóng từ 380 nm đến 760 nm) ?

A. 4.                    B. 6.                  C  . 10.                   D. 8.

Câu 45: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 √2 cm, tần số góc ω. Trong quá trình dao động có ba thời điểm liên tiếp t1, t2 và t3 vật có cùng tốc độ 30 √6 cm/s. Biết t2 – t1 = 2(t3 – t2). Trong hai giá trị có thể có của ω, giá trị lớn hơn là

A. 20 rad/s.        B. 10 √6 rad/s.        C. 10 √3 rad/s.           D. 10 rad/s.

Câu 46: Cho mạch dao động LC lí tưởng như hình vẽ.

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Chuyen Ha Tinh lan 4

Nếu chọn điện tích của bản tụ A là q, thì cường độ dòng điện i qua mạch theo chiều dương đã chọn thỏa mãn hệ thức:

A. di = − q.dt.     B. i.dt = + dq.         C. di = + q.dt.      D. i.dt = − dq.

Câu 47: Hạt có trong chùm tia nào dưới đây giống với hạt có trong chùm tia catôt ?

A. Tia β−.        B. Tia gamma.         C. Tia X.             D. Tia α.

Câu 48: Cho đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện

trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C. Biết UR = UL = UC/2. Độ lệch pha giữa điện áp u hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện i qua mạch là:

A. φ = + π/4.        B. φ = − π/3.        C. φ = + π/3.         D. φ = − π/

Câu 49: Con lắc gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250 g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m đang dao động điều hoà. Chọn gốc thời gian t = 0 khi vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Trong khoảng thời gian π/20 (s) đầu tiên kể từ t = 0, vật đi được quãng đường 4 cm. Vận tốc của vật tại thời điểm t = π/20 (s) là:

A. v = + 20 cm/s.   B. v = − 40 cm/s.   C. v = + 40 cm/s.   D. v = − 20 cm/s.

Câu 50: Hạt prôtôn chuyển động đến va chạm vào một hạt nhân 73 Li đang đứng yên. Sau va chạm xuất hiện hai hạt nhân 42 He. Biết phản ứng trên tỏa năng lượng và hai hạt tạo thành có cùng động năng. Coi khối lượng hạt nhân tỉ lệ với số khối của chúng. Góc giữa hướng chuyển động của các hạt tạo thành chỉ có thể là

A. 160o.                 B. 120o.            C. 60o.               D. 30o.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Phần lớn năng lượng giải phóng trong phản ứng phân hạch là:

A. Năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.

C. Động năng của các mảnh.

B. Động năng của các hạt nơtron.

D. Năng lượng các phôtôn của tia gamma.

Câu 52: Một máy thu khi chuyển động lại gần một nguồn âm đứng yên thì tần số âm đo được là f1 = 1000 Hz, khi chuyển động ra xa với cùng tốc độ thì tần số âm đo được là f2 = 4f1/5. Tần số của âm do nguồn phát ra là:

A. 1500 Hz.           B. 800 Hz.          C. 1200 Hz.          D. 900 Hz.

Câu 53: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, cảm ứng từ do ba cuộn dây gây ra tại trục rôto biến đổi tuần hoàn với tần số góc 120π rad/s. Tần số quay của rôto không th nhận giá trị nào dưới đây ?

A. 60 Hz.            B. 50 Hz.              C. 40 Hz.              D. 10 Hz.

Câu 54: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2π.t − π/4) cm, t tính bằng s. Thời điểm vật đi qua vị trí cách vị trí cân bằng 4 cm lần thứ 2014 (kể từ t = 0) là:

A. 12083/24 (s).     B. 6043/24 (s).    C. 12038/24 (s).     D. 24155/24 (s).

Câu 55: Chọn phát biểu sai khi nói về các hiện tượng quang điện ?

A. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi mặt kim loại.

B. Giới hạn quang dẫn thường nhỏ hơn so với giới hạn quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các êlectron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các êlectron dẫn.

D. Không thể giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng lí thuyết sóng ánh sáng.

Câu 56: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Chiếu vào khe S ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,39 µm đến 0,76 µm. Khoảng cách gần nhất từ vị trí có hai bức xạ cho vân sáng đến vân trung tâm là:

A. 1,52 mm.         B. 3,04 mm.          C. 2,34 mm.         D. 1,56 mm.

Câu 57: Một bánh xe đang quay đều xung quanh trục của nó. Nếu tác dụng lên vành bánh xe một lực F theo phương tiếp tuyến với vành thì:

A. tốc độ góc của bánh xe có độ lớn giảm xuống.

C. gia tốc góc của bánh xe có độ lớn giảm xuống.

B. gia tốc góc của bánh xe có độ lớn tăng lên.

D. tốc độ góc của bánh xe có độ lớn tăng lên.

Câu 58: Tác dụng một lực tiếp tuyến với vành ngoài của một bánh xe đang đứng yên có độ lớn 1,2 N. Đường kính của bánh xe là 50 cm. Sau 3 s bánh xe quay được một vòng đầu tiên. Momen quán tính của bánh xe là:

A. I = 0,21 kg.m2.                             B. I = 0,43 kg.m2.

C. I = 0,14 kg.m2.                              D. I = 1,35 kg.m2.

Câu 59: Vật rắn nào quay nhanh dần đều quanh trục cố định trong các vật có tốc độ góc ω biến thiên theo thời gian t được cho bởi phương trình:

A. ω = 3 − 2t          B. ω = 3 + 2t.      C. ω = 3 − 2t2.        D. 3 + 2t2.

Câu 60: Cho mạch dao động LC lí tưởng như hình vẽ. Nếu chọn điện tích của bản tụ A là q, thì cường độ dòng điện i qua mạch theo chiều dương đã chọn thỏa mãn hệ thức:

A. di = + q.dt.        B. i.dt = − dq.        C. i.dt = + dq.           D. di = − q.dt.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 NĂM 2014 LẦN 3 THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

 1A

 2B

 3D

 4B

 5C

 6D

 7C

 8B

 9B

10D 

11B 

12C 

13B 

14C 

15A 

16C 

17D 

18A 

19D 

20A 

21B 

22C 

23A 

24C 

25A 

26D 

 27C

 28D

 29A

 30B

 31B

 32A

 33B

 34D

 35A

 36D

 37C

 38D

 39C

40C 

41A 

42D 

43B 

44D 

45C 

46D 

47A 

48D 

49B

 50A

 51C

 52D

 53A

 54A

 55B

 56C

 57B

 58A

 59B

 60B

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247 nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 4

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!